Sakskart til møte 2/2012 i Fakultetsstyret

Mandag 23. april 2012 kl 0900 - 1200, Kollegierommet (Domus Academica)

Vedtakssaker

 

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2012

Vedlegg:

1. protokoll fra møte 13.02.2012

Vedtaksforslag: protokollen fra møte 13.02.2012 godkjennes.

 

Sak 2 Presentasjon av SMR
 

Sak 3 Strategi diskusjon

Vedlegg (pdf):

 1. Utkast strateginotat
 2. Tenkt framdriftsplan for prosessen med strategiarbeidet
 3. Handlingsplan for innovasjon ved UiO
 4. Strategi 2020 UiO (trykkes ikke)
 5. Strategisk plan 2010-20 Det juridiske fakultet (trykkes ikke)

 

Sak 4 Rekruttering til vitenskapelige faste stillinger

Vedlegg (pdf): (oppdatert versjon)

 • Saksframlegg vitenskapelige stillinger
 • Stillingsplanen
 • Oversikt økonomiske effekter 
 • Langtidsbudsjett

 

Sak 5 Endring i IORs instituttreglement

Vedlegg: Notat ang. endring i IORs instituttreglement

Vedtaksforslag: endring i IORs instituttreglement godkjennes

 

Orienteringssaker

Sak 6 Muntlig orientering: Status ny studieordning


Sak 7 Muntlig orientering: Midlertidige ansettelser
 

Sak 8 Skriftlig orienteringssaker

8a) Orientering fra presentasjon på SMR styre 12/04/2012

8b) Status IHR-prosjektene ved fakultetet

8c) Innmelding av studietilbud for studieåret 2013 / 2014 og langsiktig plan for utvikling av studietilbudet

8d) Endring av rettsstudier i Norge
 

Sak 9 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 15. februar 2012 at:
 

 • Kate Martin og Anette Bringedal Houge tilsettes som stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom noen takker nei går tilbudet videre til Rune Ellefsen.
   
 • Henrik Bjørnebye tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis innen fagområde energirett ved Nordisk institutt for sjørett.
   
 • Trond Welstad tilsettes i eksternfinansiert stilling som stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi.
   
 • Kirsten Ketcher tilsettes i fast stilling som professor II ved Institutt for offentlig rett.
   
 • Morten Bergsmo tilsettes i 10 % stilling som forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter i perioden 01.01.12-31.12.12.


Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. mars 2012 at:
 

 • Herman Bruserud og Bernard Johann Mulder tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis ved Institutt for privatrett. Dersom noen takker nei til tilbud om stilling går tilbudet videre til de neste innstilte.Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 8. mars 2012 at:
 

 • Vibe Ulfbeck tilsettes for en ny femårsperiode som professor II ved Nordisk institutt for sjørett.
   

Sak 10 Fullmaktssaker


Sak 11 Eventuelt

 

Samlefil med alle sakene (oppdatert versjon)


Det juridiske fakultet 21 mars 2012

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Vicky Ackx, forskningsrådgiver

 

Publisert 2. apr. 2012 14:38 - Sist endra 13. apr. 2012 14:38