Sakskart til møte 3/2015 i fakultetsstyret

Mandag 19. oktober, kl. 1200-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen.

Lunsj fra kl. 1200, møtestart kl. 1215.

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. juni

Arkivsaksnr. 2015/2558

Vedlegg:

 1. Foreløpig protokoll fra møtet 15. juni

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 15. juni godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap pr. 31. august 2015

Arkivsaksnr. 2015/6797

Vedlegg (pdf):

 1. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")
 2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")
 3. Ledelsesvurdering 31.08.2015
 4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til etterretning.

 

Sak 3 Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for fakultetets institutter og sentre

Arkivsaksnr. 2015/6797

Vedlegg (pdf):

 1. Årlig avvik mellom budsjett og regnskap 2010 til 2014

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret gir sin tilslutning til nedtrappingsplanen for muligheten til å overføre overskudd fra ett år til det neste for basisøkonomien slik det fremkommer i tabell 2. Som følge av omstillingsmidler fra UiO gis SMR anledning til å overføre hhv. 1,5 millioner, 1,0 million og 0,5 million utover maksgrensene de tre første årene.

 

Sak 4 Årsplan 2016-2018 og hovedprioriteringer for budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020

Arkivsaksnr. 2015/6910

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan 2016-2018 for juridisk fakultet
 2. Årsplan 2016-2018 for Universitetet i Oslo
 3. Status for årsplan 2015-2017 pr 2. tertial 2015
 4. Resultatindikatorer
 5. Disponeringsskriv for juridisk fakultet for 2016

Vedtaksforslag:

1. Styret vedtar årsplanen for 2016-2018 med hovedprioriteringer og tiltak, som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

2. Styret vedtar hovedprioriteringer i budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020, med budsjettiltak som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet innen:

 • stillingsplan og faglige prioriteringer
 • Øvrige hovedprioriteringer i budsjett for årsplan tiltak, herunder fullmakt til dekan og fakultetsdirektør
 • Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

3. Styret ber instituttene iverksette tiltak som gjør at fakultetets måltall for EU og NFR-bevilgninger oppnås, og at nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet for perioden 2017-2020 økes slik at nivået pr år er høyere enn i inneværende prognose og at nivået i 2020 er høyere enn i 2015.

 

Sak 5 Vurdering av undervisningskompetanse ved tilsetting i faste vitenskapelige stillinger

Arkivsaksnr. 2015/12405

Vedlegg (pdf):

 1. Høringsnotat
 2. Tilbakemelding fra Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR)
 3. Utdrag fra protokoll Programråd for forskerutdanning (PFF)
 4. Høringsuttalelse fra Stipendiatrådet
 5. Referat fra møte i Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU)
 6. Utdrag fra referat fra i-ledermøtet 23.september
 7. Vurdering av undervisningskompetanse i tilsettingssak (lukket)
 8. Dagens saksgang tilsetting i stilling som førstemanuensis

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til forslagene til videre oppfølging som er skissert i notatet.

 

Sak 6 Nominering av eksterne medlemmer til fakultetsstyret for perioden 01.01.16-31.12.19

Arkivsaksnr. 2015/9928

Vedlegg (pdf):

 1. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, § 3
 2. Normalregler for fakulteter, § 2
 3. Valgreglement for UiO, § 2

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret foreslår at advokat Jan Einar Barbo og lagmann Ellen Mo oppnevnes som faste eksterne medlemmer med hhv. advokat Siri Teigum og NN som personlige vararepresentanter for perioden 01.01.16-31.12.19. Forslagene oversendes rektor for oppnevning.

 

Sak 7 3+2-modell for Master i Rettsvitenskap ved UiO

Arkivsaksnr. 2015/9197

Vedlegg (pdf):

 1. Høringsbrev av 06.07.15
 2. Rapporten «Utredning av 3+2-modeller»
 3. Høringssvar fra IfP og NifS
 4. Høringssvar fra IOR
 5. Høringssvar fra IKRS
 6. Høringssvar fra JSU
 7. Høringssvar fra 2014 fra SMR
 8. Høringssvar fra administrasjonen, ved studie- og eksamensseksjonen

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar dekanatets anbefalinger om å:

 • Opprettholde dagens 5-årige integrerte masterprogram
 • Utrede muligheter for etablering av suppleringsopptak for bachelorkandidater i jus fra andre studiesteder
 • Utrede muligheter for å tilby en avstigningsmulighet etter tre år.

 

Orienteringssaker

Sak 8 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Valg av nytt dekanat for perioden 01.01.16-31.12.19 (arkivsaksnr. 2015/7539). Vedlegg (pdf).

 

Sak 9 Muntlige orienteringssaker

 • a) ARK-undersøkelsen.
 • b) Nasjonalt fakultetsmøte 14. oktober
 • c) Valg av ny instituttledelse ved Institutt for privatrett.

 

Sak 10 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 22. juni:

 • Gunhild Solli, Henriette NilssonTøssebro, Yuliya Chernykh, Sjur Swensen Ellingsæter, Natalia Torres Zuniga og Domenico Zipoli tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Dersom en eller flere takker nei til stillingen går tilbudet videre til de neste to innstilte i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2014/13481).
 • John Todd, Martin Nøkleberg og Eva Magdalena Stambøl tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25% undervisningsplikt (arkivsaksnr. 2014/13482).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 9 september:

 • Arvid Aage Skaar tilsettes i fast stilling ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, som professor SKO 1013 i skatterett (arkivsaksnr. 2015/4009).
 • Malcolm Langford, Anders Løvlie og Synnøve Ugelvik tilsettes i faste stillinger ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett som førsteamanuenser SKO 1011. Dersom en av disse takker nei vil tilbudet gå videre til Nikolai Winge (arkivsaksnr. 2014/4188).

 

Sak 11 Fullmaktssaker

 • Dekanen fattet 18.06.15 vedtak om godskriving av bachelorgrad i jus ved Høgskolen i Lillehammer (arkivsaksnr. 2015/8021). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 19.06.15 vedtak om oppnevnelse av ny programleder for Theory and Practice of Human Rights (arkivsaksnr. 2015/8118). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 25.06.15 vedtak om endring av senterleder PluriCourts / Senter for fremragende forskning (arkivsaksnr. 2011/7688). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 26.06.15 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet gyldig fra 01.08.2015 (arkivsaksnr. 2014/6871). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 02.07.15 vedtak om forlenget tilsetting for utført undervisning og veiledning for stipendiater med 3 års kontrakter (arkivsaksnr. 2014/10377). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 02.07.15 vedtak om ekstra innskudd til undervisningsbanken for nytilsatte i faste vitenskapelige stillinger (arkivsaksnr. 2015/8862). Vedtak (pdf).
 • Dekanen fattet 05.08.15 vedtak om Regler for godskriving - Fradrag for sykdom (arkivsaksnr. 2008/1679). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 07.09.15 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppen i naturressursrett (arkivsaksnr. 2011/15238). Vedlegg (pdf).
 • Dekanen fattet 16.09.15 vedtak om Opptaksrammer for studieåret 2016/2017 (arkivsaksnr. 2013/12113). Vedlegg (pdf).

 

Sak 12 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

 

Det juridiske fakultet, 12. oktober 2015

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 15. okt. 2015 09:52 - Sist endra 19. okt. 2015 08:54