Sakskart til møte 4/2016 i fakultetsstyret

Mandag 17. oktober kl. 1200-1500 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academica

Lunsj fra kl. 1200, møtestart kl. 1215

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. juni

Arkivsaksnr. 2016/564

Vedlegg:

 1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 13. juni

Vedtaksforslag:

Prototokollen fra styremøtet 13. juni godkjennes.

 

V-SAK 2 Regnskap pr. 31.08.16

Arkivsaksnr. 2016/6383

Vedlegg (pdf):

 1. Økonomirapport, Basis (UiOs "styringskart")
 2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs "styringskart")
 3. Ledelsesvurdering 31.08.16
 4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Styret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

 

V-SAK 3 Årsplan 2017-2019 og hovedprioriteringer for budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021

Arkivsaksnr. 2016/11084

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan 2017-2019 for juridisk fakultet
 2. Årsplan 2017-2019 for Universitetet i Oslo
 3. Status for årsplan 2016-2018 pr 2. tertial 2016
 4. Resultatindikatorer
 5. Disponeringsskriv for juridisk fakultet for 2017
 6. Sak om «Begrensning i muligheten til videreføring av overskudd fra ett år til det neste for fakultetets institutter og sentre», fakultetsstyret 19.oktober 2015
 7. Sak om «Budsjett 2017 - prinsipper for behandling av budsjettrammer og internfordeling», fakultetsstyret 13. juni 2016

Vedtaksforslag:

1. Styret vedtar årsplanen for 2017-2019 med hovedprioriteringer og tiltak, som fremlagt, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

2. Styret vedtar hovedprioriteringer i budsjett 2017 og langtidsbudsjett 2017-2021, med budsjettiltak som foreslått, med de endringer som fremkom i møtet innen:

 • a )Stillingsplan
 • b) Eksamenskostnader
 • c) Øvrige årsplantiltak
 • d) Sjablonmessige justeringer
 • e) Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer i antall vitenskapelige tilsettinger

 

V-SAK 4 Innstilling angående nedleggelse av programmet Bachelor i demokrati og rettigheter, orientering om endringer i øvrige studietilbud i forvaltningsinformatikk

Arkivsaksnr. 2016/ 7855

Vedlegg (pdf):

 1. «Periodisk ekstern evaluering DRI- og FINF-programmet 2016» (8. april 2016)
 2. Notat fra Dag Wiese Schartum av 18. mai 2016 "Forslag til samlet IKT-rettet studietilbud ved JF"
 3. Notat fra Fakultetsadministrasjonen av 20. mai 2016 - Vurdering av effekt på ressurser vedendring/nedleggelse av AFIN
 4. Notat fra prodekan for studier av 24. mai 2016 «Vurdering av programmene BA DRI og MA FINF»
 5. Uttalelse fra Programrådet for Forvaltningsinformatikk i anledning Det juridiske fakultets innstillingi sak «Vurdering programmene BA DRI og MA FINF» av 1. juni 2016
 6. Uttalelse fra SERIøs studentforening i anledning sak «Vurdering programmene BA DRI og MAFINF» av 3. juni 2016
 7. Notat fra Dag Wiese Schartum av 14. juni 2016 «Utfyllende opplysninger vedrørende rekruttering til FINF mv.»
 8. Dekanvedtak – anbefaling om endringer i FINF programmet og innstilling til fakultetsstyretangående nedleggelse av DRI-programmet - 31. august 2016
 9. Tall for studieprogrammene i forvaltningsinformatikk – kandidatproduksjon, studiepoeng perstudent og søkertall

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret slutter seg til at fakultetet foreslår for Universitetsstyret å legge ned studieprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet fra og med studieåret 2018/19. 

