Nettsider med emneord «Europarett»

Publisert 2. mars 2021 13:52
Publisert 14. feb. 2020 15:59
Publisert 16. feb. 2018 14:38

In Norway, the parliamentary process has resulted in a broad public debate on what consequences an affiliation with the EU’s energy union and the energy agency ACER may have for Norwegian resource management.

Publisert 17. okt. 2017 11:55

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 31. juli 2017 12:54
Publisert 12. jan. 2017 10:33

Prosjektet tar for seg forholdet mellom små stater og EU i en tid preget av endringer og kriser.

Publisert 23. des. 2016 11:05

Hilde K. Ellingsens doktorgradsprosjekt tek for seg korleis EU-retten verkar inn på reglene om rettsleg interesse i medlemsstatane.

Publisert 22. des. 2016 15:41

Verksemda til forvaltinga er underlagd ei rekkje krav. Eit brot på desse krava medfører at det knyter seg ein feil til den avgjerda som er fatta, avtala som er inngått, eller handlinga som er gjort.

I doktorgradsprosjektet sitt drøftar Siri Kildahl Venemyr kva for verknader slike feil skal eller kan ha.

Publisert 13. des. 2016 11:45

I doktoravhandlinga si drøftar Paula Linnea Bäckdén i kva omfang internasjonale konvensjonar kan brukast ved multimodale transportar.

Publisert 19. okt. 2016 12:05

Stian Øby Johansens doktorgradsprosjekt handlar om i kva grad individ i tilstrekkeleg grad har tilgjenge til prosessuelle mekanismar ("accountability mechanisms") der dei kan gjera ansvaret til dei internasjonale organisasjonane gjeldande.

Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 26. juni 2013 14:56
Publisert 24. juni 2009 15:45