English version of this page

Eksamen på jusstudiet vår 2022

Alt om eksamen våren 2022 for Master i rettsvitenskap.

Eksamensform vår 2022

Alle obligatoriske og semi-obligatoriske emner* på Master i rettsvitenskap er nå omgjort til hjemmeeksamen.

Endringen skyldes usikkerheten som knytter seg til koronasituasjonen, og vil sikre forutsigbarhet. Beslutningen er tatt av studiedekan og dekan 9. februar, etter innstilling fra PMR (Programrådet for master i rettsvitenskap) og etter rådføring med blant annet studentene.

Vil du vite mer om prosessen i forkant av beslutningen kan du lese oppsummering fra allmøter for jusstudenter om undervisning og eksamen.

Samtlige valgemner (emner som begynner på emnekode JUS5... eller JUR1...) skal også gjennomføres med hjemmeeksamen våren 2022, dette ble besluttet i november 2021. 

Semestersidene for ditt emne blir oppdatert fortløpende med informasjon om  eksamen.

* De semi-obligatoriske emnene er JUS4121 rettsøkonomi, JUS4122 rettssosiologi og JUS4123 rettsfilosofi.

Les også: Epost om koronatiltak fra 21. desember 2021

JFEXFAC04 - Midlertidig obligatorisk arbeidskrav

Emnet JFEXFAC04 har en midlertidig ordning med obligatorisk arbeidskrav, dette gjelder også vår 2022. Studenter på emnet har en skriftlig innlevering som må godkjennes før eksamen kan avlegges.

Gjennomføring av eksamen

Karakterer

Karakterskala er ikke endret, det vil si at den normale karakterskalaen er i bruk for de ulike emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsen i det enkelte emne hvilken karakterskala som brukes i emnet.

Eksamensform og tidspunkt

Alle eksamener vår 2022 blir gjennomført på planlagt dato og klokkeslett. Eksamenslengden på obligatoriske og semi-obligatoriske emner er uendret.

Valgemner: noen emner har våren 2022 lagt om til en lengre eksamenslengde enn den ordinære. Se semestersidene for oppdatert informasjon.

Eksamensoppgaven og sensur

Utformingen av eksamensoppgavene er tilpasset eksamensordningen. Sensur gjennomføres og kunngjøres på vanlig måte, med vanlige frister.

Eksamensvilkår vår 2022

For alle eksamener vår 2022 som er endret til hjemmeeksamen gjelder følgende

  • Du kan bruke alle tilgjengelige kilder.
    Merk: På eksamen i emner der det er aktuelt å bruke Lovdata Pro, trenger du ikke sette Lovdata Pro i eksamensmodus.
  • Utover dette gjelder alminnelige eksamensvilkår: Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, eller å distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Dette anses som fusk.
  • Eksamensbesvarelsen for en hjemmeeksamen skal være et selvstendig arbeid. Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og plagiatkontroll.
  • For eksamener med 4 eller 6 timers lengde, blir det lagt inn noen marginer ved eksamenstidens start og slutt, som skal ta høyde for mindre problemer tekniske problemer under gjennomføringen:
    • Eksamensoppgaven blir delt ut i Inspera 15 minutter før eksamen begynner.
    • Besvarelsen kan leveres i Inspera opptil 30 minutter etter eksamenstidens slutt.

Henvisninger

Når må du bruke kildehenvisninger?:

Skoleeksamen som går som hjemmeeksamen følger alminnelige eksamensvilkår, og du kan skrive som om det var skoleeksamen. Om du da bruker runde vendinger, som "det er hevdet i juridisk teori at...", trenger du ikke bruke henvisninger. Dersom du bruker kilder og siterer direkte, eller direkte bygger på andres materiale, må du få frem at det er dette du gjør.

Slik skriver du en henvisning:

Inspera åpner ikke for fotnoter, så kildehenvisninger må gjøres i teksten. Dette gjør du ved å sette sitater i anførselstegn, og å angi kilder i parentes med årstall og side, eventuelt nettside.

Eksempelvis slik:

... (Nils Nygaard, Skade og ansvar, 2007, s. 29).

Kontakt og hjelp under eksamen

Når du må kontakte oss

Har du spørsmål underveis i din hjemmeeksamen? Om enten brukernavn, passord, Inspera, Lovdata, eksamensoppgaven eller du blir syk under eksamen?

Send epost til info@jus.uio.no, og merk eposten HASTER - EKSAMEN - [emnekoden for emnet du har eksamen i]

Når vi må kontakte deg

Skulle det oppstå et behov for å gi beskjeder til eksamenskandidater, vil det skje gjennom  SMS. Ha din mobil tilgjengelig under eksamen.

Inspera og Lovdata på eksamen

Inspera:

Gjør deg kjent med Inspera i forkant av din eksamen, og sjekk tekniske krav.

nettsiden om Inspera finner du pålogging, veiledninger, tekniske krav og demoprøver.

Merk at på eksamen vil din besvarelse bli automatisk innlevert i Inspera. Automatisk innlevering skjer ved eksamenstidens slutt (som er inkludert de 30 minuttene ekstra omtalt i avsnittet "Eksamensvilkår høsten 2021", samt annen tilleggstid som enkelte kan ha).
Du trenger derfor ikke å trykke på knappen "Lever og gå tilbake til Dashbord" i Inspera for å levere besvarelsen - denne tar deg nå kun tilbake til dashbordet.

Lovdata Pro:

På emner der Lovdata Pro brukes trenger du ikke aktivere "eksamensmodus" under din hjemmeeksamen.

Innlogging: www.lovdata.no/pro

Word på eksamen:

Vi anbefaler at du skriver rett i Inspera, men om du ønsker å bruke Word, må du ha installert det på egen pc. Besvarelsen skal i alle tilfelle leveres i Inspera, og all tekst må limes inn i Inspera før eksamenstidens slutt. OBS: ikke all formatering i Word vil følge over til Inspera.

Du må selv sørge for sikkerhetskopiering i Word underveis i eksamen.

Utsatt eksamen og gyldig forfall

Utsatt eksamen: Dersom emnet ditt har eksamen bare en gang i året, får du tilbud om utsatt eksamen (du må i tillegg ha gyldig forfall, se under). På emner som har eksamen hvert semester, gis det ikke utsatt eksamen.

Gyldig forfall: Gyldig dokumentasjon må leveres senest 3 kalenderdager etter eksamen. Les mer om sykdom på eksamen og hvordan du leverer dokumentasjonen

Eksamensvilkår ved utsatt eksamen: En utsatt eksamen gjennomføres på samme vilkår som den opprinnelige eksamen, dette gjelder også eksamensform. 

Gjentakskvote og tregangers-regelen

Gjentakskvote på jusstudiet: Våren 2022 gjelder de samme reglene for kvote på gjentak som ellers.

Tregangersregelen: Tregangersregelen er uendret. Det betyr at du maksimalt, og innenfor begrensningene som følger av gjentakskvote og emnesperre, kan avlegge eksamen i det samme emnet tre ganger.

Emnesperre på jusstudiet

Våren 2022 gjelder de samme reglene for emnesperre som ellers.

Publisert 9. feb. 2022 09:46 - Sist endret 10. feb. 2022 12:43