 

V-SAK 5 Møtetider for fakultetsstyret i 2017

Vedtaksforslag:

 • mandag 13. februar, kl. 09-18 (styreseminar)
 • mandag 12. juni, kl. 12-15
 • mandag 16. oktober, kl. 12-15
 • mandag 11. desember, kl. 12-15

 

O-SAK 1 Klarspråk

 

O-SAK 2 Rettstrans og samarbeid med Norges forskningsråd (NFR)

 

O-SAK 3 Presentasjon av Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 

O-SAK 4 Utskillelse av Nordisk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM)

 

O-SAK 5 Presentasjon av Likestillings- og mangfoldsutvalget (LiMU) og Minoritetsundersøkelsen

Vedlegg:

 1. Rapporten fra minoritetsundersøkelsen (pdf)
 2. LiMUs mandat og medlemmer

 

O-SAK 6 Skriftlige orienteringssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Opptaksrammer for studieåret 2017/2018 (arkivsaksnr. 2016/2327). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 7 Tilsettingssaker (presenteres ikke i møtet)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 2. juni:

 • Özlem Gürakar Skribeland tilsettes i eksternfinansiert stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Om hun takker nei går tilbudet videre til neste innstilte i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2015/15267).
 • Matthew Saul tilsettes som forsker SKO 1109 ved Det juridiske fakultet, PluriCourts, i perioden 16.09.2016–07.05.2017.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon 3. juni:

 • Are Lysnes Brautaset, Birgit Hellesnes, Karl Inge Rohde, Sarah Rytterager, Nils Gunnar Skretting, Josefin Engström og Siri Kildahl Venemyr tilsettes i stilling som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt (arkivsaksnr. 2015/13561).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 27. juni:

 • Antionette Scherz tilsettes som postdoktor (SKO 1352) innenfor filosofi ved PluriCourts for en periode på tre år med 10 % undervisningsplikt. Juan Pablo Perez-Leon Acevedo og Antal Berkes tilsettes som postdoktorer (SKO 1352) innenfor rettsvitenskap ved PluriCourts foren periode på tre år med 10 % undervisningsplikt. Dersom en eller begge søkerne som får tilbud om stilling innenfor rettsvitenskap takker nei, går tilbudet videre til de neste innstilte i den rekkefølgen de er rangert (arkivsaksnr. 2016/1825).

 

O-SAK 8 Fullmaktssaker (presenteres ikke i møtet)

 • a) Dekanen fattet 09.06.16 vedtak om arbeidsmetode for stillingsplan fra 2017 (arkivsaksnr. 2016/7162 ). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 23.06.16 vedtak om fastsettelse av honorarsats og godskriving for hjemmeeksamen (arkivsaksnr. 2014/368). Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 24.06.16 vedtak om endring av medlemmer til arbeidsgruppe om oppfølging av fakultetsstyrets vedtak i 3+2-saken (arkivsaksnr. 2014/14552). Vedlegg (pdf). 
 • d) Dekanen fattet 27.06.16 vedtak om frikjøp og egenandel ERC Advanced Grants 2016 - søknad professor Jukka Mähönen (arkivsaksnr. 2016/7701). Vedlegg (pdf).
 • e) Dekanen fattet 27.06.16 vedtak om oppnevning av ny forskergruppeleder for forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse (arkivsaksnr. 2011/15238). Vedlegg (pdf).
 • f) Dekanen fattet 28.06.16 vedtak om oppnevning av utenlandsansvarlig ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2016/8150). Vedlegg (pdf).
 • g) Dekanen fattet 29.06.16 vedtak om stipendiaters muligheter for begrenset sensur (arkivsaksnr. 2016/11280 ). Vedlegg (pdf).
 • h) Dekanen fattet 25.08.16 vedtak om utvalg for kartlegging av samfunnskontakt- og forskningskommunikasjonsaktiviteter ved Det juridiske fakultet (Formidlingsutvalget) (arkivsaksnr. 2016/10606). Vedlegg (pdf).

 

O-SAK 9 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 10.10.2016

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder

 

Publisert 10. okt. 2016 19:17 - Sist endra 10. okt. 2016 19:17