English version of this page

Naturressursrett

Forskningsområdet naturressursrett omfatter nasjonale og internasjonale rettsregler for forvaltningen av naturressurser og naturmiljø, med vekt på å sikre bærekraftig forvaltning, bruk og vern av natur- og miljøverdier.

Steiner i stri elv

Naturressursrett omfatter rettsregler for forvaltningen av norske naturressurser. Illustrasjon: Colourbox.com

Presentasjon av området

Forskingsområdet naturressursrett omfattar nasjonale og internasjonale rettsreglar for forvaltninga av naturressursar og naturmiljø, med vekt på å sikra berekraftig forvaltning, bruk og vern av natur- og miljøverdiar.

Forskingsområdet omfattar og bind saman fleire fag, som miljørett og klimarett, energirett, rettsforholdet til fast eigedom og urfolk sine rettar til naturressursar.

Det går på tvers av det tradisjonelle skiljet mellom offentleg rett og privatrett. Naturressurs- og miljøretten er i stor grad prega av internasjonale konvensjonar, og det er òg eit omfattande regelverk i EU som slår inn i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Feltet er samstundes prega både av overgripande prinsipp og eit omfattande og til dels detaljert lov- og forskriftsverk.

Forskargruppa arbeider med samansette og ofte komplekse problemstillingar, som krev innblikk i ulike fag og rettsvitskapelege metodar. Mellom anna er rettsøkonomiske problemstillingar og perspektiv mykje framme i dei faglege diskusjonane.. Gruppa har medarbeidarar både frå Institutt for privatrett, Institutt for offentleg rett og Nordisk institutt for sjørett.

Naturressursgruppa har samarbeid med mange forskarar og forskingsmiljø innanfor naturressursrett i inn- og utland

Prosjekter

Samarbeid

Naturressursgruppen har samarbeid med mange forskere og forskningsmiljøer innenfor naturressursrett i inn- og utland. Ialt omkring 10 utenlandske institusjoner er formelle samarbeidspartnere i prosjektene.

Gruppen er selv juridisk samarbeidspartner i flere tverrfaglige prosjekter som har andre institusjoner som hovedansvarlig:

  • Water Pollution Abatement in a System of Multi-level Governance: A study of Norway’s implementation of EU’s Water Framework Directive (WAPABAT). Prosjektet ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og har ellers deltagelse fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norsk instiutt for vannforskning (NIVA). (Prosjektet er avsluttet).
  • Grønt Partnerskap/Conservation Covenants in Norway (CoCoViN). Prosjektet ledes av Norsk instiutt for naturforskning (NINA) og har ellers deltagelse fra NIBR, Norsk institutt for kulturminneforsknlng (NIKU), Bygdeforskning og Bioforsk. (Prosjektet er avsluttet).
  • Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy (CREE). Dette er et av tre nasjonale sentre for  samfunnvitenskapelig forskning om miljøvennlig energi (FME). Senteret ledes av Frisch-senteret ved UiO og har deltagere bla. fra Økonomisk institutt UiO og Statistisk sentralbyrå foruten flere internasjonale samarbeidspartnere.
  • Naturressursgruppen bidrar også i UiO's tverrfaglige satsing UiO Energi

Gruppen representerer Det juridiske fakultet i UiOs tverrfakultære program Miljøendringer og bærekraftig energi (MILEN).

Studieprogrammer og emner

Emner for masteravhandling

Her finner du titler på aktuelle masteravhandlinger i følgende fag: Plan og bygningsrett, miljørett, tingsrett, eiendomsrett og ekspropriasjonsrett.

Finansiering

Forskergruppens prosjekter er i det vesentlige finansiert av Norges forskningsråd. Veiprosjektet er finansiert av Statens vegvesen.

Ressurser

Emneord: naturessurs, naturessursrett, naturessursgruppa
Publisert 8. juni 2012 14:19 - Sist endret 19. sep. 2022 11:46