Sakskart til møte 4/2014 i fakultetsstyret

Mandag 20. oktober, kl. 1215-1500, Kollegieværelset 1. etasje Domus Academica/Urbygningen

Lunsj fra kl. 1200

Vedtakssaker

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. juni

Arkivsaksnr. 2014/2303

Vedlegg:

 1. Protokoll fra styremøtet 17. juni

Vedtaksforslag:

Protokollen fra 17. juni godkjennes.

 

Sak 2 Regnskap pr. 31 august

Arkivsaksnr. 2014/6122

Vedlegg (pdf):

 1. Økonomirapport, Basis (UiOs «styringskart»)
 2. Økonomirapport, Prosjekt (UiOs «styringskart»)
 3. Ledelsesvurdering 31.08.2014
 4. Oppsummerende presentasjon

Vedtaksforslag:

Styret tar regnskapet og ledelseskommentaren for 2. tertial til orientering.

 

Sak 3 Hovedprioriteringer for budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015-2019

Arkivsaksnr. 2014/11007

Vedlegg (pdf):

 1. Foreløpig disponeringsskriv 2015 for juridisk fakultet
 2. Foreløpig prognose langtidsbudsjett 2015-2019

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til hovedprioriteringer, forslag til måltall, og foreslåtte tiltak i budsjett 2015, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer.

 

Sak 4 Sammensetning av senterråd ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Arkivsaksnr. 2013/3092

Vedlegg (pdf):

 1. Utkast til nye vedtekter for SMR
 2. Normalregler for institutter ved UiO
 3. Gjeldende vedtekter for SMR
 4. Styrings- og administrasjonsreglement for Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner den foreslåtte sammensetningen av senterråd for SMR, og overlater det til dekanen å godkjenne de øvrige delene av SMRs vedtekter.

 

Diskusjonssaker

Sak 5 Tverrfakultær energisatsning

Presentasjon ved Henrik Bjørnebye

 

Orienteringssaker

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

 

Sak 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 30. juni at:

 • Inger Berg Ørstavik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. (Arkivsaksnr. 2013/15209)
 • Johann Ruben Leiß tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Anne Kjersti Cecilia Befring tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Olaf Halvorsen Rønning tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Monica Furustøl tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. Spørsmålet om tilstedeværelse må avklares før arbeidsavtalen signeres. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Paula Linnea Bäckden tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Spørsmålet om tilstedeværelse må avklares før arbeidsavtalen signeres. Før arbeidsavtalen signeres må det avklares om lengden på tilsettingen skal begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelig utdanningsstilling. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være med eller uten undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).
 • Daniel Arnesson tilsettes som stipendiat SKO 1017 ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om det skal være for tre år uten undervisningsplikt eller fire år med 25 % undervisningsplikt. (Arkivsaksnr. 2013/14135).

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 15. september at:

 • Bedømmelsen for opprykk godkjennes. Vidar Halvorsen og Leif Petter Olaussen gis opprykk til professor innen fagområde rettssosiologi med virkning fra 15. september 2013. (Arkivsaksnr. 2013/13272)

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 13. oktober at:

 • Jerneja Penca tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts.
 • Shakira Maria Bedoya Sanchez tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts. Dersom hun takker nei til stillingen år tilbudet videre til Artur Appazov.
 • Daniel Behn tilsettes som postdoktor SKO 1352 for en periode på to år ved Det juridiske fakultet, PluriCourts. Dersom han takker nei til stillingen år tilbudet videre til Alessandra Asteriti.

 

Sak 8 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 30.09.14 vedtak om endring av opptakskrav til masterprogrammet i forvaltningsinformatikk (arkivsaksnr. 2014/11404 ). Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 26.09.14 vedtak om opptaksrammer for studieåret 2015/2016 (arkivsaksnr. 2013/12113). Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 05.09.14 vedtak om forlenget tilsetting for utført undervisning for stipendiater med 3 års kontrakter (arkivsaksnr. 2014/10377). Vedlegg (pdf).
 • d) Dekanen fattet 20.06.14 vedtak om innfasinsgplan for digital eksamen - Høst 2014 (arkivsaksnr. 2012/3072). Vedlegg (pdf).
 • e) Dekanen fattet 18.06.14 vedtak om justering av lønnssats for sensur ved Det juridiske fakultet (arkivsaksnr. 2014/6871). Vedlegg (pdf).
 • f) Dekanen fattet 17.06.14 vedtak om økning av gebyr for Egnethetsprøven for advokater fra EØS-land som ønsker norsk advokatbevilling (arkivsaksnr. 2014/6850). Vedlegg (pdf).
 • g) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om avtale om Senter for menneskerettigheter sine ansattes anledning til å undervise ved andre fakulteter ved UiO (arkivsaksnr. 2008/1679). Vedlegg (pdf).
 • h) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om økt godskrivning for verv som programleder for HUMR-programmet (arkivsaksnr. 2008/1679). Vedlegg (pdf).
 • i) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om godtgjørelse for undervisning og administrasjon ved Internasjonal sommerskole i menneskerettigheter (arkivsaksnr. 2008/1679). Vedlegg (pdf).
 • j) Dekanen fattet 05.06.14 vedtak om overbooking av studieplasser 2014/2015 (arkivsaksnr. 2012/7018). Vedlegg (pdf).

 

Sak 9 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

Det juridiske fakultet, 13. oktober 2014

Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonsleder

 

Publisert 13. okt. 2014 13:16 - Sist endra 20. okt. 2014 09:19