Forsikringsrett

Forsikringsrett omhandler den juridiske reguleringen av forsikringsbransjen. Fokus har først og fremst ligget på den privatrettslige reguleringen, som består av Forsikringsavtaleloven og forsikringsavtalene.

Presentasjon av området

Forskningsområdet forsikringsrett har en offentligrettslig og en privatrettslig side. Den offentlige, rettslige reguleringen består av lovreglene for forsikringsvirksomheten og den EU-rettslige reguleringen. Lovreglene om forsikringsvirksomhet er i stadig utvikling, mens det EU-rettslige rammeverket foreløpig er relativt beskjedent. Den privatrettslige reguleringen omfatter dels skadeforsikring, dels personforsikring. Personforsikring har nær sammenheng med trygdesystemet.  Forsikringsrett er også en sentral del av faget erstatningsrett.

Prosjekter

  • Forsikringsrett utgjør en del av prosjektet Et trygdesystem i sterk forandring (med hovedsete ved Institutt for offentlig rett).
  • Vit. assistent Cecilie Vålberg har levert avhandlingen Rett til kompensasjon for privat omsorgsarbeid : Foreldres omsorg for barn med funksjonsnedsettelser (2012), finansiert av Norges forskningsråd.
  • Doktorgradskandidaten Kaja de Vibe Malling samarbeidet med trygdeprosjektet om avhandlingen Det nye pensjonsforsikringsmarkedet, finansiert av fakultetet.
  • Vit. assistent Ingrid Finne Reenskaug har skrevet om Tjenestepensjon og virksomhetsoverdragelse i privat sektor (2012)
  • Vit. assistent Kristian Elvestad Ottesen har skrevet om Arbeidsgivers ansvar ved mangelfull informasjon og innmelding i foretakets tjenestepensjonsordning (2012).
  • Professorene Hans Jacob Bull og Trine-Lise Wilhelmsen arbeider stadig med artikler og bøker innenfor forsikring.

Studieprogrammer og emner

Verktøy

Kontakt

Trine-Lise Wilhelmsen professor

Nordisk institutt for sjørett

Publisert 30. okt. 2009 10:08 - Sist endret 18. des. 2020 16:35