Rettighetsanalyser og nytten av Hohfeld

Stipendiat Johan Vorland Wibye innleder, og professor Alf Petter Høgberg gir en forberedt kommentar. Førsteamanuensis Christoffer C. Eriksen er ordstyrer.

Siden publiseringen av Fundamental Conceptions as Applied in Judicial Reasoning i 1913 har Wesley N. Hohfeld hatt enorm betydning internasjonalt, mens innflytelsen i Norden har vært mer beskjeden. Forfattere som Eckhoff, Arnholm, Sundby og Eng henviser riktignok ofte til Hohfeld, og mye terminologi og teori er direkte eller indirekte inspirert av ham og hans etterfølgere, men Hohfeld-systemet sitter ikke i ryggmargen hos praktikere i det norske rettsvesenet. Etter en kort redegjørelse for hovedtrekkene i Hohfelds syn på rettigheter utforskes tre mulige årsaker til dette. 

De to første – Hohfeld-systemets mangel på normative føringer og utfordringene ved å sette seg inn i hans system – behandles som del av en forventningsjustering. Det er viktig å være klar på hva Hohfeld ikke lar oss gjøre. Den tredje – innvendinger mot innholdet i Hohfelds system – behandles som del av en utforsking av hva Hohfeld faktisk lar oss gjøre. Gjennomgangen av hva Hohfeld lar oss gjøre knyttes opp mot aktuelle debatter om våre nye grunnlovsbestemmelser og ny praksis om innholdet i en eiendomsrett. Det vil også pekes på noen mulige svakheter ved argumentasjonen mot Hohfeld som er å finne hos bl.a. Eckhoff, Sundby og Eng.

Seminaret begynner med en hyggelig lunsj frem til det faglige programmet begynner 12:30.

Velkommen!

Emneord: Forvaltningsrett
Publisert 2. mars 2016 13:47 - Sist endret 7. mars 2016 17:56