Strategi 2030 – Det juridiske fakultet

To studenter ved atriet i Domus Juridica
Foto: Foto: Jarli & Jordan/UiO

Juridisk fakultet ved Universitet i Oslo skal medvirke til å styrke universitetets posisjon som et ledende europeisk forskningsbasert universitet gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning og formidling. Fakultetet skal være et internasjonalt ledende fakultet, samtidig som fakultetet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for forskning, utdanning og formidling. Vi skal ha et godt læringsmiljø og utdanne høyt kvalifiserte kandidater, ha høy vitenskapelig kvalitet og akademisk frihet. Sammen med resten av UiO skal vi hegne om institusjonell autonomi.

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo er det største og eldste juridiske fakultetet i Norge. Fakultetet har levert kunnskap og kandidater med ferdigheter som har vært viktig for utviklingen av det norske samfunn. Ved inngangen til strategiperioden har fakultetet et godt utgangspunkt. Vi har svært dyktige studenter. De vitenskapelig ansatte ved fakultetet leverer forskning og undervisning av høy kvalitet og deltar aktivt i samfunnsdebatter. Vi har en velfungerende administrasjon, god teknisk støtte og en balansert økonomi.

Samfunnsutviklingen utfordrer rettsvitenskapelige fag og undervisning på måter som har vært styrende for denne strategien. Blant disse er rettens internasjonalisering, rettens bidrag til forebygging og håndtering av konflikter, rettens betydning for demokrati og velferdsstat, reform og gjennomføring av menneskerettigheter og rettens bidrag til omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Ny teknologi vil påvirke hva vi forsker på, og innholdet i studiene.

Studentenes læring og læringsmiljø er et sentralt element i strategien. Tiltak må tilpasses både norske og internasjonale studenter. Strategien skal ivareta behovene til ulike studentgrupper. Helse- og trivselsundersøkelser blant studentene (SHOT-undersøkelsene) viser blant annet at mange studenter opplever utfordringer som følge av konkurranse med medstudenter, karakterpress, mye selvstudium og lite lærerkontakt. Et annet sentralt element i strategien er utfordringer knyttet til ansattes arbeidsbelastning og -miljø, særlig knyttet til det høye antallet studenter per ansatt, økte krav om forskningsfinansiering og endringer i fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og administrative systemer.

Denne strategien har fire overskrifter som også representerer overordnede mål: 

