English version of this page

Samarbeid om beredskap og respons ved marin oljeforurensning i Arktis (MOSPA) (avsluttet)

Arktis er et stort og sårbart område, og skipstrafikken i Arktis er økende. Det er derfor viktig at beredskapen ved akutt oljeforurensning er høy.

Professor Alla Pozdnakova leder arbeidet ved Nordisk institutt for sjørett i forbindelse med oljevernberedskap i Arktis.

Ved akutt oljeforurensning er det viktig å ha god beredskap (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om prosjektet

Prosjektet ble presentert på Arctic Council Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group (EPPR) oppstartsmøte i Malmø 5.desember 2017. Kystverket leder den norske delegasjonen i EPPR. EPPRs mandat omfatter blant annet ansvar for å følge opp og implementere den arktiske oljevernavtalen (2013) og den arktiske søk- og redningsavtalen (2011).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Utredningen tar for seg juridiske problemstillinger knyttet til avtalen som ble inngått 15. mai 2013 om samarbeid om beredskap og respons ved marin oljeforurensning i Arktis (MOSPA), som er etablert under Arktisk Råd og arbeidsgruppen Emergency Prevention Preparedness and Response (EPPR).

Prosjektet ledes av Kystverket. Andre norske institusjoner og etater som deltar i arbeidsgruppen EPPR er Samferdselsdepartementet, Petroleumstilsynet, Statens strålevern og Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Mål

Prosjektet skal utrede juridiske forhold ved assistanse under MOSPA. Tema for utredningen er ”Ansvar for operasjonell sikkerhet for den assisterende stats ressurser, herunder fartøy og personell, når de befinner seg i den anmodende stat, og forholdet til anmodende stats aksjonsledelse, HMS og øvrige relevante lovregler” i tråd med prosjektbeskrivelse utarbeidet i samråd med Kystverket.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Kystverket.

 

 

 

 

Emneord: MOSPA, beredskap, marin oljeforurensning, Arktis
Publisert 5. jan. 2018 14:02 - Sist endret 3. sep. 2021 12:31

Kontakt

Professor Alla Pozdnakova (prosjektleder)