Sakskart til møte 5/2011 i Fakultetsstyret

Torsdag 8. desember, kl 1215-1500, Kollegieværelset 1. etg. Urbygningen/DA

Lunsj fra kl 1200.

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 27. oktober

Vedlegg:

 1. Foreløpig protokoll fra møtet 27. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 27. oktober godkjennes.

 

Sak 2 Budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016
Ref.nr. arkiv 2011/14511

Vedlegg (pdf):

 1. Årsbudsjett 2012 for Det juridiske fakultet og regnskap/prognose for 2011
 2. Årsbudsjett 2012 for Det juridiske fakultet pr kostnadsart
 3. Langtidsbudsjett 2012 - 2016 for Det juridiske fakultet basisvirksomhet
 4. Langtidsbudsjett 2012 - 2016 for Det juridiske fakultet eksternt finansiert virksomhet

Vedtaksforslag:

Styret vedtar årsbudsjettet for 2012. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre endringer. Langtidsbudsjettet for 2012-2016 tas til etterretning.

 

Sak 3 Årsplan 2012-2014
Ref.nr. arkiv 2011/13053

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til årsplan 2012-2014 for Det juridiske fakultet
 2. Gjennomføringsplan

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2012-2014 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i teksten.

 

Sak 4 Oppnevning av instituttleder ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS)
Ref.nr. arkiv 2011/1194

Vedlegg (pdf):

 1. Innstilling fra styret ved NIFS
 2. Vedtekter for NIFS
 3. Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter, §§18-23
 4. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 2

Vedtaksforslag:

Professor Trine-Lise Wilhelmsen oppnevnes som instituttleder for perioden 1.1.2012-31.12.2015.

 

Sak 5 Oppnevning av styre ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Vedlegg:

 1. Saksdokumenter ettersendes.

Vedtaksforslag:

Følger med saksdokumentene ved ettersending.

 

Diskusjonssak

Sak 6 Råd fra styremedlemmer om videre arbeid

 

Orienteringssaker

Sak 7 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2011. Vedlegg (pdf).

 

Sak 8 Muntlige orienteringssaker

 • a) Oppnevning av forskergrupper.


Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møte 25. oktober at:

 • a) Ingunn Ikdahl tilsettes i stilling som eksternfinansiert postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, for en periode på to år.
 • b) Henrik Lando tilsettes i 20 % stilling som professor i rettsøkonomi ved det juridiske fakultet, Institutt for privatrett, for en periode på fem år.

 

Sak 10 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 2. desember 2011

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder

Publisert 2. des. 2011 09:05