English version of this page

Undervisning og eksamen høst 2021

Beslutninger spesielt for studenter ved Det juridiske fakultet høsten 2021.

Undervisning: Forelesninger digitalt

Høsten 2021 vil forelesninger på studieårsemner og andre store emner (det vil si med mange deltagere) gjennomføres digitalt.

På noen emner der det er få deltagere, kan det være at forelesninger gjennomføres med fysisk oppmøte.

Høsten 2021 planlegges det for at mye kurs- og seminarundervisning skal gjennomføres med fysisk oppmøte. Det vil tilbys en digital kursgruppe i alle fag, for stduenter som ikke kan eller ikke ønsker å følge fysisk kursundervisning.

På semestersiden for ditt emne vil du finne mer informasjon om undervisningen.

Hjemmeeksamen høsten 2021

På jusstudiet vil alle emner, både obligatoriske og valgemner gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2021

Les om beslutningen om hjemmeeksamen høsten 2021

Karakterskala er ikke endret, det vil si at den normale karakterskalaen er i bruk for de ulike emnene.

Følg med på semestersidene for ditt emne, der finner du oppdatert informasjon om eksamen.

Oversikt: Eksamensform og lengde høsten 2021

Oversikten viser de obligatoriske emnene i jusstudiet og valgemner med endret eksamensform for høsten 2021.

Obligatoriske emner i jusstudiet

Oversikt viser obligatoriske elementer, enten i fast ordning eller midlertidige, og du kan også se om det obligatoriske elementet må gjentas dersom du vil gjenta emnet. 

Emnekode Emnenavn Eksamenstid Obligatoriske elementer, både midlertidige ("koronatiltak") og faste ordninger Må oblig gjentas ved gjentak?
JUS1111 Privatrett I 4 timer To oblig. skriveøvelser (fast ordning) nei
JUS1211 Privatrett II 6 timer Nei  
JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter 6 timer Prosedyreøvelse og kildesøkekurs (fast ordning) nei
JFEXFAC04 Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 4 timer Midlertidig: Skriftlig innlevering
(godkj./ikke-godkj.) 
Ja
JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett 6 timer Semesteroppgave (godkjent/ikke godkjent) som arbeidskrav, ikke eksamenselement (fast ordning, nytt fra høst 2021) Nei
JUS3111 (emnet er nedlagt og har ingen undervisning. Siste eksamen for gjentaksstudenter arrangeres h21) Formuerett I 6 timer Obligatorisk kurs (fast ordning- forutsettes allerede bestått) Nei
JUS3112 Formuerett I 6 timer Obligatorisk kurs (fast ordning) Nei
JUS3212 (emnet er nedlagt og har ingen undervisning. Siste eksamen arrangeres v22) Formuerett II 6 timer Nei  
JUS3213 (ny h21) Formuerett II 6 timer  Nei  
JUS3220 Rettshistorie 72 timer Obligatorisk innlevering av disposisjon og muntlig presentasjon Nei
JUS4111 Metode og etikk 6 timer Etikkurs (fast ordning) Nei
JUS4211 Prosess og strafferett 6 timer To obligatoriske essays og individuelt refleksjonsnotat (fast ordning) Nei
JUS4121 Rettsøkonomi 4 timer Nei  
JUS4122 Rettssosiologi 48 timer Obligatorisk fakultetsoppgave (fast ordning) Ja
JUS4123 Rettsfilosofi 4 timer Nei  

Valgemner 

Emnekode Emnenavn Eksamenslengde
JUROFF1500 Strafferett 4 timer
JUROFF1550 Introduksjon til helserett (tidligere JUR1550 Helserett) 4 timer
JUR1070 Forhandlinger (BA) 72 timer
JUR1080 Programming for Lawyers 4 timer 
JUR1280 Internasjonal privatrett (BA) 4 timer
JUR1285 Innføring i markeds-, konkurranse- og
immaterialrett (BA)
4 timer
JUR1310 EU Competition Law (BA) 24 timer
JUR1511 Arbeidsrett, den individuelle del (BA) 4 timer
JUR1590 Diskriminerings- og likestillingsrett (BA) 4 timer
JUR1710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures  24 timer
JUR1730 International Human Rights Law (The Law of Armed Conflict) 10 dager
JUR1820 Patent- og varemerkerett (BA) 4 timer
JUR1880 Financial Market Law and Regulation 24 timer
JUS5061 Domsanalyse og domsskriving semesteroppgave
JUS5070 Forhandlinger (MA) 72 timer
JUS5080 Programming for Lawyers 4 time
JUS5280 Internasjonal privatrett (MA) 4 timer
JUS5310 EU Competition Law 24 timer
JUS5401 Maritime Law - Contracts 24 timer
JUS5402 Maritime Law: Liability and Insurance 24 timer
JUS5420 Forsikringsrett 4 timer
JUS5501 Rettslig bevisteori 4 timer
JUS5503 Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance Term paper
JUS5505 Empiriske metoder for jurister skriftlig oppgave
JUS5506 Politi- og påtalerett (MA) 4 timer
JUS5511 Arbeidsrett, den individuelle delen (MA) 4 timer
JUS5520 International Environmental Law 24
JUS5540 Public International Law Term paper
JUS5550 Helserett (MA) 4 timer
JUS5590 Diskriminerings- og likestillingsrett (MA) 4 timer
JUS5680 Internet Governance Term paper
JUS5690 Robot Regulation Term paper
JUS5710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures 24 timer
JUS5730 International Humanitarian Law (The Law of armed Conflict) 10 dager
JUS5810 Opphavsrett (MA) 4 timer
JUS5850 International Trade Law 24 timer
JUS5880 Financial Market Law and Regulation 24 timer
JUS5983 Skatterett II: Selskapsskatterett og internasjonal skatterett 4 timer
JUS5940 Offentlige anskaffelser (MA) 4 timer
Publisert 25. mai 2021 09:15 - Sist endret 24. sep. 2021 15:27