Protokoll fra møte 1/2020 i fakultetsstyret

Til stede: Ragnhild Hennum, Tarjei Bekkedal, Inger Berg Ørstavik, Ole Kristian Fauchald, Runar Hillleren Lie, Odd Erik Pedersen, Siri Teigum, Bjørn Erik Thon, Aksel Kolstad, Henrik Stenberg og Astri Rønningen Stautland

Fra administrasjonen: Benedicte Rustad og Eirik Haakstad (referent)

 

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra konstituerende møte 15. januar

Arkivsaksnummer: 2020/173

Styret kommenterte at spørsmål om hvordan fakultetet ser på dagsaktuelle saker, eksempelvis NAV-saken, som ble tatt opp under eventuelt, ikke var tatt med i protokollen. Fakultetsledelsen oppdaterer protokollen.

Vedtak:

Protokollen fra det konstituerende møtet 15. januar godkjennes med tilføyelsen til eventuelt.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Referat fra de to siste IDF-møtene var sendt ut med saksdokumentene, men ble ikke kommentert i møtet.

 

O-SAK 2 Presenasjon av Centre on Experiential Legal Learning (CELL)

Vedlegg:

  1. Nettside til CELL

Malcolm Langford og Nicole Versland presenterte CELL.

 

V-SAK 2 Årsregnskap 2019

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Lars Botten presenterte årsregnskapet for 2019.

Fakultetsstyrets ba om få presentert mer tallgrunnlag sammenlignet med andre institusjoner i et senere møte.

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2019.

(Enstemmig vedtatt)

 

D-SAK 1 Strategi og styringsdokumenter

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Fakultetsstyret stilte spørsmål om forholdet mellom de ulike dokumentene, og særlig mellom UiOs strategi, fakultetets utviklingsplan med universitetsledelsen og fakultetets strategi 2020. Utviklingsplanen peker på konkrete utfordringer som fakultetet må jobbe med, og disse vil også måtte legge føringer på den nye strategien. Samtidig bør fakultetet vurdere om punkter fra strategi 2020 bør videreføres.

Fakultetsstyret ønsket et best mulig kunnskapsgrunnlag før vedtak av ny strategi, og ba om korte presentasjoner fra instituttene om deres hovedprioriteringer i møtet 8. juni. Styret ønsket også oversikt over hvor mange stillinger som bindes opp som egenandeler i prosjekter.

Fakultetsstyret påpekte at det kan skilles mellom mer internt rettet strategi med vekt på eksempelvis undervisning og gjennomstrømming, og mer utadrettet strategi som vektlegger samfunnsbehov og hvordan vi kan utdanne god praktikere. Det bredt sammensatte arbeidslivspanelet kan brukes for å få til en god balanse mellom disse aspektene.

Fakultetsstyret kommenterte at den foreslåtte tidslinjen er litt knapp. Det ble derfor foreslått at strategien vedtas i møtet 7. desember for å sikre tilstrekkelig tid til diskusjon i styret og andre møter, samt arbeid i administrasjonen.

 

O-SAK 3 Evaluering av norsk rettsvitenskap – JUREVAL

Arkivsaksnummer: 2019/14037

Jenny Graver og Ragnhild Hennum orienterte om JUREVAL, tidsplanen for evalueringen og hvordan fakultetsstyret vil bli involvert. Forskningsrådet ønsker å involvere institusjonene mer enn ved tidligere fagevalueringer, blant annet gjennom innspill til mandat, indikatorer og medlemmer til evalueringspanelet.

Fakultetsstyret kommenterte at fakultetets innspill til mandat bør samsvare med målene i strategien.
 

 

O-SAK 4 Dekanvedtak

Dekanvedtakene er publisert på egen nettside.

 

O-SAK 5 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 24. februar 2020

 

Publisert 5. mars 2020 13:50 - Sist endra 7. sep. 2020 10:44