Sakskart til møte 2/2011 i Fakultetsstyret

Torsdag 14. april, kl 1200-14, Kollegieværelset 1. etg. Ubrygnignen/DA

Lunsj fra kl 1130.

 

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 17.2.2011

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet 17.2.2010

Vedtakforslag:

Protokollen fra styremøtet godkjennes.

 

Sak 2 Oppnevning av valgstyre ved Det juridiske fakultet 2011-2014

Arkivsaksnr. 2011/1194

Vedlegg:

 1. Saksfremlegg (pdf)
 2. Valgreglement for Universitetet i Oslo
 3. Reglement for valg og tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

 • Professor Inge Lorange Backer (leder)
 • Stipendiat Rozemarijn van der Hilst
 • Student Ada Molne Kjøllesdal
 • Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Funksjonstiden for Backer og Myre er fram til 31.12.2014, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2011.

 

Sak 3 Oppnevning av valgkomité ved Institutt for offentlig rett

Arkivsaksnr. 2011/1194

Vedlegg:

 1. Saksfremlegg (pdf)
 2. Nominasjon av valgkomité ved Insitutt for offentlig rett (pdf)
 3. Reglement for Institutt for offentlig rett

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité ved Institutt for offentlig rett:

 • Professor Kirsten Sandberg, IOR
 • Stipendiat Thomas Frøberg, IOR
 • Seniorkonsulent Else Aas, IOR
 • Student Inga Tollefsen Laupstad, vitenskapelig assistent ved IOR

 

Sak 4 Oppnevning av valgkomité ved Insitutt for privatrett

Arkivsaksnr 2011/1194

Vedlegg:

 1. Saksfremlegg (pdf)
 2. Reglement for Institutt for privatrett (pdf)

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgkomité ved Institutt for privatrett:

 • Professor Tone Sverdrup, IFP
 • Førsteamanuensis Lee A. Bygrave, IFP
 • Kontrorsjef Eva Modvar, IFP
 • Student Caroline Natland, studentrepresent i IFPs insituttråd

 

Sak 5 Studiekvalitetsrapport for 2010 - Det jurdiske fakultet

Arkivsaksnr. 2010/13826

Vedlegg:

 1. Saksfremlegg (pdf)
 2. Forslag til studiekvalitetsrapport for 2010 - Det juridiske fakultet (pdf)

Vedtaksforslag:

Fakutletsstyret godkjenner Det juridiske fakultets studiekvalitetsrapport for 2010.

 

Diskusjonssaker

Sak 6 Forskningssatsninger – større satsninger fremover (ERC, SFF)

Styret orienteres om planlagte SFF-søknader våren 2011.

 

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

 

Sak 8 Muntlig orienteringssaker

 • a) Jusstudiet i endring.
 • b) Internt handlingsrom.
 • c) JUSISP.

 

Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 1. mars at:

 • a) Jane Dullum tilsettes som postdoktor ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, med 25% undervisningsplikt for en periode på 4 år. Dersom hun takker nei til til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte.
 • b) Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Jo Stigen gis opprykk til professor innen fagområdet rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2010.
 • c) Kjetil Mujezinovic Larsen tilbys stillingen som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved SMR.

 

Sak 10 Eventuelt

 

 

Det juridiske fakultet, 7. april 2011

Benedicte Rustad, Fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, Seksjonssjef
 

Publisert 7. apr. 2011 12:02 - Sist endra 7. apr. 2011 14:19