Godkjenning/innpassing av utvekslingsopphold/studier i utlandet

Uansett om du reiser gjennom en av våre utvekslingsavtaler eller på egen hånd trenger du å få godkjent dine delstudier i utlandet for at de skal kunne godskrives i en grad ved Universitetet i Oslo. Vi skiller mellom forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning.

Som hovedregel gjelder at eksamener avlagt ved offentlig godkjente universiteter i utlandet godskrives etter tid-for-tid-prinsippet, dvs. at ett semesters fulltids studier på universitetsnivå i utlandet skal tilsvare ett semesters fulltidsstudier ved Universitetet i Oslo (30 studiepoeng). Det er viktig å merke seg at man med fulltids studier mener normert studietid (full credit load). Ved en del utenlandske universiteter regnes man som fulltidsstudent selv om man ikke tar full vekttallsbelastning. Hvis du tar færre vekttall enn de normerte, vil du som regel få tilsvarende færre vekttall godkjent ved ditt norske lærested.

Forhåndsgodkjenning

Studenter som reiser via en av fakultetets utvekslingsavtaler

Studenter som skal avlegge juridiske valgemner på et av fakultetets partneruniversiteter i utlandet trenger IKKE søke om forhåndsgodkjenning i forbindelse med søknad om lån og stipend til delstudier i utlandet. Vi rapporterer direkte til Lånekassen at studenten skal på utveksling. Når du nå søker om lån og stipend til delstudier i utlandet vil dermed Lånekassen motta nødvendig informasjon direkte fra UiO.

Studenter som reiser på egenhånd eller via UiOs sentrale avtaler

Dersom du skal på utveksling til utlandet gjennom en av UiOs utvekslingsavtaler eller reise på et studieopphold i utlandet på egenhånd, må du søke om forhåndsgodkjenning. En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved UiO når du kommer hjem igjen. Lånekassen krever en forhåndsgodkjenning for å gi støtte (dette gjelder ikke for LL.M.-graden siden denne er en frittstående grad). Forhåndsgodkjenninger gis kun for delstudier i utlandet som kan godskrives i masterprogrammet i rettsvitenskap. Søk først om forhåndsgodkjenning etter at du har fått tilslag om plass fra vertsuniversitetet, men du kan søke før du har fått endelig svar fra det utenlandske lærestedet.

Generelle forhåndsgodkjenninger behandles vanligvis innen 3 uker, men kan i perioder ta lengre tid.

Krav til emner som kan godkjennes

Som utvekslingsstudent er du selv ansvarlig for å velge emner i utlandet som kan inngå i studieprogrammet ditt ved Universitetet i Oslo. I forbindelse med valg av emner må du forholde deg til følgende:

  • Emnene du skal ta i utlandet må være juridiske emner eller emner innen kriminologi, rettssosiologi, rettsøkonomi eller rettshistorie. Du er helt fri til å velge nasjonale eller internasjonale juridiske emner.
  • Vær oppmerksom på at språkemner eller emner utenfor de ovennevnte områdene (f.eks. statsvitenskap, økonomi) ikke kan inngå i graden din, disse vil derfor heller ikke bli godkjennt.
  • For å få uttelling for 30 studiepoeng ved Universitetet i Oslo må du følge normert studietid i utlandet («full credit load»). 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved UiO. Ved universiteter i utlandet som ikke opererer med ECTS ser du på avtalesiden hva som er kravet til normert studietid ved universitetet du skal til. Hvis du ikke følger normert studietid vil du få tilsvarende færre studiepoeng godkjent ved Universitetet i Oslo.

For å få utenlandsk utdannelse godskrevet som del av grad, må du søke om endelig godkjenning etter at de aktuelle eksamener er bestått.

Endelig godkjenning/innpassing

For å få utenlandsk utdannelse godskrevet/innpasset i en grad ved Universitetet i Oslo, må du søke om endelig godkjenning. Husk å legge ved all nødvendig dokumentasjon og vær grundig i utfylling av skjemaet, slik at godkjenningsprosessen ikke tar lengre tid enn nødvendig. Endelig godkjenning gis kun for delstudier/studier i utlandet som kan innpasses i masterprogrammet i rettsvitenskap. Fakultetet etterstreber å behandle søknader innen tre måneder, men godkjenninger kan i spesielle tilfeller og i enkelte perioder ta lengre tid.

Krav til dokumentasjon for din utenlandske utdanning:

• ved godskriving av utvekslingsopphold gjennom en av fakultetets utvekslingsavtaler

1. Kopi av karakterutskriften (ved søknad om godkjenning/innpassing av deler/hele LL.M.-grad må endelig vitnemål/diplomet vedlegges).
2. Offisiell forklaring fra vertsuniversitetet på lærestedets karaktersystem.

• ved godkjenning av delstudier/studier i utlandet utenom fakultetets avtaler

1. Kopi av karakterutskriften (ved søknad om godkjenning/innpassing av deler/hele LL.M.-grad må endelig vitnemål/diplomet vedlegges).
2. Offisiell oversettelse til engelsk eller norsk dersom karakterutskriften er på et språk som ikke er svensk, dansk, engelsk, tysk, fransk eller spansknemål.
3. Offisiell forklaring fra vertsuniversitetet på lærestedets karaktersystem, gradsoppbygging og poengsystem.
4. Emnebeskrivelser (ved behov etterspør vi informasjon om kursopplegg, type eksamen og pensumlister).
5. Masteroppgaven/avhandlingen (gjelder kun for innpassing av hele/deler av LL.M.-grad eller for de som kun skriver masteroppgaven i utlandet). Ved behov etterspør vi offisiell oversettelse av oppgaven.

Originaldokumentene kan bli innkrevd.

Relevante skjemaer:

 

Publisert 22. apr. 2009 14:11 - Sist endret 18. juni 2020 12:08