Protokoll fra møte 3/2020 i fakultetsstyret

Til stede: Ragnhild Hennum, Inger Berg Ørstavik, Ole Kristian Fauchald, Runar Hilleren Lie, Siri Teigum, Bjørn Erik Thon, Aksel Kolstad, Embla Mandt Larsen Mellgren og Astri Rønningen Stautland

Forfall: Tarjei Bekkedal

V-SAK 1 Godkjenning av protokoll fra ekstra styremøte 3. september

Arkivsaksnummer: 2020/173

Vedtak:

Protokollen fra det ekstra styremøtet 3. september godkjennes.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 1 Informasjons- og drøftingsmøter (IDF)

Arkivsaksnummer: 2016/5529

Referatene fra møtene 18. september og 9. oktober ble ikke kommentert.

 

V-SAK 2 Regnskap for 2. tertial

Arkivsaksnummer: 2017/1402

Lars Botten presenterte regnskapet for 2. tertial.

Fem hovedspørsmål knyttet til regnskapsgjennomgangen ble avklart i møtet:

 1. UiOs enheter skal overføre sammen 25 millioner for å bidra til å dekke det økonomiske tapet som Det odontologiske fakultet og Kulturhistorisk museum har hatt som følge av korona.
 2. Fakultetsledelsen regner IT-investeringer og midler til utvikling av undervisning som engangstiltak, mens faste vitenskapelige stillinger regnes som varige tiltak.
 3. I koronaperioden har fakultetet erfart at åpne webinarer har hatt flere deltakere enn vi hadde fått med fysiske arrangementer. Det vil sannsynligvis også fremover bli et større innslag av digital undervisning enn tidligere.
 4. Fakultetet ansetter for tiden flere prosjektfinansierte stipendiater, men lyser også hvert semester ut 1-3 åpne, basisfinansierte stillinger. I tillegg kommer basisfinansierte egenandeler i prosjekter. Med denne takten vil vi sannsynligvis nå måltallet for stipendiater i løpet av neste langtidsbudsjettperiode.
 5. På universitetsnivå gjennomføres undersøkelser for å måle studentenes tilfredshet, og det skal også gjøres forskningsarbeid på bakgrunn av dette.

I tillegg ba fakultetsstyret om at Programrådet for master i rettsvitenskap (PMR) behandler spørsmålet om byrdene er blitt jevnt fordelt og om noen bør kompenseres for ekstra store byrder.
 

Vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte tertialregnskapet til orientering.

(Enstemmig vedtatt)

 

V-SAK 3 Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025

Arkivsaksnummer: 2020/5051

Vedlegg (PDF):

 1. Utviklingsavtalen mellom UiO og fakultetet

Trond Skjeie presentert budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025, herunder sammenhengen mellom styringsdokumentene.

Styret stilte spørsmål om variasjonen i studiepoengsinntektene. Studiepoengsproduksjonen pr. student er relativt stabil, men totalen varierer noe ut fra antallet studenter. Fakultetet har som mål å øke gjennomstrømmingen, noe som også er fastsatt i utviklingsavtalen med UiO.

Det ble også orientert om at universitetslektorer med ferdig doktorgrad kan søke opprykk til førsteamanuensis, men at et slikt opprykk får ikke konsekvenser for stillingsinnholdet.

I det fremlagte budsjettet og langtidsbudsjettet er det kun tatt høyde for kjente endringer. Styret etterlyste et scenario med mulige koronainnsparinger også for våren 2021. Administrasjonen ser på dette, og legger frem et slikt alternativ for fakultetsstyret i desember.

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til prioriteringer for budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025.

(Enstemmig vedtatt)

 

O-SAK 2 Organisering av arbeidet med fakultetets strategi 2030

Arkivsaksnummer: 2018/13920

Etter tilbakemeldinger fra styrets medlemmer og instituttledergruppen skal arbeidsgruppen bestå av følgende medlemmer:

 • Dekan Ragnhild Hennum
 • Professor Ole Kristian Fauchald
 • Stipendiat Runar Hilleren Lie
 • Senioringeniør Odd Erik Pedersen
 • Direktør Bjørn Erik Thon
 • Student Aksel Kolstad
 • Instituttleder May-Len Skilbrei

I det første møtet bør gruppen bli enig om tidsplan og arbeidsform, samt hvorvidt og hvordan øvrige ansatte kan involveres.

 

O-SAK 3 Status korona, undervisningssituasjonen og studiestart

Fakultetet følger planen med en kombinasjon av fysisk og digital undervisning som studiedekanen orienterte om i forrige møte. Som følge av smitteutviklingen i Oslo og byrådets anbefalinger gjennomføres imidlertid alle høsten eksamener som hjemmeeksamen.

Styret stilte spørsmål om hvordan fakultetet kan tilrettelegge eksamen for studenter med dårlig arbeidssituasjon hjemme, herunder om 1-2 lesesaler burde reserveres for eksamen. Fakultetsledelsen tar med dette innspillet videre i forberedelsene av eksamen.

Studenter som primært har hatt digital undervisning i 2020, vil bli prioritert med hensyn til fysisk undervisning i 2021 om koronasituasjonen vedvarer. Fakultetet ser også på muligheter for forelesninger der studenter er til stede samtidig som disse tas opp og/eller streames.
 

O-SAK 4 Ansettelsessaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) har i perioden mai til august (NB! Mangler protokoll fra sirk i juni og møte 31.08) fattet følgende vedtak:

 • Mona Naomi Lintvedt ansettes som stipendiat (SKO 1017) ved institutt for privatrett, om hun takker nei til tilbud om stillingen går tilbudet videre til Lianying Wang. (Arkivsaksnr. 2019/3211)
 • Marina Hiller Foshaugen og Annica Allvin ansettes som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom noen av de 2 første takker nei til tilbud om stillingen, går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er innstilt. (Arkivsaksnr.2019/12579)
 • Bernard Ntahiraja ansettes i 100 % midlertidig stilling som forsker med doktorgrad (SKO 1109) ved SMR for perioden 02.09.20-01.09.21. (Arkivsaksnr. 2019/6610)
 • Cathryn Costello ansettes i 20% midlertidig bistilling som professor II for 3 år i perioden f.o.m høsten 2020 t.o.m våren 2023 tilknyttet SMR. (Arkivsaksnr. 2018/5980)
 • Trygve Gudmund Harlem Losnedahl ansettes i stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet. Dersom Losnedahl takker nei til tilbud om stillingen, går tilbudet videre til Saher Latif. (Arkivsaksnr. 2019/6541)
 • M Sanjeeb Hossain ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) ved SMR på ASILE prosjektet for en periode på 28 måneder, dersom Hossein takker nei til stillingen går tilbudet videre til Sen Mookerjee Anuradha. (Arkivsaksnr. 2020/1809)
 • Hans Christian Farsethås ansettes i stillingen som postdoktor (SKO 1352) innen juridisk skrivedidaktikk, tekstvitenskap og klarspråk for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. (Arkivsaksnr. 2019/14207)
 • Pernille Nyvoll får tilbud om stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (arkivsaksnr. 2020/2943).
 • Rose Boyle får tilbud om stilling som stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Boyle takker nei går tilbudet videre til neste kandidat i den rekkefølgen de er innstilt (arkivsaksnr. 2020/2945). 

 

O-SAK 5 Dekanvedtak

Dekanvedtakene publiseres på egen nettside.

 

O-SAK 6 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

 

Det juridiske fakultet, 10. november 2020

Publisert 8. des. 2020 10:30 - Sist endra 8. des. 2020 10:30