Sakskart til møte 4/2011 i Fakultetsstyret

Torsdag 27. oktober, kl 12-15, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 8. juni

Vedlegg:

 1. Foreløpig protokoll fra møtet 8. juni

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 8. juni godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap 31.8.2011 og prognose 31.12.12011
Ref.nr. arkiv 2011/13121

Vedlegg (pdf):

 1. Regnskapsrapport basis
 2. Regnskapsrapport EFP
 3. Ledelsesvurdering T2 2011 til UiO

Vedtaksforslag:

Styret godkjenner det fremlagte regnskap med prognose for 31.12.2011. Dekanen gis fullmakt til å disponere ledige midler til studiekvalitetstiltak for 2012 og 2013.

 

Sak 3 Årsplan 2012-2014
Ref.nr. arkiv 2011/13053

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til årsplan for 2012-2014 for Det juridiske fakultet
 2. Årsplan 2012-2014 for Universitetet i Oslo
 3. Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2012-2014 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i teksten. 
 

Sak 4 Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016
Ref.nr. arkiv 2011/12844

Vedlegg (pdf):

 1. Disponeringsskriv for 2012 for Det juridiske fakultet
 2. Langtidsbudsjett 2011 - 2015 for Det juridiske fakultet
 3. Intern fordeling av driftsmidler 2012 mellom enheter
 4. Undervisningsbudsjett 2012
 5. Eksamensbudsjett 2012

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til forslag til hovedprioriteringer i budsjett 2012 og intern fordeling for 2012 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer.

 

Sak 5 Nominering av eksterne styrerepresentanter for perioden 01.01.12-31.12.15
Ref.nr. arkiv 2011/1194

Vedlegg (pdf):

 1. Presentasjon av kandidatene
 2. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 1-8
 3. Normalregler for fakulteter, § 2

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret foreslår følgende eksterne styrerepresentanter for perioden 01.01.12-31.12.15: Jan Einar Barbo med Siri Teigum som personlig vara og Ellen Mo med Rolf Einar Fife som personlig vara. Forslagene oversendes rektor for oppnevning.

 

Orienteringssaker

Sak 6 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Fra undervisningstimer til klokketimer. Vedlegg (pdf).
 • b) Status dekanat- og fakultetsstyrevalg. Vedlegg (pdf).
 • c) Instituttstrukturen ved Det juridiske fakultet. Vedlegg (pdf).
 • d) HMS-rapport - brannalarmer i Domus Nova. Vedlegg (pdf).
 • e) Status Nasjonal institusjon. Vedlegg (pdf).
   

Sak 7 Muntlige orienteringssaker

 • a) Status ny studieordning.
 • b) Arealer.
 • c) Plan for styremøtet 8. desember.
 • d) 1814-jubileet.
   

Sak 8 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 7. juni at:

 • a) Michael Reiertsen, Sevda Clark, Caroline Stordrange og Katarina Shaw tilbys stilling som stipendiat innenfor fagområde rettsvitenskap. Dersom noen takker nei, går tilbudet videre til neste innstilte.
 • b) Benedicte Moltumyr Høgberg og Morten Kjelland tilsettes i faste stillinger som førstemanuensis SKO1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett. Hvis en eller begge takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Ingunn Ikdahl.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 24. juni at:

 • a) Arne Johan Dahl tilsettes i stilling som stipendiat innen finansmarkedsregulering ved Institutt for privatrett.
 • b) Tommy Tranvik tilsettes som forsker tilknyttet prosjektet "Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted" ved Senter for rettsinformatikk, for en periode på to år uten undervisningsplikt.
 • c) Thom Kåre Granli tilsettes som ekstrernfinansiert forsker ved Senter for rettinformatikk, for en periode på to år uten undervisningsplikt.
 • d) Dekanen gis fullmakt til å vedta tilsettingen av Nino Tsereteli i stipendiatstilling ved Senter for menneskerettigheter etter at merknadsfristen er utløpt 1. juli. Hvis han takker nei går tilbudet videre til neste innstilte.
 • e) Beate Sjåfjell gis opprykk til professor innen fagområdet rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2010.
 • f) Annick Prieur forlenges som professor II ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, i perioden 01.10.2011 - 30.09.2016

 

Sak 9 Eventuelt
 

 

Samlefil med alle styresakene 27.10.2011 (pdf)

 

Det juridiske  fakultet 20. oktober 2011

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssleder

Publisert 20. okt. 2011 10:02 - Sist endra 20. okt. 2011 10:06