Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er det øvste organet ved Det juridiske fakultet, og har ansvar for å fastsete dei overordna mål og strategiane for fakultetet.

Fakultetsstyret arbeider med mål og strategiar for forsking, undervising og formidling, men og for arbeidsmiljø og personalpolitikk. Rammene for styret sin verksemd fylgjer av lovar og andre beslutningar frå lovgjevar, departement eller Universitetsstyret - slik som ressurstildelingar. Fakultetet sitt administrasjonsreglement gjer regler om fakultetsstyret.

Valde medlemmer

Medlemmene i fakultetsstyret er valde, med unntak av dei eksterne representantane som er oppnemnd av Rektor og leiaren av Juridisk studentutval. Styret består av både vitskaplege og administrativt tilsette, studentar og eksterne medlemer. Styret blir leidd av dekanen som er øvste leiar ved fakultetet.

 

Publisert 27. okt. 2009 10:24 - Sist endra 2. feb. 2022 12:01