Egnethetsprøven

Det juridiske fakultet avholder egnethetsprøve for advokater fra EØS-land som ønsker norsk advokatbevilgning. Kontakt Tilsynsrådet for å finne ut om du oppfyller vilkårene for å fremstille deg til egnethetsprøven.

Tidspunkt, melding, gebyrer

 • Prøven avholdes to ganger i året, hhv 1. september og 1. mars. Det arrangeres ikke utsatt prøve i emnet.
 • Tilsynsrådet lager en attest som bekrefter at kandidatene til prøven oppfyller kravene i Advokatforskriftens § 9-3.
 • Påmelding skjer skriftlig per e-post til Kanboiyib Konlan, kanboiyib.konlan@jus.uio.no Meldingsfristen er 2 måneder før skriftlig prøve. Meldingen sendes fakultetet sammen med attest fra Tilsynsrådet om at vilkårene for å fremstille seg til prøven er oppfylt (fakultetet tar ikke stilling til dette).
 • Gebyr: kr 12.000.

Prøvens innhold og sensur

 • Prøven skal bestå av en 8 timers skriftlig prøve og en muntlig prøve.
 • Digital eksamensløsning: Prøven gjennomføres digitalt i Inspera. Se denne informajsonssiden om Inspera.
 • Prøven skal være på norsk og skal prøve kandidatens kunnskaper i norsk. Prøven kan likevel besvares på dansk eller svensk.
 • Prøven skal omfatte sentrale områder innen privat og offentlig rett, samt rettskildelære, advokatetiske- og advokatrettslige regler. Kandidaten skal dokumentere en innsikt i norsk rettskildelære og norsk rett som gjør en skikket til å løse rettsspørsmål og representere klienter på en forsvarlig måte.
 • Sensur foreligges innen 3-ukersfristen, med påfølgende muntlig. Kandidater som ikke består den skriftlige prøven kalles ikke inn til muntlig prøve.
 • Muntlig eksamen skal være mer omfattende enn det som er vanlig ved juridisk embetseksamen, men skal likevel ikke vare over 2 timer (ca 30 min omfang). Kandidater som ikke består den muntlige delen har ikke bestått prøven.

Karakter

Det gis karakteren godkjent/ikke godkjent

Begrunnelse på sensurvedtak

Kandidater som ikke består prøven kan be om begrunnelse. Begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Kontakt Kanboiyib Konlan innen én uke etter at du har blitt gjort kjent med sensurvedtaket.

Klage

 • Kun kandidater som ikke består den skriftlige prøven kan påklage sensurvedtaket etter regler for klage på juridisk embetseksamen. Omgjøring kan skje når vurderingen åpenbart har vært for streng.
 • Klagen må sendes til Det juridiske fakultet innen fire uker fra den dag sensur faller.
 • Det er ikke klagegebyr.

Protokoll

 • Protokollen (for bestått prøve) sendes Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tilsynsrådet utsteder advokatbevilling

Hjelpemidler

Prøven gjennomføres med kun tillatte hjelpemidler. Lovsamlingen er mest relevant, selv om øvrige hjelpemidler er tillatt: 

 • Innarbeidet lovsamling (markeringer, understreking, henvsning til andre tillatte rettskilder).
 • Traktat- og konvensjonssamlinger.
 • Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt i ordbøker.

Pensum

Pensum for Egnethetsprøven.

Tidligere oppgaver

Tidligere oppgaver gitt som Egnethetsprøve

Bakgrunn

På grunnlag av møte mellom Justisdepartementet og Universitetet i Oslo 30. november 1993, kfr departementets brev av 26. januar 1994 (s.nr 94/859), kfr forskrift fastsatt ved kgl. res. 10. desember 1994 nr 1123 og universitetsdirektørens brev av 1. desember 1992 (univ. jnr. A 92/03282), avvikler Det juridiske fakultet egnethetsprøve for advokater fra EØS-land som ønsker norsk advokatbevilgning.

Ta kontakt

Første steg er å ta kontakt med Tilsynsrådet. Det juridiske fakultet kan kun opplyse om det praktiske rundt prøven, faglærerne må kontaktes for faglige spørsmål.

Kontakt Tilsynsrådet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet v/Dag Eriksen, Pb 720 Sentrum, 0106 Oslo

E-post: post@tilsynet.no

Tlf: 22 00 75 03/04

Fax: 22 00 75 20

Fagansvarlige

Publisert 10. apr. 2013 11:19 - Sist endret 16. mars 2022 07:44