Sakskart til møte 2/2020 i fakultetsstyret

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. februar

Arkivsaksnummer: 2020/173

Vedlegg:

 1. Forslag til protokoll fra styremøtet 24. februar

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 24. februar godkjennes.

 

D-SAK 1 Strategi 2030

Arkivsaksnummer: 2018/13920

 • Presentasjon av Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), kl. 1205
 • Presentasjon av Nordisk institutt for sjørett (NIFS), kl. 1210
 • Presentasjon av Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), kl. 1215
 • Presentasjon av Institutt for privatrett (IFP), kl. 1220
 • Presentasjon av Institutt for offentlig rett (IOR), kl. 1225

Vedlegg:

 1. UiOs Strategi 2030

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Vedlegg (pdf):

 1. Referat fra IDF-møtet 24. april
 2. Referat fra IDF-møtet 29. mai

 

V-SAK 2 Regnskap for 1. tertial 2020

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Vedlegg (pdf):

 1. Ledelsesvurdering og økonomirapport utarbeidet for universitetsledelsen
 2. Oppsummerende styrepresentasjon

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret tar det fremlagte perioderegnskapet til orientering.

 

V-SAK 3 Årsplan 2021-2023, budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025 – hovedprioriteringer og prinsipper

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Vedlegg (pdf):

 1. Årsplan for juridisk fakultet 2020-2022
 2. Skisse til Årsplan for juridisk fakultet 2021-2023
 3. Konsekvens justert ramme basisbevilgning 2021

Vedtaksforslag:

 1. Styret slutter seg til hovedprioriteringene i årsplan 2021-2023, med de endringer som fremkom i møtet
 2. Styret slutter seg til prinsipper for behandling av budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025. Styret ber om at budsjettprioriteringer som ble gjort i møtet følges opp i den videre budsjettprosessen.

 

V-SAK 4 Revidert reglement for Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)

Arkivsaksnummer: 2020/5518

Vedlegg (pdf):

 1. Forslag til revidert reglement fra IKRS
 2. Normalregler for institutter ved UiO

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner det reviderte reglementet for IKRS med den foreslåtte sammensetningen av instituttrådet. Nytt reglement trer i kraft umiddelbart.

 

O-SAK 2 Endringer på studieområdet

Muntlig orientering/presentasjon fra studiedekanen.

 

O-SAK 3 Konsekvenser av korona - status og tiltak

Muntlig orientering fra dekan/direktør

 

O-SAK 4 Status JUREVAL

Muntlig orientering fra dekanen.

 

O-SAK 5 Status organisasjonsgjennomgang

Muntlig orientering fra dekanen.

 

O-SAK 6 Status prosjektsøknader

Muntlig orientering om antall søknader til NFRs fellesfrist, pågående ERC- og SFF-søknader.

 

O-SAK 7 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget har i perioden februar til mai 2020 vedtatt følgende ansettelser:

 • Charlotte Lysa ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved Norsk senter for menneskerettigheter for en periode på 2 år med oppstart våren 2020 (arkivsaksnr. 2019/12255).
 • Miriam Twigt ansettes i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Norsk senter for menneskerettigheter for en periode på 2 år med oppstart våren 2020 (arkivsaksnr. 2019/12263).
 • Elenore Maitre-Ekern tilbys stilling som postdoktor (SKO1352) ved Institutt for privatrett, NORDEN. Om hun takker nei, går tilbudet videre til Yuliya Chernyk (arkivsaksnr. 2019/13385).
 • Matthias Brinkmann og Johan Wibye ansettes i hver sin stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for offentlig rett, PluriCourts for en periode på 2 år. Dersom en av disse takker nei, går tilbudet videre til Chrisof Royer. Ansettelse av Wibye er betinget av at han innehar doktorgrad og kan tiltre i september 2020 (arkivsaksnr. 2019/9954).
 • Solveig Laugerud tilsettes i stilling som postdoktor (SKO 1352). Tilsettingen er for 3 år med 10 % pliktarbeid til UiO: Life Science.  Vedtaksforslaget er med forbehold om avholdt og godkjent disputas (arkivsaksnr. 2016/6913).
 • Rebecca Schmidt tilsettes i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for privatrett, VIROS. Dersom Rebecca Schmidt takker nei går tilbudet til Johan Wibye (arkivsaksnr. 2019/6107).
 • Fredrik Sivertsson tilsettes som førsteamanuensis (SKO 1011) i 20% midlertidig bistilling tilknyttet Juss og statistikk ved forskergruppen Forum for Juss og samfunnsvitenskap ved IKRS for en periode på 3 år og 4 måneder (arkivsaksnr. 2020/4093). 

 

O-SAK 8 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

 

O-SAK 9 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf)

 

Det juridiske fakultet, 29. mai 2020

Publisert 29. mai 2020 14:43 - Sist endra 22. sep. 2020 15:11