Innstillingsregler for opptak til delstudier i utlandet

Innstillingsregler for opptak til delstudier i utlandet vedtas av Programrådet for Master i rettsvitenskap. Sist endret 05.02.2015

1. Studieplass ved utenlandsk lærested via Det juridiske fakultets avtaler kan søkes av studenter med studierett til masterstudiet i rettsvitenskap. 

2. Studenten må på utreisetidspunktet ha bestått emnene i 1-3. studieår i masterstudiet i rettsvitenskap. Studenter som har bestått emner som kvalifiserer for fritak for disse, må allikevel ha bestått minst 60 studiepoeng ved Det juridiske fakultet, UiO, som skal inngå i graden Master i rettsvitenskap.

3. Studenter som ved søketidspunktet eller utreisetidspunktet oppfyller krav til grad tildeles ikke plass. Dette vurderes på grunnlag av beståtte emner og eksamensmeldinger ved søketidspunktet.  

4. Søknad om utvekslingsplass via fakultetets avtaler leveres innen utløpet av den frist som er kunngjort. Søknadsalternativer settes opp i prioritert rekkefølge.

5. Om det melder seg flere søkere enn det er plass til ved et lærested, rangeres søkerne i følgende rekkefølge:

  1. Søkere med bestått 4. studieår/avdeling rangeres etter gjennomsnitt av karakterer i alle obligatoriske emner registrert ved søkertidspunktet.
  2. Søkere med bestått 7. semestre rangeres etter gjennomsnitt av karakterer i alle obligatoriske emner registrert ved søkertidspunktet.
  3. Søkere med bestått 3. studieår/avdeling rangeres etter gjennomsnitt av karakterer i alle obligatoriske emner registrert ved søkertidspunktet.

    Dersom særlige hensyn tilsier det, kan det foretas annen rangering av søkerne.

6. Karakterene fra ex.phil og ex.fac inngår ikke i beregningsgrunnlaget

7. Der søker har bestått mer enn ett valgemne som kan inngå i 3. eller 4. studieår vil valgemnet med best karakter inngå i beregningsgrunnlaget.

8. Dersom to eller flere søkere stiller likt foretas loddtrekning.

9. Restplasser tilbys kun søkere som søkte innen fristen, men som ikke fikk tildelt plass etter ønske.

10. Plass tildeles kun de studenter som planlegger et fulltidsstudium i utlandet, dvs. 30 studiepoeng i ett semester.


 

Publisert 26. juni 2012 13:06 - Sist endret 14. feb. 2018 15:12