Fremme uavhengig og nyskapende forskning av høy kvalitet

 • Juridisk fakultet skal vedlikeholde og utvikle forskningsmiljøer med høy vitenskapelig kvalitet innen juridiske fag, kriminologi, rettssosiologi og menneskerettigheter.
 • Juridisk fakultet skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig forskning.
 • Tverrfaglighet og ny teknologi utfordrer hva vi forsker på og hvordan forskningen utføres. Vi skal sikre at ansatte som ønsker det skal ha mulighet til å utvikle sin teknologikunnskap og til å drive tverrfaglig forskning.
 • Juridisk fakultet skal ha fleksibilitet og langsiktighet i forskningen slik at den svarer på samfunnets behov for rettsutvikling og kunnskap på både kort og lang sikt.
 • Fakultetet skal rekruttere vitenskapelige ansatte bredt. Variasjon i erfaringsbakgrunn, kjønn og sosial bakgrunn gir mulighet for meningsbrytninger, noe som er sentralt for å sikre kvalitet i forskning og utdanning.
 • Juridisk fakultet skal leve opp til de høyeste standarder for forskningsetikk og forskningsintegritet.
 • Juridisk fakultet skal ha en stillingsstruktur som gjenspeiler at vi er et forskningsuniversitet. Kombinerte stillinger - der de ansatte både forsker og underviser – skal være hovedregelen. Forskerstillinger skal være unntakene. Fakultetet skal også fremover ha noen lektorstillinger. Lektorene utgjør en stor ressurs i undervisningen, og de skal gis rom til faglig utvikling.
 • Juridisk fakultet skal fordele arbeidsoppgaver slik at alle vitenskapelig ansatte får mulighet til å forske og utføre forskningsbasert undervisning. I løpet av strategiperioden skal det gjennomføres en kartlegging av de vitenskapeliges arbeidsoppgaver for å bedre fordelingen mellom forskning, undervisning og administrasjon.
 • Stipendiater gir svært viktige bidrag til fakultetets forskning. De skal inkluderes i fagmiljøene og sikres god faglig oppfølging og veiledning. Normalordningen skal være at stipendiater ansettes i fire år med 25% undervisning.
 • Innholdet i forskerutdanningen skal evalueres jevnlig og resultatene skal følges opp.
 • Juridisk fakultet har som mål, og skal tilrettelegge for, at alle stipendiater får levert og godkjent sine avhandlinger, fortrinnsvis innen normert tid.
 • Fakultetet skal sikre at postdoktorstillingene fungerer som kvalifiseringsstillinger. Postdoktorene skal sikres faglig utvikling både i forskning og undervisning – slik at stillingene er med å kvalifisere til faste vitenskapelige stillinger. Normalordningen skal være at postdoktorer ansettes i fire år med 25% undervisning.
 • Masteroppgaver er også viktige bidrag til fakultetets forskning. Mastergradsskrivende skal sikres god veiledning og oppfordres til å delta mer på fakultetets vitenskapelige arrangementer.
  f.v. Jon Christian Fløysvik Nordrum, Erling Fjeldaas og daværende prorektor Gro Bjørnerud Mo
  På UiOs bursdag i 2018 ble bærekraft-pris gitt til jusstudenten Erling Fjeldaas (midten), for hans masteroppgave om lysforurensing og lysrett. - Et pionerarbeid, sier veilederen hans, professor Jon Christian F. Nordrum (t.v.).
 • Juridisk fakultet skal øke sin andel av ekstern finansiering fra Norges forskningsråd, EU og andre aktuelle finansieringskilder. Hvilke eksterne prosjekter som fakultetets ansatte søker på skal være styrt av de vitenskapelig ansattes forskningsinteresser.
 • Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for at Norges forskningsråd og andre finansieringskilder i større grad bevisstgjøres behovet for og egenskaper ved juridisk forskning. Det skal arbeides for utlysninger som finansierer juridisk forskning.
 • Fakultetet skal sikre god forskningsstøtte til de ansattes forskningsprosjekter (prosjekter med intern og ekstern finansiering). De administrativt ansatte er viktige for planlegging og gjennomføringen av forskningsprosjekter, og de skal gis rom til faglig utvikling slik at de best mulig kan støtte opp om fakultetets forskning.
 • Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å beskytte den akademiske friheten til egne ansatte og akademikere i inn- og utland.
 • Juridisk fakultet skal legge til rette for forskningssamarbeid med fagmiljøer i andre deler av verden og bidra til utvikling av fagmiljøer der det er særlig stort behov.

