Mandat for arbeidslivspanel for rettsvitenskap

Det juridiske fakultet ønsker at utdanningen i rettsvitenskap skal sikre at arbeidsmarkedet kan ansette jurister med relevante kunnskaper og ferdigheter. Fakultet ønsker at arbeidsgiverne skal få kandidater av høyeste kvalitet, og likeså at våre studenter er godt rustet og har gode muligheter i arbeidsmarkedet.

Som et bidrag til dette etablerer fakultetet et arbeidslivspanel som skal være rådgivende for fakultetets ledelse. Områder vi ønsker å diskutere og få råd om er:

 • Innhold, kvalitet og dimensjonering i utdanningen
 • Krav til kandidatenes kompetanse og ferdigheter blant annet som følge av globalisering og digitalisering

Andre aktuelle tema er undervisnings- og vurderingsformer, etter- og videreutdanning, praksisordninger, rekruttering og læringsmiljøutfordringer som karakterpress. Arbeidslivs- panelets anbefalinger vil bli tatt inn i den strategiske planleggingen av studieprogrammet i rettsvitenskap, blant annet gjennom beskrivelser av det læringsutbyttet våre kandidater skal oppnå, gjennom faglig profil og innretting på studie- og karriereveiledning.

Organisering og sammensetting

Panelet oppnevnes av dekanen, og skal reflektere hovedgruppene av arbeidsgivere for kandidater i rettsvitenskap. Fakultetet ønsker representanter fra henholdsvis:

 • Advokatstanden (3 personer)
 • Forvaltningen (2 personer)
 • Organisasjonene (1 person)
 • Domstolene (1 person)
 • Påtalemyndigheten (1 person)

Panelet har følgende medlemmer fra Det juridiske fakultet:

 • Dekan
 • Fakultetsdirektør
 • Leder og nestleder i Programrådet for rettsvitenskap
 • Studenter (2 personer - en oppnevnt av JSU og den studentrepresentantene som sitter i fakultetsstyret som er uavhengig av JSU)
 • Administrativ representant, sekretær for panelet

Fakultetet innkaller til 2 møter i året. I tillegg er det aktuelt med en løpende kommunikasjon i saker hvor det kan være hensiktsmessig å få innspill fra panelet. Sammensettingen av panelet vil bli vurdert annethvert år.

Publisert 8. mars 2019 09:52 - Sist endra 8. mars 2019 09:52