Sakskart til møte 5/2010 i fakultetsstyret

Torsdag 9. desember, kl 12-18, Lysebu

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 25.10.2010

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet

Vedtaksforslag:

Protkollen fra styremøtet godkjennes.

 

Sak 2 Budsjett 2011 og langtidsbudsjett 2011-2015

Vedlegg (pdf):

 1. Årsbudsjett 2011 for Det juridiske fakultet og regnskap/prognose for 2010
 2. Årsbudsjett 2011 for Det juridiske fakultet pr kostnadsart
 3. Langtidsbudsjett 2011-2015 for Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Styret vedtar årsbudsjett for 2011. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer. Langtidsbudsjettet for 2011-2015 tas til etterretning.

 

Sak 3 Møtetider 2011

Vedtaksforslag:

Følgende møtetider vedtas:

 • torsdag 17. februar, kl 12-15
 • torsdag 14. april, kl 12-15
 • torsdag 9. juni, kl 12-15
 • torsdag 27. oktober, kl 12-15
 • torsdag 15. desember, kl 12-15

 

Sak 4 Valgkomité for Det juridiske fakultet

Vedlegg:

 1. Saksfremlegg (pdf)
 2. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved UiO

Vedtaksforslag:

Det juridiske fakultet foreslår følgende valgkomité:

- Professor Knut Kaasen
- Professor Kristian Andenæs
- Professor Marit Halvorsen
- Studentrepresentant
- Rådgiver Randi Saunes

Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.11-31.12.14. Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.11-31.12.11.
Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

 

Sak 5 Orienteringssaker

 • a) Jusstudiet i endring. Vedlegg (pdf).
 • b) Revidert årsplan 2011-2013. Vedlegg (pdf).
 • c) Økonomien i studieprogrammene. Vedlegg (pdf).
 • d) Privatister i jusstudiet. Vedlegg (pdf).
 • e) Internt handlingsrom
 • f) Oppfølging av Arbeidstilsynets rapport.
 • g) Fakultetetes arealbehov.

 

Sak 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 26. oktober at:

 • a) Mads Andenæs gis opprykk til professor innen fagområde rettsvitenskap på bakgrunn av foreliggende kompetanseerklæring. Opprykket har virkning fra 15. september 2010.
 • b) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Knut Papendorf gis opprykk til professor innen fagområdet rettssosiologi med virkning fra 15. september 2009.
 • c) Heidi Mork Lomell tilsetteses i 100 % stilling som eksternfinansiert forsker SKO 1109 fra og med 01.12.2010 til og med 31.05.2011. Stillingen forlenges i tillegg i perioden 01.06.11-31.10.11 på grunnlag av utført undervisning. ITU ber dekanen ta opp Lomells stilling med instituttet for vurdering av videre tilsettingsforhold.

 

Sak 7 Fullmaktssaker

Dekanen fattet 18. oktober følgende vedtak:

 • a) Erik Boe blir gjenoppnevnt som representant for Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) for perioden 2011-2013. Kristian Andenæs blir gjenvalgt som gjenoppnevnt som vararepresentant for Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) for perioden 2011-2013.
 • b) Kirsti Strøm Bull oppnevnes som styremedlem i "Andres Jahres fond for vitenskapens fremme" for perioden 01.01.2011- 31.12.2014. Ulf Stridbek oppnevnes som varastyremedlem i "Andres Jahres fond for vitenskapens fremme" for perioden 01.01.2011- 31.12.2014.

 

Sak 8 Eventuelt

 

Styreseminar (kl 1515-1800)

Sak 9 Styreevaluering

 

Sak 10 Evaluering av forskergruppene

Vedlegg:

 1. Rapport fra evalueringskomiteen (pdf)

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)


 

Det juridiske fakultet, 1. desember 2010

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 1. des. 2010 12:14