Sakskart til konstituerende møte i fakultetsstyret

Mandag 18. januar kl. 1300-1430, Lødrups kjeller, Domus Media

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra møtet 10. desember 2015

(Arkivsaksnr. 2015/2558)

Vedlegg:

 1. Foreløpig protokoll fra møtet 10. desember 2015

Vedtaksforslag:

Protokollen fra møtet 10. desember godkjennes.

 

O-SAK 1 Økonomiopplæring

Opplæringen gis muntlig i møtet.

 

O-SAK 2  Fakultetsstyrets oppgaver, mandat og sammensetning

Saken presenteres muntlig i møtet.

Vedlegg:

 1. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, kapittel 2
 2. Normalregler for fakulteter ved UiO 

 

V-SAK 2 Oppnevning av Innstillings- og tilsettingsutvalg (ITU)

(Arkivsaksnr. 2015/9928 )

Vedlegg (pdf):

 1. Saksfremlegg
 2. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet, §§ 23-24

Vedtaksforslag:

Følgende oppnevnes som medlemmer til ITU med virkning fra 01.01.16:

 • Professor Dag Michalsen, dekan og ITUs leder
 • Professor Ole-Andreas Rognstad
 • Professor May-Len Skilbrei
 • Seniorkonsulent Ida Stabrun
 • Student Ivar-Andre Slettedal

Dekanens stedfortreder er vara for dekanen til ITU. Vararepresentantene for de faste vitenskapelige og teknisk-administrative til fakultetsstyret er også vararepresentanter til ITU. For studentrepresentanten er det andre JSU-medlemmet i styret vara til ITU.

 

V-SAK 3 Møtetider for fakultetsstyret i 2016

(Arkivsaksnr. 2016/564 )

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret beslutter følgende møtetider for 2016:

 • mandag 15. februar, kl. 1200-1500
 • mandag 13. juni, kl. 1200-1500
 • mandag 17. oktober, kl. 1200-1500
 • mandag 12. desember, kl. 1200-1500

 

O-SAK 3 Skriftlige orienteringssaker (kommenteres ikke i møtet)

 • a) Budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-2020 (arkivsaksnr. 2015/12150). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 4 Eventuelt

 

 

Det juridiske fakultet, 11. januar 2016

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 11. jan. 2016 15:03