Reassuransekontrakter

Ny bok utgitt på Universitetsforlaget: Reassuransekontrakter - Norsk og nordisk rett i komparativ belysning. Skrevet av professor ved Nordisk institutt for sjørett, Amund Bjøranger Tørum.

Bilde av bokomslaget.

Om temaet for boka

Noen risikoer er for store til at ett forsikringsselskap kan eller bør bære dem alene, for eksempel store energiprosjekter, naturkatastrofer, ekstremvær, pandemier, terrorhandlinger og så videre. Forsikringsselskapene benytter seg derfor av reassuransekontrakter for å minske risikoen de selv skal bære, gjennom at andre forsikringsselskaper («cesjonarer»), oftest internasjonale reassuranseselskaper, helt eller delvis overtar (får «cedert») visse risikoer fra forsikringsselskapet («cedenten»).

Boken belyser følgende spørsmål gjennom norsk og svensk voldgiftspraksis, engelsk rettspraksis, internasjonal litteratur og UNIDROIT Principles for International Reassurance Contracts (PRICL):

  • Historisk introduksjon til reassuransekontrakter og deres formål og funksjoner
  • Oversikt over de vanligste formene for reassuransekontrakter og markedet for reassuranse
  • Reassuransekontraktens internasjonale karakter og rettskildelære
  • Betydningen av at reassuransekontraktens voldgiftsbestemmelse inneholder en «honourable engagement»-klausul
  • Cedentens opplysningsplikt overfor cesjonaren og rettsvirkninger av brudd på denne plikten
  • Cesjonarens såkalte følgeplikt («follow the fortunes» / «follow the settlement»)

Om forfatteren

Amund Bjøranger Tørum er cand.jur (2001), dr.juris (2006) og professor ved Nordisk Insitutt for Sjørett. Tørum har publisert en rekke arbeider innenfor kontraktsrett, entrepriserett og formuerett, og han har tidligere blant annet arbeidet som førsteamanuensis og postdoc ved Juridisk Fakultet (UiB), som advokat i Talisman Energy Norge AS, som partner i Kvale Advokatfirma og som partner i Schjødt.

Informasjon om boka

  • Språk: norsk (bokmål)
  • ISBN: 9788215046358
  • Utgivelsesdato: 22.04.2022
  • Forlag: Universitetsforlaget

For mer informasjon se forlagets egne sider: Reassuransekontrakter (universitetsforlaget.no)

Emneord: Reassuranse, Reassuransekontrakter
Publisert 9. mai 2022 12:43 - Sist endret 9. mai 2022 12:43