Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024

Bildet kan inneholde: smil, dressbukse, sko, eiendom, sosial gruppe.

Mangfold og likestilling er en forutsetning for at Det juridiske fakultet skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat. Våre kandidater vil gjennom utøvelsen av sitt yrke bidra til å løse viktige utfordringer for personer, institusjoner, organisasjoner og samfunnet. Dette sikres best om studenter og ansatte gjenspeiler befolkningen som helhet. At studenter og ansatte representerer bredden i samfunnet vil også styrke arbeids- og studiemiljøet ved vårt fakultet.

Fakultetet ønsker å fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 1 første ledd. Fakultetet ønsker å sikre like muligheter for både studenter og ansatte.

Dette er prinsipper som fakultetet skal jobbe etter på alle virksomhetsområder. Under beskriver vi målsettinger og virkemidler for 1) studenter og studier og 2) ansatte.

1  Studenter og studier

A Rekruttering

Mål:

Det juridiske fakultet har et mål om at våre studenter i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det juridiske fakultet ønsker et større mangfold og en balansert kjønnssammensetning blant studentene. Alle skal føle at de har en plass her uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, religion, etnisitet og funksjonsevne.

Tiltak:

 • Bidra til å sikre at UiO bruker studenter og ferdigutdannede som speiler et mangfold i sine rekrutteringskampanjer rettet mot videregående skole.
 • Å synliggjøre studienes brede relevans, for å tiltrekke en mangfoldig søkergruppe.
 • Å arrangere åpen dag i Domus Juridica for å gjøre mulige søkere kjent med fakultetets ulike studieprogrammer og hva en studiehverdag på Det juridiske fakultet innebærer.
 • Å samarbeide med, og hente kompetanse fra, Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA).
Student med plakat "Speed date en student"
Åpen Dag: Arrangeres hvert år i mars og gir elever i videregående skole muligheten til å møte UiO på vår hjemmebane. Arrangementet er lagt til Blindern. Foto: Jarlie&Jordan/UiO

B Studiemiljø og studiekvalitet

Mål:

Å legge til rette for trivsel for og integrering av alle studenter, uavhengig av faktorer som kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, religion, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne.

Tiltak:

 • Å legge opp fadderuka slik at alle studenter blir integrert og ivaretatt. Dette oppnås med å hente inn erfaringer fra tidligere kull og samarbeide med studentrepresentanter i planleggingen av fadderuka.
 • Å rekruttere innlederne på alle arrangementene som fakultetet arrangerer for studenter, slik som under Fadderuka, Åpen dag og møter med arbeidslivsaktører, med tanke på at innlederne bør ha ulik erfaringsbakgrunn.
 • Å informere under fadderuka om hva som karakteriserer en kritisk, men saklig, faglig debattkultur og øke bevisstheten om hva netthets er og hvilke konsekvenser det kan ha for individer, miljøer og fagutvikling. 
 • Å videreføre, vedlikeholde og informere om retningslinjer som skal beskytte mot trakassering under eksterne arrangementer der fakultetets studenter deltar og hvor Det juridiske fakultet er medarrangør.
 • Å bruke nasjonale og internasjonale merkedager som en anledning til å anerkjenne og skape kunnskap om ulike grupper. Dette er for eksempel den internasjonale kvinnedagen, Pride, Samefolkets dag og Verdensdagen for psykisk helse.
 • Å tilstrebe at flere eksterne undervisere har minoritetsbakgrunn.
 • Å ha en beredskap for hets og kritikk av studenter i sosiale medier.
 • Å sørge for at Si-fra systemet er lett synlig på fakultetets hjemmeside og slik senke terskelen for å melde fra om uønsket atferd på vegne av seg selv eller andre studenter.
 • Å ha kunnskap om de behovene ulike studentgrupper har
 • Å ha jevnlige møter med Mino.Jur og også invitere til dialog med andre studentorganisasjoner, som for eksempel Funkisstudentene.
 • Å se, og å være særlig oppmerksom på, at studenter som representerer et utsatt mindretall, inkluderes.
 • Å sørge for at informasjon om Studentombudet og dets rolle når ut til alle studentene.
 • Å sørge for at viktig informasjon er tilgjengelig på engelsk.
 • Å sikre at studenter og undervisere vet hvem de skal henvende seg til om det er behov for tilrettelegging.
 • Å tydelig fordele ansvaret for tilrettelegging.
 • Å sørge for at det etableres en ressursside med informasjon om Universell utforming og tips til hvordan en best mulig kan tilrettelegge undervisningen for studenter med nedsatt funksjonsevne.
 • Å videreutvikle fakultetets nettside for kjønnsperspektiver i jusstudiet, samt arbeide videre med å utvikle ny litteratur om kjønnsperspektiver i de juridiske fagene.
 • Å tilstrebe at undervisningsmateriell og eksamensoppgaver gjenspeiler et mangfold. 

