Erstatningsrett

Som et grunnleggende privatrettslig emne er erstatningsrett plassert på første avdeling i masterstudiet. Faget er rettet inn mot deliktsretten, og videre med et fokus på person- og tingsskade.

Erstatningsrett fokuserer på person- og tingsskader. Foto: stock.xchange

Utover tilegnelse av kunnskaper i faget, er formålet med undervisningen å vise sammenhengen med andre rettsområder og oppøve evnen til å gjennomføre juridiske drøftelser. Undervisningen gis i form av forelesning, kursgrupper og innleveringsoppgaver.

Undervisning

Undervisningen involverer fagmiljøet utover Institutt for privatrett, bl.a. Nordisk institutt for sjørett og Institutt for offentlig rett. Faget inngår i 1.avdeling i masterstudiet.

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/

Emner for masteravhandling

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/emnebank/emnebank-privatrett/index.html#erstatningsrett

Forskning

Forskningen i erstatningsrett ved Instituttet har i senere tid vært innrettet mot rene formuesskader og europeiseringen av erstatningsretten, bl.a. ved deltagelse i internasjonale grupper. Tre Phd- prosjekter er i gang, ett analyserer den erstatningsrettslige behandlingen av rene formuesskader (stipendiat Bjarte Thorson), ett offentligrettslig erstatningsansvar med fokus på rettsøkonomi (stipendiat Gøril Bjerkan) mens det tredje drøfter erstatningsrettslig medvirkning (på skadevoldersiden) (stipendiat Birgitte Hagland). Dette temaet aktualiseres ikke minst ved problematikk knyttet til fildeling og distribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale på internett. Det er også publisert et arbeid om revisors erstatningsansvar (professor Erling Hjelmeng).

Det forskes innen erstatningsrett ved de fleste institutter ved juridisk fakultet. I denne sammenheng er det opprettet en faggruppe som administreres av instituttet. Utover dette deltar ansatte ved instituttet i et nordisk erstatningsrettslig nettverkssamarbeid, samtidig er det tett kontakt mot det erstatningsrettslige miljøet ved Universitetet i Bergen, bl.a. gjennom felles seminarer og workshops.

Publisert 2. okt. 2008 14:59 - Sist endret 23. aug. 2018 14:07