Arbeidslivspanel for master i rettsvitenskap

Fakultetets arbeidslivspanel for masterstudiet i rettsvitenskap er rådgivende for fakultetsledelsen, og skal gi råd om blant annet innhold, kvalitet og dimensjonering i utdanningen og krav til kandidatenes kompetanse og ferdigheter.

Panelet skal bidra til å sikre at fakultetet utdanner jurister med relevante kunnskaper og ferdigheter, slik at arbeidsgiverne får kandidater av høyeste kvalitet, og kandidatene er godt rustet og har gode muligheter i arbeidsmarkedet.

Temaer for panelet

Andre aktuelle temaer der fakultetet ønsker råd fra panelet er undervisnings- og vurderingsformer, etter- og videreutdanning, praksisordninger, rekruttering og læringsmiljøutfordringer som karakterpress.

Arbeidslivs- panelets anbefalinger vil også bli tatt inn i den strategiske planleggingen av studieprogrammet i rettsvitenskap, blant annet gjennom beskrivelser av det læringsutbyttet våre kandidater skal oppnå, gjennom faglig profil og innretting på studie- og karriereveiledning.

Organisering og sammensetting

Panelet oppnevnes av dekanen, og skal reflektere hovedgruppene av arbeidsgivere for kandidater i rettsvitenskap med represententer fra advokatbransjen, forvaltningen, domstolene, påtalemyndighetene og organisasjonene. 

Panelmedlemmene

  • Miriam Schei, advokat
  • Stephan L. Jervell, advokat Wiersholm AS
  • Haakon Hertzberg, Seksjonssjef NAV
  • Aina Ertzeid, statsadvokat
  • Marianne Vollan, førstelagmann Borgarting lagmannsrett

  • Nadia Christina Hall, advokat Elden DA

Sekretær for panelet: Anne Margit Tvenge

Møter

 
 
Se også
Publisert 6. jan. 2019 21:06 - Sist endra 18. nov. 2022 13:34