Utdanne studenter med samfunnsrelevante kunnskaper og ferdigheter

 • Juridisk fakultet skal utdanne studenter med ferdigheter og kunnskap som kan bidra til å løse vår tids store utfordringer, som for eksempel omstilling til bærekraft. Fakultetet skal tilby utdanninger som møter studentenes samfunnsengasjement.
 • Juridisk fakultet skal utvikle og fornye alle studieprogrammer og svare på samfunnets behov for kompetanse.
 • Juridisk fakultet skal tilby arbeidslivsrelevant forskningsbasert undervisning i alle sine studieprogram. Ved ansettelser av vitenskapelig ansatte skal det i tråd med de nasjonale reglene legges vekt både på forsknings- og undervisningskompetanse.
 • Juridisk fakultet skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som utdanner studenter som har dyp forståelse for rettsreglene og rettens funksjon i samfunnet. Studentene skal gjennom studiene gis både faglig dybde, forståelse av andre relevante fag og evne til tverrfaglighet.
 • Ny teknologi er i ferd med å forandre juristrollen. Fakultetet skal tilby en utdanning i rettsvitenskap som gir studentene den teknologiske kunnskapen og de ferdighetene som kreves.
 • Fakultetet skal arbeide aktivt med gode internasjonale samarbeidsuniversitet og legge til rette for at studentene kan reise på utveksling som en del av studieprogrammene.
 • I denne tiårsplanen vil Fakultetets senter for fremragende utdanning (CELL) være sentral i å introdusere ny teknologi og prøve ut undervisningsformer som oppøver teknologiske ferdigheter.
  Ferdighetsstigen er en plan hvor man gjennom øvelser som bygger på hverandre oppøver avanserte juridiske ferdigheter. Illustrasjonen er hentet fra CELLs SFU-søknad, og fokusområder er i noe utvidet (illustrasjon: UiO)
 • Juridisk fakultet skal fremme arbeids- og vurderingsformer som videreutvikler studentenes kunnskap om rettsregler og deres funksjoner i samfunnet, og evne til å utvikle og anvende rettsregler. Fakultetets senter for fremragende utdanning (CELL) er et viktig redskap i arbeidet med å gjøre studiene ved fakultetet mer studentaktive.
 • Fakultetet har gjennom JURK og Jussbuss lang tradisjon med å ha studentaktive og praksisnære elementer i studiet. JURK og Jussbuss vil være viktige praksisnære elementer i studiet også i den kommende tiårsperioden. I tillegg vil fakultet utvikle nye arenaer for studentaktiv læring, som for eksempel Lovlab (lovgivningslære/regelutvikling) og LILO (Legal Innovation Lab Oslo – rettsteknologi).
 • Juridisk fakultet skal legge til rette for en kultur som fremmer samarbeid og deling, og demper uheldig konkurranse og karakterpress.
 • Juridisk fakultet skal utarbeide en strategi for en bedre studiehverdag, med vekt på blant annet kontakt mellom ansatte og studenter, fysisk studiemiljø og bedre læring. Strategien skal også involvere aktiv bruk av fakultetets bygninger for å skape møteplasser. Ansattes arbeidsbelastning må hensyntas ved utarbeidelse av strategien. Juridisk fakultet skal jobbe videre med en samlet pedagogisk plan for sine studier og en ferdighetsstige som beskriver hvilke ferdigheter studentene skal ha på hvert nivå.
 • I tråd med UiO sin Strategi 2030 skal fakultetet i den kommende 10 års perioden videreutvikle etter- og videreutdanningstilbudet. Vi har allerede i dag en rekke valgemner som er etterspurte etterutdanningstilbud, og fakultetet vil bygge videre på disse.
 • Studiene skal være innrettet slik at studentene har en reell mulighet til å gjennomføre på normert tid.
 • Juridisk fakultet skal ta imot nye studenter godt og bidra til at de inkluderes i et studiemiljø som reflekterer mangfoldet i samfunnet.
 • Juridisk fakultet skal arbeide for at forholdstallet mellom ansatte og studenter bedres.
 • Juridisk fakultet skal legge til rette for at studentene høres i alle saker som angår dem.
 • Juridisk fakultet skal legge til rette for at studentorganisasjonene skal kunne arbeide for et godt sosialt miljø på studiet.

