English version of this page

Undervisning og eksamen høst 2021

Beslutninger spesielt for studenter ved Det juridiske fakultet høsten 2021.

Undervisning: Forelesninger digitalt

Det tilbys en digital kursgruppe i alle fag, for studenter som ikke kan eller ikke ønsker å følge fysisk kursundervisning.

På semestersidene finner du mer informasjon om undervisningen.

Eksamen høsten 2021

På jusstudiet vil de fleste emner gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2021

Les om beslutningen om hjemmeeksamen høsten 2021

Følg med på semestersidene for ditt emne, der finner du oppdatert informasjon om eksamen.

Karakterer

Karakterskala er ikke endret, det vil si at den normale karakterskalaen er i bruk for de ulike emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsen i det enkelte emne hvilken karakterskala som brukes i emnet.

Eksamensform og tidspunkt

De fleste eksamener høsten 2021 gjennomføres som hjemmeeksamen, men det er noen få emner som gjennomføres med eksamen i Silurveien 2. 

Alle eksamener i høstsemesteret blir gjennomført på planlagt dato og klokkeslett. Enkelte emner har endret eksamenslengde, se informasjon på semestersidene.

Eksamensoppgaven og sensur

Utformingen av eksamensoppgavene er tilpasset eksamensordningen. Sensur gjennomføres og kunngjøres på vanlig måte, med vanlige frister.

Eksamensvilkår høsten 2021

For alle eksamener høsten 2021 som er endret til hjemmeeksamen gjelder følgende

  • Du kan bruke alle tilgjengelige kilder.
    Merk: På eksamen i emner der det er aktuelt å bruke Lovdata Pro, trenger du ikke sette Lovdata Pro i eksamensmodus.
  • Utover dette gjelder alminnelige eksamensvilkår: Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, eller å distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Dette anses som fusk.
  • Eksamensbesvarelsen for en hjemmeeksamen skal være et selvstendig arbeid. Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og plagiatkontroll.
  • For eksamener med 4 eller 6 timers lengde, blir det lagt inn noen marginer ved eksamenstidens start og slutt, som skal ta høyde for mindre problemer tekniske problemer under gjennomføringen:
    • Eksamensoppgaven blir delt ut i Inspera 15 minutter før eksamen begynner.
    • Besvarelsen kan leveres i Inspera opptil 30 minutter etter eksamenstidens slutt.

Henvisninger

Når må du bruke kildehenvisninger?:

Skoleeksamen som går som hjemmeeksamen følger alminnelige eksamensvilkår, og du kan skrive som om det var skoleeksamen. Om du da bruker runde vendinger, som "det er hevdet i juridisk teori at...", trenger du ikke bruke henvisninger. Dersom du bruker kilder og siterer direkte, eller direkte bygger på andres materiale, må du få frem at det er dette du gjør.

Slik skriver du en henvisning:

Inspera åpner ikke for fotnoter, så kildehenvisninger må gjøres i teksten. Dette gjør du ved å sette sitater i anførselstegn, og å angi kilder i parentes med årstall og side, eventuelt nettside.

Eksempelvis slik:

... (Nils Nygaard, Skade og ansvar, 2007, s. 29).

Kontakt og hjelp under eksamen

Når du må kontakte oss

Har du spørsmål underveis i din hjemmeeksamen? Om enten brukernavn, passord, Inspera, Lovdata, eksamensoppgaven eller du blir syk under eksamen?

Send epost til info@jus.uio.no, og merk eposten HASTER - EKSAMEN - [emnekoden for emnet du har eksamen i]

Når vi må kontakte deg

Skulle det oppstå et behov for å gi beskjeder til eksamenskandidater, vil det skje gjennom  SMS. Ha din mobil tilgjengelig under eksamen.

Inspera og Lovdata på eksamen

Inspera:

Gjør deg kjent med Inspera i forkant av din eksamen, og sjekk tekniske krav.

nettsiden om Inspera finner du pålogging, veiledninger, tekniske krav og demoprøver.

Merk at på eksamen vil din besvarelse bli automatisk innlevert i Inspera. Automatisk innlevering skjer ved eksamenstidens slutt (som er inkludert de 30 minuttene ekstra omtalt i avsnittet "Eksamensvilkår høsten 2021", samt annen tilleggstid som enkelte kan ha).
Du trenger derfor ikke å trykke på knappen "Lever og gå tilbake til Dashbord" i Inspera for å levere besvarelsen - denne tar deg nå kun tilbake til dashbordet.

Lovdata Pro:

På emner der Lovdata Pro brukes trenger du ikke aktivere "eksamensmodus" under din hjemmeeksamen.

Innlogging: www.lovdata.no/pro

Word på eksamen:

Vi anbefaler at du skriver rett i Inspera, men om du ønsker å bruke Word, må du ha installert det på egen pc. Besvarelsen skal i alle tilfelle leveres i Inspera, og all tekst må limes inn i Inspera før eksamenstidens slutt. OBS: ikke all formatering i Word vil følge over til Inspera.

Du må selv sørge for sikkerhetskopiering i Word underveis i eksamen.

Utsatt eksamen og gyldig forfall

Utsatt eksamen: Dersom emnet ditt har eksamen bare en gang i året, får du tilbud om utsatt eksamen (du må i tillegg ha gyldig forfall, se under). På emner som har eksamen hvert semester, gis det ikke utsatt eksamen.

