Sakskart til møte 3/2019 i fakultetsstyret

V-sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. juni

Arkivsaksnummer: 2019/2977 

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 17. juni

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 17. juni godkjennes.

 

O-SAK 1 Presentasjon av Klarspråk

Presentasjon av Klarspråk ved Jon Chr. Nordrum.

Vedlegg:

 1. Nettsider til Klarspråk i juridisk forskning og undervisning

 

O-SAK 2 Informasjons- og drøftingsmøter

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra IDF-møtet 15.10.19

 

V-SAK 2 Regnskap for 2. tertial

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

 

O-SAK 3 Dekanvalg

Muntlig orientering.

 

O-SAK 4 Avtale om forsikringsrett

Muntlig orientering.

 

O-SAK 5 Status utviklingsavtalen med UiO

Muntlig orientering.

 

O-SAK 6 Status strategiarbeidet ved fakultetet og UiO

Muntlig orientering.

 

O-SAK 7 Fakultetets forskningsstrategi

Vedlegg (pdf):

 1. Strategi for forskning, Det juridiske fakultet, UiO

 

O-SAK 8 Campus sentrum

Vedlegg (pdf):

 1. Campus sentrum UiO - utkast til prosjektskisse

 

O-SAK 9 Status Domus Juridica og flyttinger

Muntlig orientering. 

 

O-SAK 10 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) fattet i perioden juni til september 2019 følgende vedtak om tilsettinger og opprykk:

 • Jørn Øyrehagen Sunde tilsettes i stillingen som professor (SKO 1013) i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett (arkivsaksnr. 2019/1557).
 • Marius Emberland tilsettes i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter. Dersom Emberland takker nei til stillingen, går tilbudet om stillingen til Amrei Müller og deretter til Matthew Saul (arkivsaksnr. 2018/7154).
 • David Rodriguez Goyes tilsettes i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det juridiske fakultet. Goyes tilsettes i 2,2 år (2 år pluss 10 % pliktarbeid) (arkivsaksnr. 2019/3058).
 • Martine Lie tilsettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Lie takker nei, går tilbudet om stillingen videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2019/3061).
 • ITU tilsetter Zhou Young i stillingen som postdoktor (sko 1352) for en periode på 3 år, tilknyttet Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter under forutsetning av at endelig NFR-bevilgning foreligger (arkivsaksnr. 2008/18595).
 • Kristin Skjørten tilsettes i nytt åremål for 5 år som professor II (SKO 8013) i 20 % stilling ved Institutt for offentlig rett, forutsatt full ekstern finansiering av stillingen (arkivsaksnr. 2019/6811).
 • Margrethe Buskerud Christoffersen og Inger Berg Ørstavik tilstås opprykk til professor i rettsvitenskap med virkning fra 15. september 2018 (arkivsaksnr. 2018/13165).  

 

O-SAK 11 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 12 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

 

Det juridiske fakultet, 18. oktober 2019

 

Publisert 18. okt. 2019 13:59 - Sist endra 21. okt. 2019 13:54