Saksart til møte 1/2019 i fakultetsstyret

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 14. desember og sirkulasjonssak 25. januar

Arkivsaksnummer: 2018/416 og 2019/2977 

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 14. desember
 2. Forslag til protokoll fra sirkulasjonssak 25. januar

Vedtaksforslag:

Protokollene fra styremøtet 14. desember og sirkulasjonssak 25. januar godkjennes.

 

O-SAK 1 Presentasjon av forskergruppen for naturressursrett

 

V-SAK 2 Årsregnskap 2018

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:
Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2018.

 

V-SAK 3 Opprettelse av årsenhet ved IKRS

Arkivsaksnummer:

Vedlegg (pdf):

 1. Tall med oversikt over Samordna Opptak – andre årsenheter, opptakskrav og studieplasser 
 2. Tall som viser frafall ved bachelorstudiet i kriminologi i perioden 2010 – 2017

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret støtter forslaget om at universitet oppretter en årsenhet i kriminologi. Det skal søkes om nye studieplasser fra UiO og styret er positive til eventuell omdisponering av studieplasser som beskrevet ovenfor. 

 

O-SAK 2 Arbeidsgruppe for organisasjonsgjennomgang

Arkivsaksnummer: 2018/6413

Vedlegg (pdf):

 1. Endelig mandat for arbeidsgruppen
 2. Dekanvedtak om oppnevning av arbeidsgruppen

 

O-SAK 3 Status strategiarbeid

Muntlig orientering.

 

O-SAK 4 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkukasjonsbehandling 05.11.18:

 • Petra Gyongyi og Peter Čuroš tilsettes i stilling som postdoktorer, SKO 1352, ved Institutt for privatrett (arkivsaksnr. 2018/2289). 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 06.12.18:

 • Helga Aune tilsettes i stillingen som førsteamanuensis II i 20 % åremålsstilling i 5 år ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2018/5733).
 • Pernille Sandberg Drtina tilsettes i stillingen som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdet klarspråk og lovgivningslære ved Det juridiske fakultet, IOR (arkivsaksnr. 2017/335)
 • Kristina Stenvik og Sofie Høgestøl tilsettes i stillingene som universitetslektor (SKO 1009),  og Markus Jerkø tilsettes som førstelektor (SKO 1198) ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2018/6836). 

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 25.01.19:

 • Daniel J. Gervais tilsettes som professor II i 20% stilling knyttet til forskergruppen Marked Innovasjon Konkurranse (arkivsaksnr. 2019/858).
 • Opprykk til førsteamanuensis godkjennes. Jon Christian F. Nordrum får opprykk til førsteamanuensis (SKO 1011) med virkning fra 01.02.2017, som er den første dagen i måneden etter at doktoravhandlingen ble innlevert til bedømmelse. ITU fastslår at lønn fastsettes på nivå med førstelektorstillinger ved fakultetet. Opprykket endrer ikke stillingens innhold. ITU viser til protokoll fra møte 3 /2016, sak 11 (arkivsaksnr. 2018/13874).
   

O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside

 

O-SAK 6 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 18. februar 2019

Publisert 18. feb. 2019 10:56 - Sist endra 18. feb. 2019 11:00