Sakskart til møte 5/2013 i fakultetsstyret

Mandag 16. desember kl 1200-1345, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. oktober

Arkivsaksnr. 2013/6

Vedlegg:

 1. Protokoll fra 31. oktober

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 31. oktober godkjennes.

 

Sak 2 Budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014-2018

Arkivsaksnr. 2013/14816

Vedlegg (pdf):

 1. Disponeringsskriv for 2014
 2. Årsbudsjett 2014 for basisvirksomheten ved fakultetet, sammenholdt med 2013
 3. Årsbudsjett 2014 (isolert) fordelt på kostnadsartgruppe

Vedtaksforslag:

Styret vedtar det fremlagte detaljbudsjettet med de endringer som fremkom i styremøtet, og overlater til dekan å foreta mindre nødvendige tilpassinger som følge av driftsmessige forhold.

 

Sak 3 Endring av Likestillingsutvalgets mandat og sammensetning

Arkivsaksnr. 2013/7024

Vedlegg (pdf):

 1. Anmodning fra LSU ved avtroppende leder om å endre utvalgets navn og mandat
 2. Nettsider for LSU
 3. Nåværende LSU-mandat

Vedtaksforslag:

Likestillingsutvalget (LSU) endrer navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU). Dekanen får fullmakt til å utforme et konkret mandat i tråd med intensjonen bak navneendringen. LiMU skal ledes av en prodekan eller en instituttleder, og skal inkludere et av fakultetets verneombud i tillegg til de nåværende ansatte- og studentrepresentantene.

 

 

Sak 4 Møtetider for fakultetsstyret i 2014

Vedlegg (pdf):

 1. Årshjul for fakultetsstyret

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar følgende møtetider for 2014:

 • mandag 24. februar, kl 1200-1800
 • tirsdag 8. april, kl 1200-1500
 • tirsdag 17. juni, kl 1200-1500
 • mandag 20. oktober, kl 1200-1500
 • mandag 15. desember kl 1200-1500

 

Orienteringssaker

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Årsplan 2014-2016 med gjennomføringsplan. Arkivsaksnr. 2013/2306.  Vedlegg (pdf).
 • b) Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2014. Arkivsaksnr. 2013/4235.  Vedlegg (pdf).

 

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

 • a) Endringer i dekanatet.
 • b) Arealer.
 • c) Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

 

Sak 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 24. oktober at:

 • a) Michelle Qingzi Zang tilsettes i eksternfinansiert stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, for en periode på tre år.
 • b) (Om opptaksrutiner til doktorgradsprogrammet) Pkt 2 endres til følgende: "Karaktergrensen for opptak på ph.d.-utdanningen er høy. Normalt bør hoveddelen av karakterene på grunnutdanningen være A. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt. Vitenskapelig produksjon og selvstendig utarbeidet prosjektbeskrivelse kan kompensere noe for karakterkravet".

 

Sak 8 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 24.10.13 vedtak om studentpleiemidler på HUMR- og LLM-programmene. Arkivsaksnr. 2013/13232. Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 29.10.13 vedtak om videre innfasing av digital eksamen. Arkivsaksnr. 2012/3072. Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 18.11.13 vedtak om opprettelse av nye valgemner. Arkivsaksnr. 2013/127. Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 24.11.13 vedtak om utvikling av språkemner ved Det juridiske fakultet. Arkivsaksnr. 2013/127. Vedlegg (pdf).
 • e) Dekanen fattet 05.12.13 vedtak om endrede åpningstider for Informasjonssenteret. Arkivsaksnr. 2013/14942. Vedlegg (pdf).

 

Sak 9 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 9. desember 2013

 

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder

Publisert 9. des. 2013 14:25 - Sist endra 10. juni 2014 12:17