sakskart til møte 3/2010 i fakultetsstyret

Torsdag 10. juni, kl 1215-1500, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbyningen

Lunsj fra kl 1200.

 

Vedtakssaker

 

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 29.4.2010

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet 29.4.2010

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet 29.4.2010 godkjennes.

 

Sak 2 Strategi 2010 – 2020 for Det juridiske fakultet
Arkivsaksnr: 2010/3643

Vedlegg (pdf):

 1. Utkast til strategisk plan for Det juridiske fakultet 2010-2020
 2. Høringsuttalelser til fakultetets strategi
 3. Strategisk plan for UiO 2010-2020
 4. Tidsplan for fakultetets strategiarbeid

Vedtaksforslag:

Det juridiske fakultets strategi 2010 - 2020 vedtas med styrets kommentarer og endringer innarbeidet.

 

Diskusjons-/vedtakssaker

 

Sak 3 Privatistordningen i masterstudiet i rettsvitenskap

Vedlegg (pdf):

 1. Høringsuttalelser fra Folkeuniversitetet i Oslo og fra Treider College.
 2. Eventuell utfasing av privatistordningen.
 3. Saksframstilling for PMR: Oversiktsnotat, notat fra STA

 

Sak 4 Studiereformen – prinsipper og vedtakskompetanse
Arkivsaksnr: 2009/4088

Vedlegg (pdf):

 1. Saksfremlegg

Vedtaksforslag:

1. Ny studiemodell skal være operativ fra og med høstsemesteret 2011.
2. Arbeidet med utvikling av ny studiemodell fortsetter etter de retningslinjer som det er redegjort for over her.
3. Det skal legges vekt på følgende hovedtrekk:
a. Internasjonalisering
b. Studentkontakt og oppfølging/faglig tilbakemelding i undervisningen
c. Rasjonell ressursutnyttelse så vel mht faglige som mht administrative ressurser.
4. Dekanen fatter de vedtak som trengs for realisering av studiemodellen. Det videre arbeidet organiseres slik at PMR får seg forelagt forslag og vedtar en innstilling som inngår i dekanens vedtaksgrunnlag.

 

Orienteringssaker

 

Sak 5 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Regnskap pr 30.4.2040. Vedlegg (pdf).

 

Sak 6 Muntlige orienteringssaker

 • a) Alumni ved Det juridiske fakultet.

Sak 7 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 18 mai at:

 • a) Anette Grønnerød-Hemmingby tilsettes som stipendiat (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75% forskning og inntil 25% undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt.
 • b) Ragnhild Sollund tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakultet, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Dersom Sollund takker nei til stillingen går tilbudet videre til neste innstilte søker.
 • c) Christina Voigt og Jo Stigen tilsettes i faste stillinger som førsteamanuensis SKO 1011 ved Det juridiske fakuletet, Institutt for offentlig rett. Dersom en eller begge takker nei til stilling går tilbudet videre til neste innstilte.

 

Sak 8 Eventuelt

 

 

Samlefil med alle saksdokukementene.

 

Det juridiske fakultet, 3. juni 2010


Benedicte Rustad, fakultetsdirektør

Eirik Haakstad, seksjonssjef

Publisert 3. juni 2010 12:56