Være synlig og i dialog med omverdenen

 • De ansatte ved juridisk fakultet gir viktige bidrag ved å formidle kunnskap om rettslige tema til samfunnet. Juridisk fakultet skal støtte denne formidlingen og sikre at den opprettholdes.
  Banner for podcastserien "Universitetsplassen"
  Fakultetets forskere bidrar til podcastserien til UiO - "Universitetsplassen".
 • Juridisk fakultet skal legge til rette for at ansatte deltar i kunnskapsbaserte offentlige samtaler og er aktivt til stede der viktige diskusjoner og beslutningsprosesser foregår.
 • Ytringsfriheten er en grunnleggende rett i akademia og samfunnet for øvrig. Fakultetet skal verne om de ansattes rett til å ytre seg.
 • Juridisk fakultet skal arbeide for å gjøre de ansattes forskning og undervisning offentlig tilgjengelig og ha åpenhet og allmenn tilgjengelighet som førende prinsipper.
 • Juridisk fakultet skal fremme god debattkultur, og respekt for andres ytringer.
 • Juridisk fakultet skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og tilgjengelige.
 • Juridisk fakultet skal tilby ansatte som ønsker det opplæring i ulike typer formidling. Studentene skal gjennom studiet få trening i ulike typer formidling slik at de kan formidle kunnskap til ulike grupper i samfunnet.
 • Juridisk fakultet skal bidra til å utvikle UiO sin tilstedeværelse i byen og i utviklingen av «Campus sentrum».
 • De ansattes rett til å ytre seg skal vernes om, og fakultetet skal støtte ansatte som opplever den offentlige debatt som belastende.

Være et attraktivt arbeids- og studiested som reflekterer mangfoldet i samfunnet

 • Fakultetet skal ha et godt arbeidsmiljø for alle grupper av ansatte og studenter. Alle ansatte skal ha mulighet til faglig utvikling - både vitenskapelig og administrativt ansatte, så vel som faste og midlertidig ansatte.
 • Fakultetet skal bygge en kultur der det skapes forståelse for at alle grupper av ansatte er viktige for fakultetet, både faglige og administrativt ansatte er viktige for at vi skal kunne forske og undervise på høyt faglig nivå.
 • Det er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø at vi har gode møteplasser der ansatte kan møtes på tvers av stillingskategorier. Juridisk fakultet skal sikre at alle ansatte har gode felles møteplasser. Fakultetet skal fremme tilstedeværelse og aktiv deltakelse i felles aktiviteter.
 • Juridisk fakultet skal fremme kollegialitet og samarbeid mellom alle ansatte på tvers av stillingskategorier. Fakultetet skal evaluere mentorordningen og vurdere behovet for en utvidet og styrket mentorordning.
 • Juridisk fakultet skal følge opp de midlertidig ansattes utvikling innen forskning og undervisning og bidra til deres karrierevalg og -muligheter.
 • For å styrke de kvinnelige ansattes karriereutvikling og deltakelse i forskningsledelse skal fakultetet sammen med Likestillings og mangfoldsutvalget vurdere behovet for å lage et nettverk for kvinnelig ansatte.
  I mars 2020 fortalte kvinnelige jurister studentene om sine karrierer og hva som førte dem dit

   

 • Juridisk fakultet skal jevnlig gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser og sikre at det avholdes årlige medarbeidersamtaler, og resultatene av disse skal følges opp.
 • Juridisk fakultet skal følge opp studiemiljøet basert på resultatene fra undersøkelser av studenters studiemiljø, helse og trivsel følges opp (SHOT-undersøkelsene), og sammen med studentorganisasjonene sette i verk tiltak for å sikre et inkluderende og utviklende studiemiljø for alle.
 • Juridisk fakultet skal ha åpne og transparente beslutningsprosesser, som sikrer mulighet for innflytelse og universitetsdemokrati. Fagorganisasjoner og verneombudene er sentrale for å sikre medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø.
 • Juridisk fakultet skal arbeide for å ivareta og styrke mangfoldet blant ansatte og studenter slik at det best mulig reflekterer samfunnets mangfold med hensyn til blant annet kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.
 • Juridisk fakultet skal sikre god opplæring i digitale arbeidsverktøy for alle grupper av ansatte.
 • Juridisk fakultet skal arbeide aktivt for å oppnå UiO sin målsetting om et redusert klimafotavtrykk, og legge til rette for at ansatte og studenter tar miljøbevisste valg.
 • Juridisk fakultet skal ha et godt og sikkert fysisk arbeidsmiljø for alle studenter og ansatte.

 

Strategien som PDF.

Publisert 17. nov. 2021 12:41 - Sist endra 7. feb. 2022 12:10