Gyldig forfall: Gyldig dokumentasjon må leveres senest 3 kalenderdager etter eksamen. Les mer om sykdom på eksamen og hvordan du leverer dokumentasjonen

Eksamensvilkår ved utsatt eksamen: En utsatt eksamen gjennomføres på samme vilkår som den opprinnelige eksamen, dette gjelder også eksamensform. 

Gjentakskvote og tregangers-regelen

Gjentakskvote på jusstudiet: Høsten 2021 gjelder de samme reglene for kvote på gjentak som ellers.

Tregangersregelen: Tregangersregelen er uendret. Det betyr at du maksimalt, og innenfor begrensningene som følger av gjentakskvote og emnesperre, kan avlegge eksamen i det samme emnet tre ganger.

Emnesperre på jusstudiet

Høsten 2021 gjelder de samme reglene for emnesperre som ellers.

Oversikt over eksamensform og lengde høsten 2021

Oversikten viser de obligatoriske emnene i jusstudiet og valgemner med endret eksamensform for høsten 2021.

Obligatoriske emner i jusstudiet

Oversikt viser obligatoriske elementer, enten i fast ordning eller midlertidige, og du kan også se om det obligatoriske elementet må gjentas dersom du vil gjenta emnet. 

Emnekode Emnenavn Eksamenstid Obligatoriske elementer, både midlertidige ("koronatiltak") og faste ordninger Må oblig gjentas ved gjentak?
JUS1111 Privatrett I 4 timer To oblig. skriveøvelser (fast ordning) nei
JUS1211 Privatrett II 6 timer Nei  
JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter 6 timer Prosedyreøvelse og kildesøkekurs (fast ordning) nei
JFEXFAC04 Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant 4 timer Midlertidig: Skriftlig innlevering
(godkj./ikke-godkj.) 
Ja
JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett 6 timer Semesteroppgave (godkjent/ikke godkjent) som arbeidskrav, ikke eksamenselement (fast ordning, nytt fra høst 2021) Nei
JUS3111 (emnet er nedlagt og har ingen undervisning. Siste eksamen for gjentaksstudenter arrangeres h21) Formuerett I 6 timer Obligatorisk kurs (fast ordning- forutsettes allerede bestått) Nei
JUS3112 Formuerett I 6 timer Obligatorisk kurs (fast ordning) Nei
JUS3212 (emnet er nedlagt og har ingen undervisning. Siste eksamen arrangeres v22) Formuerett II 6 timer Nei  
JUS3213 (ny h21) Formuerett II 6 timer  Nei  
JUS3220 Rettshistorie 72 timer Obligatorisk innlevering av disposisjon og muntlig presentasjon Nei
JUS4111 Metode og etikk 6 timer Etikkurs (fast ordning) Nei
JUS4211 Prosess og strafferett 6 timer To obligatoriske essays og individuelt refleksjonsnotat (fast ordning) Nei
JUS4121 Rettsøkonomi 4 timer Nei  
JUS4122 Rettssosiologi 48 timer Obligatorisk fakultetsoppgave (fast ordning) Ja
JUS4123 Rettsfilosofi 4 timer Nei  

Valgemner 

Emnekode Emnenavn Eksamenslengde
JUROFF1500 Strafferett 4 timer
JUROFF1550 Introduksjon til helserett (tidligere JUR1550 Helserett) 4 timer
JUR1070 Forhandlinger (BA) 72 timer
JUR1080 Programming for Lawyers 4 timer 
JUR1280 Internasjonal privatrett (BA) 4 timer
JUR1285 Innføring i markeds-, konkurranse- og
immaterialrett (BA)
4 timer
JUR1310 EU Competition Law (BA) 24 timer
JUR1511 Arbeidsrett, den individuelle del (BA) 4 timer
JUR1590 Diskriminerings- og likestillingsrett (BA) 4 timer
JUR1710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures  24 timer
JUR1730 International Human Rights Law (The Law of Armed Conflict) 10 dager
JUR1820 Patent- og varemerkerett (BA) 4 timer
JUR1880 Financial Market Law and Regulation 24 timer
JUS5061 Domsanalyse og domsskriving semesteroppgave
JUS5070 Forhandlinger (MA) 72 timer
JUS5080 Programming for Lawyers 4 time
JUS5280 Internasjonal privatrett (MA) 4 timer
JUS5310 EU Competition Law 24 timer
JUS5401 Maritime Law - Contracts 24 timer
JUS5402 Maritime Law: Liability and Insurance 24 timer
JUS5420 Forsikringsrett 4 timer
JUS5501 Rettslig bevisteori 4 timer
JUS5503 Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance Term paper
JUS5505 Empiriske metoder for jurister skriftlig oppgave
JUS5506 Politi- og påtalerett (MA) 4 timer
JUS5511 Arbeidsrett, den individuelle delen (MA) 4 timer
JUS5520 International Environmental Law 24
JUS5540 Public International Law Term paper
JUS5550 Helserett (MA) 4 timer
JUS5590 Diskriminerings- og likestillingsrett (MA) 4 timer
JUS5680 Internet Governance Term paper
JUS5690 Robot Regulation Term paper
JUS5710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures 24 timer
JUS5730 International Humanitarian Law (The Law of armed Conflict) 10 dager
JUS5810 Opphavsrett (MA) 4 timer
JUS5850 International Trade Law 24 timer
JUS5880 Financial Market Law and Regulation 24 timer
JUS5983 Skatterett II: Selskapsskatterett og internasjonal skatterett 4 timer
JUS5940 Offentlige anskaffelser (MA) 4 timer
Publisert 25. mai 2021 09:15 - Sist endret 4. nov. 2021 14:46