English version of this page

Naturressursrett

Forskningsområdet naturressursrett omfatter nasjonale og internasjonale rettsregler for forvaltningen av naturressurser og naturmiljø, med vekt på å sikre bærekraftig forvaltning, bruk og vern av natur- og miljøverdier.

Naturressursrett omfatter rettsregler for forvaltningen av norske naturressurser. Illustrasjon: Colourbox.com

Presentasjon av området

Forskningsområdet omfatter nasjonale og internasjonale rettsregler for forvaltningen av naturressurser og naturmiljø, med vekt på å sikre bærekraftig forvaltning, bruk og vern av natur- og miljøverdier. Forskningsområdet omfatter og binder sammen flere fag, som miljørett og klimarett, energirett, fast eiendoms rettsforhold og urfolks rettigheter til naturressurser. Det går på tvers av det tradisjonelle skillet mellom offentlig rett og privatrett. Naturressurs- og miljøretten er i stor grad preget av internasjonale konvensjoner, og det er også et omfattende regelverk i EU som slår inn i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Feltet er samtidig preget både av overgripende prinsipper og et omfattende og til dels detaljert lov- og forskriftsverk.

Forskergruppen arbeider med sammensatte og ofte komplekse problemstillinger, som krever innblikk i forskjellige fag og rettsvitenskapelige metoder. Blant annet er rettsøkonomiske problemstillinger og perspektiver mye fremme i gruppens faglige diskusjoner og prosjekter. Gruppen har medarbeidere både fra Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Nordisk institutt for sjørett.

Naturressursgruppen har samarbeid med mange forskere og forskningsmiljøer innenfor naturressursrett i inn- og utland.

Prosjekter

Samarbeid

Naturressursgruppen har samarbeid med mange forskere og forskningsmiljøer innenfor naturressursrett i inn- og utland. Ialt omkring 10 utenlandske institusjoner er formelle samarbeidspartnere i prosjektene.

Gruppen er selv juridisk samarbeidspartner i flere tverrfaglige prosjekter som har andre institusjoner som hovedansvarlig:

  • Water Pollution Abatement in a System of Multi-level Governance: A study of Norway’s implementation of EU’s Water Framework Directive (WAPABAT). Prosjektet ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og har ellers deltagelse fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norsk instiutt for vannforskning (NIVA). (Prosjektet er avsluttet).
  • Grønt Partnerskap/Conservation Covenants in Norway (CoCoViN). Prosjektet ledes av Norsk instiutt for naturforskning (NINA) og har ellers deltagelse fra NIBR, Norsk institutt for kulturminneforsknlng (NIKU), Bygdeforskning og Bioforsk. (Prosjektet er avsluttet).
  • Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy (CREE). Dette er et av tre nasjonale sentre for  samfunnvitenskapelig forskning om miljøvennlig energi (FME). Senteret ledes av Frisch-senteret ved UiO og har deltagere bla. fra Økonomisk institutt UiO og Statistisk sentralbyrå foruten flere internasjonale samarbeidspartnere.
  • Naturressursgruppen bidrar også i UiO's tverrfaglige satsing UiO Energi

Gruppen representerer Det juridiske fakultet i UiOs tverrfakultære program Miljøendringer og bærekraftig energi (MILEN).

Studieprogrammer og emner

Emner for masteravhandling

Her finner du titler på aktuelle masteravhandlinger i følgende fag: Plan og bygningsrett, miljørett, tingsrett, eiendomsrett og ekspropriasjonsrett. 

Temaer for masteravhandling - naturressurser

Finansiering

Forskergruppens prosjekter er i det vesentlige finansiert av Norges forskningsråd. Veiprosjektet er finansiert av Statens vegvesen.

Ressurser

Emneord: naturessurs, naturessursrett, naturessursgruppa
Publisert 8. juni 2012 14:19 - Sist endret 10. sep. 2020 14:38