Rettsøkonomi

I rettsøkonomien benyttes samfunnsøkonomiske metoder og analyseverktøy til å gi forklaringer på rettens utvikling og dens virkninger. Normative studier danner grunnlag for å bedømme hvilke rettsregler som bør velges for å oppnå en effektiv utnyttelse av et lands ressurser og en ønsket fordeling av forskjellige goder.

Forskjellige rettsregler betraktes som insentiver rasjonelle aktører tilpasser seg til. Samfunnsøkonomisk velferdsteori anvendes for å bedømme resultatenes godhet. Effektivitets- og fordelingsspørsmål studeres ikke bare innenfor markedsrelaterte fag som kontraktsrett, tingsrett og konkurranserett, men også på områder som familierett, sivilprosess og almenprevensjon. Siden fagets metoder er ikke bundet til nasjonal rett er det internasjonalt i sin karakter. Det overskrider videre de tradisjonelle juridiske disipliner ved at for eksempel miljøproblemer søkes løst både ved private, privatrettslige og offentligrettslige ordninger.

Undervisning

Rettsøkonomi undervises for tiden som semi-obligatorisk emne i fjerde studieår - JUS4121.
 
 
Det skrives masteroppgaver i faget, og flere doktorgradsavhandlinger i de senere år har i større eller mindre grad inneholdt rettsøkonomiske elementer. 

Emner for masteravhandling

Forskning

Forskningsaktiviteten er i den senere tid delvis tilknyttet forskergruppen i naturressursrett.
 
Gjesteforelesninger arrangeres i Rettsøkonomisk Forum 2-3 ganger i året. Flere av fakultetes ansatte har deltatt i kollokvier og seminarer om rettsøkonomiske spørsmål på forskjellige rettsområder.
Publisert 16. okt. 2009 11:10 - Sist endret 10. nov. 2021 11:45