C Forberedelse til en yrkeskarriere

Mål:

Å styrke studentenes ferdigheter på en måte som bidrar til å skape like muligheter og gode yrkesutøvere.

F.v. Marthe Engedahl, Sigrid Toft Fløystad, Kiran Aziz, Kjersti Lehmann, Anne Karoline Bakken Staff, Cathrine Hambro, Hanne Harlem, Merete Svartveit, Asta Ellingsen Stenhagen og Randi Gustad
Motivasjon: 8. mars 2020 stilte 10 kvinnelige jurister opp for å dele sine historier om utdanning, karriere og arbeidsliv, til inspirasjon for kommende jurister.  F.v. Marthe Engedahl, Sigrid Toft Fløystad, Kiran Aziz, Kjersti Lehmann, Anne Karoline Bakken Staff, Cathrine Hambro, Hanne Harlem, Merete Svartveit, Asta Ellingsen Stenhagen og Randi Gustad. Foto: Egil Jahren/UiO

Tiltak:

 • PMR lager oversikt over hvilke kurs i akademisk skriving og klarspråk som tilbys og sørger for at informasjon om disse er tilgjengelig på fakultetets nettsider.  Studenter kan av flere grunner ønske å forbedre evnen til å skrive fagtekst, og et slikt tiltak vil være tilgjengelig for alle studenter.
 • Å arrangere en åpen dag hvor studenter kan møte et mangfold av jurister med ulik kompetanse og bakgrunn – kjønn, etnisitet og funksjonsevne.
 • Å støtte Mino.Jur med å legge til rette for erfaringsutveksling mellom studenter og jurister med etnisk minoritetsbakgrunn fra ulike typer arbeidsplasser, for eksempel ved hjelp av seminarer, foredrag, mentorering med mer.  

2  Ansatte

A Rekruttering

Mål:

God og relevant forskning og undervisning forutsetter at Det juridiske fakultet ansetter de beste kandidatene.

Tiltak:

 • Å bruke vit.ass.-rekruttering til å sikre bredere rekruttering til akademiske karrierer. Dette gjøres ved å spesielt oppfordre og personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne om å søke. Der det er skjev kjønnsbalanse, oppfordres det underrepresenterte kjønn om det samme.
  Arbeidslivsdager: Fakultetet støtter studentforeningenes arbeid med å lage gode arenaer der studenter og potensielle arbeidsgivere kan møtes. Fakultetet presenterer selv mulighetene for stilling som vitenskapelig assistent, og andre karrieremuligheter i akademia. Foto med tillatelse fra Juristforeningen.
 • Å sende informasjon om ledige vit.ass.-stillinger på e-post til alle studenter.
 • Faste vitenskapelige stillinger skal som hovedregel lyses ut som førsteamanuensis. Utlysninger av professorstillinger og utlysninger med førsteamanuensis/professor må begrunnes særskilt.
 • Å utvikle klare retningslinjer for bedømmelseskomitéers arbeid for å hindre urettmessig forskjellsbehandling av kandidater, særlig basert på søkeres kjønn og etniske bakgrunn.
 • Muligheten for å ta i bruk moderat kjønnskvotering når to kandidater er likt eller tilnærmet likt kvalifisert skal benyttes i større grad. 

B Karrieremuligheter og ivaretakelse

Mål:

Det er viktig at ansatte får like utviklingsmuligheter ved fakultetet. Alle ansatte skal ha like muligheter til å bli inkludert i arbeidsmiljøet, både faglig og sosialt. Fakultetet skal være en attraktiv arbeidsplass for tidligere studenter. Kjønns- og mangfoldsperspektivet er en del av fakultetets lønnspolitikk.

