Annichen Kongsvik Sæteren

Bilete av Annichen Kongsvik Sæteren
Telefon +47 22859589
Mobiltelefon 46661987
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media vestfløy
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Forvaltningsrett
  • Miljørett
  • Juridisk metode
  • Handelsrett (EU, EØS og WTO)
  • Rettshistorie
  • Rettsfilosofi

Bakgrunn

Jeg skriver doktorgradsavhandling om utviklingen i dyrevernretten, og reguleringen av fiskeoppdrett. Dette er hovedsakelig forvaltningsrett, men også strafferett. Prosjektet har også en side til EØS-retten, ettersom flere av reglene stammer fra EU.

Prosjektet er todelt, hvor den ene delen handler om å avdekke utviklingen i dyrevernretten fra 1800-tallet til idag. Jeg ser spesielt på nivået av dyrevern i lys av dyrevernutfordringene som gjaldt i tiden reguleringene ble gitt. Jeg ser også etter endringer i hvilke arter som vernes. Dyrevern var hovedsakelig regulert i straffelovene frem til de første særlovene om dyrevern ble gitt første halvdel av 1900-tallet. 

Prosjektets andre del handler om hvordan dyrevernretten og andre deler av  miljøretten regulerer driften av fiskeoppdrett i dag. Prosjektet favner om bl.a. akvakulturloven, matloven, dyrevelferdsloven, forurensningsloven og naturmangfoldloven. Reglene for drift av fiskeoppdrett er gitt gjennom selskapstillatelser, lokalitetstillatelser, og lover og forskrifter. Jeg ser på om de ulike reguleringsformene skaper en helhetlig regulering hvor enkeltregler henger sammen og trekker i samme retning.

Jeg har undervist i miljørett og folkerett, veiledet masterstudenter, og vært sensor i juridisk metode og forvaltningsrett. I undervisningen min legger jeg spesielt vekt på praktisk juridisk metode. Ta kontakt dersom du skal skrive master innenfor mine interessefelt, og ønsker veiledning. 

Jeg tok mastergraden min ved Universitetet i Bergen i 2012, med utveksling til National University of Singapore. Masteroppgaven min handlet om advokaters rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Fra 2012 jobbet jeg i Wikborg Rein som advokatfullmektig, hvor jeg bl.a. bisto lakseoppdrettere i møtet med myndighetene. I 2014 begynte jeg som rådgiver i regelverksavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor, hvor jeg jobbet med regulering av fiskeoppdrett. I Mattilsynet har jeg også jobbet med tilsyn med fiskeoppdrett, herunder klagesaker. Fra 2016 som seniorrådgiver. I 2019 jobbet jeg i Fiskeri- og havbruksavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Fra 2020 har jeg arbeidet som stipendiat ved Universitetet i Oslo. 

Verv

Medlem av Stipendiatrådet ved juridisk fakultet, UiO

Medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget ved juridisk fakultet, UiO

 

Emneord: Forvaltningsrett, Havbruksrett, Miljørett, Europarett, EØS-rett, WTO, Rettshistorie, Rettsfilosofi, Juridisk metode, Rettskildelære, Dyrevelferdsloven, Avdeling for sjørett

Publikasjonar

  • Sæteren, Annichen Kongsvik (2022). Workshop i dyrevernrett.
  • Sæteren, Annichen Kongsvik (2021). Regelverket for fiskehelse og fiskevelferd.
  • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 14. feb. 2020 15:59 - Sist endra 24. apr. 2022 20:33