Sakskart til 4/2018 i fakultetsstyret

Fredag 14. desember 2018 kl. 09-12 i Kollegieværelset, 1. etasje Domus Academika.

Enkel lunsj fra kl. 1200.

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. oktober

Arkivsaksnr. 2018/416

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra møtet 22. oktober

Vedtaksforslag:

Prokollen fra møtet 22. oktober godkjennes.

 

V-SAK 2 Budsjett og årsplan 2019

Arkivsaksnr. 2018/11001

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan 2019-2021 for juridisk fakultet
 2. Hovedtall langtidsbudsjett 2019-2023 basisvirksomhet 
 3. Hovedtall langtidsbudsjett 2019-2023 prosjekter 

Vedtaksforslag:

 1. Fakultetsstyret slutter seg til budsjett- og årsplan, med kostnadstiltak som foreslått med de endringer som fremkom i møtet.
 2. Fakultetsstyret ber om at finansieringsmodell gjennomgås i 2019 med sikte på å få en bedre sammenheng mellom opptjening og forbruk mellom enheter og nivåer på fakultetet.

 

V-SAK 3 Plan for strategiarbeidet

Vedlegg (pdf):

 1. Presentasjon av planen for arbeidet med Strategi 2030
 2. Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den fremlagte planen for arbeidet med fakultetets Strategi 2030.

 

V-SAK 4 Mandat for arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang

Arkivsaksnr. 2018/6413

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til mandat

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til mandat for arbeidsgruppen. Dekanen får fullmakt til å oppnevne medlemmene.

 

V-SAK 5 Oppnevning av valgstyre for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2018/13799

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til sammensetning av fakultetets valgstyre
 2. Valgreglement for UiO, § 3

Vedtakforslag:

Fakultetsstyret oppnevner følgende valgstyre ved Det juridiske fakultet:

 • Professor Lasse Simonsen (leder)
 • Stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter
 • Seksjonssjef Steinar Hafto Myre

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til oppnevne studentrepresentant etter forslag fra studentene selv.

Funksjonstiden for Simonsen og Myre er fram til 31.12.2022, mens funksjonstiden for stipendiat- og studentrepresentanten er ut 2019.
 

V-SAK 6 Nominasjon av valgkomité for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2018/13799

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til sammensetning av fakultetets valgkomité
 2. Valgreglement for UiO, § 22

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret foreslår følgende valgkomité for Det juridiske fakultet:

 • Professor Finn Arnesen (leder)
 • Professor Ingunn Ikdahl
 • Professor Katja Franko (vara for vitenskapelig ansatte)
 • Seksjonssjef Randi Saunes

Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å foreslå studentrepresentant etter innspill fra studentene selv.

Med unntak av studentrepresentanten, er valgkomiteens funksjonstid 01.01.19-31.12.22. Funksjonstiden for studentrepresentanten er 01.01.19-31.12.19.

Saken oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

 

V-SAK 7 Revisjon av Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr. 2012/9418

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til revidert Styrings – og administrasjonsreglement
 2. Forslag til revidert Styrings – og administrasjonsreglement med kommentarer som viser foreslåtte endringer
 3. Gjeldende Styrings – og administrasjonsreglement
 4. Sakskart til møte i LiMU 13. mars 2018 med protokoll
 5. Merknader om mulige endringer av fakultetets styrings- og administrasjonsreglement
 6. Svar fra personalstøtte datert 11.12.2017

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar forslaget til revidert Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet. Reglementet sendes videre til rektor for godkjenning.

 

V-SAK 8 Valg av representant for midlertidig vitenskapelige til fakultetsstyret for 2019

Arkivsaksnr. 2018/13818

Vedlegg (pdf):

 1. Valgreglement for UiO § 11.1
 2. Informasjon om valget og e-poster fra valgstyret
 3. Kandidatforslag fra stipendiatrådet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget fra Stipendiatrådet og erklærer følgende som valgt som representanter for midlertidig vitenskapelige for perioden 01.01.19-31.12.19:

 • fast representant: stipendiat Astrid Iversen, Institutt for privatrett
 • 1. vararepresentant: stipendiat Jørgen Sørgard Skjold, Institutt for offentlig rett
 • 2. vararepresentant: stipendiat Johan Vorland Wibye, Institutt for offentlig rett

 

V-SAK 9 Møtetider 2019

Vedtaksforslag:

 • Møte 1/2019: mandag 25. februar, kl. 12-15
 • Møte 2/2019: mandag 10. juni, kl. 12-15
 • Møte 3/2019: mandag 21. oktober, kl. 12-15
 • Møte 4/2019: mandag 16. desember, kl. 12-15 (med avsluttende middag)

 

O-SAK 1 Valg ved Det juridiske fakultet høsten 2018

Arkivsaksnr. 2018/9051 og 2018/13818

Vedlegg (pdf):

 1. Orientering om gjennomførte valg ved fakultetet høsten 2018

 

O-SAK 2 Tilsettingsvedtak

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 20.09.18:

 • Tone Linn Wærstad tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i familierett (arkivsaksnr. 2017/14899).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 23.10.18:

 • Lukasz Bojarski tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for privatrett. Dersom Bojarski takker nei går tilbudet om stillingen videre til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer: 2018/2288). 
 • Jay Cullen tilsettes i stillingen som professor II ved Institutt for privatrett.  Dersom Cullen takker nei går tilbudet om stillingen videre til neste innstilte kandidat (arkivsaksnummer: 2018/3731).

 

O-SAK 3 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

 

O-SAK 4 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 7.12.2018

Publisert 7. des. 2018 15:15 - Sist endra 10. des. 2018 10:30