Tiltak:

 • Som del av en IA-bedrift følger Det juridiske fakultetet retningslinjene for tilrettelegging og inkluderende arbeidsliv for å sikre ivaretagelse av ansatte med midlertidig eller varig sykdom eller funksjonsnedsettelse. UiO har en egen seniorpolitikk.
 • Å forebygge trakassering, inkludert seksuell trakassering, samt å legge til rette for sikre, effektive og formålstjenlige varslingsrutiner. Dette gjøres blant annet gjennom å gjøre uønsket seksuell oppmerksomhet til et obligatorisk tema i medarbeidersamtaler, inkludert informasjon om UiOs retningslinjer og varslingsrutiner.
 • Fakultetets ledere skal delta på obligatoriske kurs om seksuell trakassering i regi av UiO.
 • Å støtte kvinnelige vitenskapelige som har ulike lederverv på fakultetet.
 • Å tilby kurs til alle ansatte og ledelse om bevissthet om mangfold og ubevisst diskriminering.
 • Å sikre at fakultetets enheter legger til rette for god inkludering av internasjonale forskere og å sikre at de som ønsker det kan delta på norskkurs og norsk akademisk skrivekurs.
 • Å motvirke at arbeidsmiljøet og samarbeidsrelasjoner blir preget av maktulikhet mellom stillingskategorier, disipliner, fagretninger, mellom juniorer og seniorer og mellom vitenskapelige ansatte og teknisk-administrativt ansatte.
 • Å sørge for at det faglige arbeidsmiljøet tematiseres jevnlig på institutt- og fakultetsseminarer og –møter, og i medarbeider- og oppstartsamtaler.
 • Likestilling og mangfold skal være tema minst en gang i semesteret på instituttledermøtet og i dekanatet. 
 • Å sikre at et mangfold av faglige perspektiver og metoder er representert og møtes med respekt på fakultetet.
 • Å ha en beredskap for hets og kritikk av ansatte i sosiale medier.
 • Å arrangere medietreningskurs for midlertidige og faste vitenskapelig tilsatte.
Medietrening: Kan hjelpe forskere til å være godt forberedt når de blir invitert til debatter i studio, eller som her i en direktesendt Podcast fra Universitetsplassen i 2020. Førsteamanuensis ved fakultetet Anine Kierulf t.v. Foto: Jarlie&Jordan/UiO
 • Å rekruttere bredt til lederoppgaver, komiteer og verv. Å inneha slike kan ha stor betydning for karriereutvikling, og det at utøverne av disse har ulik erfaringsbakgrunn, styrker ledelsen og komitearbeid ved fakultetet. I tillegg bør representanter for flest mulig av fakultetets enheter og ansattegrupper inkluderes i styrer, arbeidsgrupper, komiteer og utvalg.
 • Å bidra til at forskningsledelse og samarbeid foregår på en måte som legger til rette for at den enkeltes styrke kommer til sin rett og at deres rettigheter, utviklingsmuligheter og behov ivaretas.
 • Forskerledere (for eksempel ledere av forskergrupper, faggrupper eller sentere) skal aktivt ta kontakt med stipendiater på gruppens ellers enhetens fagområder og inkludere dem i fagmiljøet.
 • Å gi vit.ass.-hjelp for stipendiater med barn under 13 i sluttfasen. Kr 20 000 fordeles flatt til fakultetets enheter hvert år for å dekke dette.
 • Å videreføre ordning med å tilby støtte til språkvask av engelskspråklige avhandlinger på inntil kr. 25 000 inkl. mva. Ordningen finansieres av fakultetet og administreres av PFF.
 • Å arrangere sosiale tiltak for stipendiatgruppa som kan bidra til å skape et inkluderende og godt arbeidsmiljø, gjerne i samarbeid med stipendiatrådet.
 • Å oppfordre til og tilrettelegge for at kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser kan delta i UiOs sentrale ordninger for gruppene.
 • Å støtte personer som er tidlig i sine karrierer som fast vitenskapelig ansatte ved vårt fakultet.

[1] Likestillings- og diskrimineringsloven definerer etnisitet slik: «Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk».

Publisert 9. feb. 2022 10:20 - Sist endra 18. feb. 2022 07:59