Familie- og arverett

Familierettens tema omhandler rettsforholdet mellom ektefeller og mellom samboere både ved inngåelse, under samlivet og ved forholdets opphør. Det er i første rekke det økonomiske rettsforholdet som omhandles i undervisningen av faget. Hovedlinjene i rettsforholdet mellom barn og foreldre hører også med i faget. Arveretten omhandler de to rettslige grunnlagene for arv – lov og testament. Testasjonsfriheten og dens begrensninger står sentralt.

Foto: Colourbox

Knapt noen fagområder har gjennomgått så store demografiske og samfunnsmessige endringer som familieretten og arveretten de siste femti årene. Kvinners inntreden på lønnsarbeidsmarkedet har ført til at begge parter disponerer i markedet i de fleste parforhold. Dermed har formuerettslige spørsmål knyttet til eierforhold, gjeldsansvar og kravene til avtaleinngåelse fått en langt mer fremskutt plass i familieretten enn før. Fremveksten av samboerforhold har forsterket denne utviklingen.  Økende skilsmissetall, gjengifte, særkullsbarn reiser en rekke nye rettslige spørsmål – herunder spørsmålet om utforming av testamenter og ektepakter som er skreddersydd den enkeltes behov. Innvandring, økt internasjonalisering og likestilling av heterofile og homofile ekteskap er også sentrale stikkord i denne sammenhengen.

Undervisning

Faget Familie- og arverett er del av grunnemne på Bachelornivå.
Se JUS1211 - Privatrett II

Emner for masteravhandling

Se emnebank.

Forskning

Forskningen har som formål å analysere og diskutere sentrale familierettslige og arverettslige problemstillinger i norsk rett. Fokus rettes mot endringer i samfunnsforholdene og i retten som reiser nye familie- og arverettslige spørsmål og mot kunnskaps- og teoriutvikling på dette feltet. Forskningen skal reflektere hvordan familieretten griper inn og påvirkes av andre rettslige områder slik som for eksempel den alminnelige formueretten, internasjonale menneskerettigheter, tvisteløsning og utlendingsrett.  Forskningen suppleres av tverrfaglige perspektiver i rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi. Forskere i familie- og arverett ved fakultetet deltar i flere av fakultetets forskergrupper.

Utvalgte pågående prosjekter

Samarbeidspartnere og nettverk

Publikasjoner

Se liste over publikasjoner under presentasjon av den enkelte kontaktperson.

Seminarer og arrangementer

  • Institutt for privatretts seminarrekke i familie- og arverett arrangeres jevnlig
  • Lucy Smiths barnerettsseminar
  • Nordisk familierettssymposium samler spesielt inviterte akademikere og praktikere fra de nordiske land hvert annet eller tredje år

Kontaktpersoner

Professor Tone Sverdrup

Professor John Asland

Øvrige personer tilknyttet faget

 

Publisert 6. okt. 2008 14:55 - Sist endret 24. okt. 2022 15:16