Sakskart til møte 3/2009 i fakultetsstyret

Torsdag 17.desember, kl 1215-15, Kollegieværelset, 1. etg DA/Urbygningen

Lunsj fra kl 1200


Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet/styreseminar 10.9.2009

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet/styreseminaret 10.9.2009

Vedtaksforslag:
Protokollen fra styremøtet/styreseminaret 10.9.2009 godkjennes.

 

Sak 2 Budsjett 2010

Vedlegg (pdf):

 1. Universitetsstyresak 24.11.09 om ”Årsplan og fordeling 2010”
 2. Langtidsbudsjett 2010 - 2014 for Det juridiske fakultet
 3. Intern fordeling av driftsmidler 2010 mellom enheter
 4. Undervisningsbudsjett 2010
 5. Eksamensbudsjett 2010
 6. Føringer fra universitetsstyret for fakultetenes budsjettarbeid

Vedtaksforslag:
Styret slutter seg til forslag til budsjett og intern fordeling for 2010. Styret slutter seg til gjennomføring av stillingsplanen for faste og stipendiater, i tillegg til oppstart av basisgrupper og midlertidig styrking av administrativ støtte. Styret slutter seg videre til at evt ledige midler omdisponeres til studiekvalitetstiltak og til tiltak for bedret arealdisponering. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer.


Sak 3 Årsplan 2010

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan 2010 – Det juridiske

Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar årsplan 2010 for Det juridiske fakultet

 

Sak 4 Fakultetsstyrets møter i 2010 og årshjul for fakultetsstyrets møter

Vedlegg (pdf):

 1. Foreløpig årshjul 2010 for fakultetsstyret (til orientering)

Vedtaksforslag:
Følgende møtetider vedtas for 2010:

 • Møte 1/2010: torsdag 18. februar, kl 12-15
 • Møte 2/2010: torsdag 29. april, kl 12-18 (?)
 • Møte 3/2010: torsdag 10. juni, kl 12-15
 • Møte 4/2010: torsdag 23. september, kl 12-15
 • Møte 5/2010: torsdag 9. desember, kl 12-15

 

Sak 5 Valg av ny redaktør for TfR

Muntlig framlegg.


Vedtaksforslag:
Utformes i møtet.

 

Diskusjonssaker

Sak 6 Strategiprosess

Vedlegg:

 1. Fremleggsnotat (pdf)
 2. UiOs strategi 2010-2010 – invitasjon til høring

 

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Rengskap og prognose pr 31.10.2009. Vedlegg (pdf).
 • b) Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2009. Vedlegg (pdf).
 • c) Fremdriftsplan for ny studieordning. Vedlegg (pdf).
 • d) Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøseminar 4 november og referat fra møte i LAMU 27.11.09, program/dagsorden. Vedlegg (pdf).

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

 • a) Lokaler

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Instillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 6. oktober at:

 • a) Ingvill Plesner tilsettes i stilling som post.doc ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter, i to og et halvt år finansiert av Etikkprogrammet. Stillingen har 10 % undervisningsplikt, jfr. Regler for godskriving og uttak av eksamens- og undervisningsbanken, punkt 3.
 • b) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Katja Franko Aas gis opprykk til professor innen fagområde kriminologi med virkning fra 15. september 2008.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 26. oktober at:

 • a) Beate Sjåfjell og Mads T. Andenæs tilsettes i stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakuletet, Institutt for privatrett. Dersom ingen av dem tar imot stillingen vil søkerne rangert som 3, 4 og 5 bli intervjuet.
  Grunnen til at fakultetet tilsetter to på dette tidspunktet er de spesielle forholdene som dekanen gjorde rede for i møtet.
  Videre ønsker ITU å påpeke at et krav om medforfattererklæringer bør inn i fremtidige utlysningstekster for førsteamanuensisstillinger.
 • b) Sverre Flaaten tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom Flaaten ikke tar imot stillingen, går tilbudet videre til neste innstilte søker.
 • c) Thomas Horn tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet for en periode på 4 år med 25 % undervisningsplikt.
  Videre kan 1 -2 stipendiater tilsettes etter behandling på sirkulasjon dersom det kommer en ny innstilling fra PFF. ITU ber PFF vurdere om Azin Tadjdini bør bedømmes på nytt på grunn av hennes særlig interessante prosjekt

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i november at:

 • a) Irina Fodchenko tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for tre år uten undervisningsplikt eller for fire år med 25 % undervisningsplikt.
 • b) Magdalene Forowicz tilsettes i stilling som post.doc tilknyttet prosjektet "Should states ratify human rights conventions?" ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter, i tre år. Det første året er stillingen tilknyttet Centre for Advanced Study og unntatt fra undervisningsplikt. De to neste årene tillegges stillingen 10 % undervisningsplikt jfr. Regler for godskriving og uttak av eksamens- og undervisningsbanken, punkt 3. Dersom Forowicz takker nei til stillingen vil tilbudet gå videre til neste på listen.

 

Sak 10 Fullmaktssaker

 • a) Dekanvedtak 20.10.2009: Aslak Syse får to års sammenhengende forskningstermin etter endt valgperiode som i-leder.

 

Sak 11 Eventuelt

 

Det juridiske fakultet, 9.12.2009


Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 9. des. 2009 13:51 - Sist endra 14. des. 2009 15:42