Sakskart til møte 4/2010 i fakultetsstyret

Mandag 25. oktober 2010, kl 1000-1200, Kollegieværelset, 1. etg. DA/Urbygningen

Vedtakssaker

Sak 1 Protokoll fra styremøtet 10.06.2010

Vedlegg:

 1. Protokollen fra styremøtet 10.6.2010

Vedtaksforslag:

Protokollen fra styremøtet godkjennes.

 

Sak 2 Årsplan 2011-2013 for Det juridiske fakultet

Arkivsaksnr: 2010/12071

Vedlegg (pdf):

 1. Utkast til årsplan 2011-2013 for Det juridiske fakultet
 2. Skisse til Årsplan 2011-2013 for Universitetet i Oslo
 3. Strategisk plan 2010-2020 for Det juridiske fakultet

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til forslag til årsplan for 2011 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å gjøre mindre justeringer i teksten.

 

Sak 3 Fordeling og hovedprioriteringer for Budsjett 2011 og Langtidsbudsjett 2011-2015

Vedlegg (pdf):

 1. Universitetsstyresak 22.06.10 om ” Fordeling av antatt statsbevilgning 2011”
 2. Langtidsbudsjett 2010 - 2014 for Det juridiske fakultet
 3. Intern fordeling av driftsmidler 2011 mellom enheter
 4. Undervisningsbudsjett 2011
 5. Eksamensbudsjett 2011

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til forslag til hovedprioriteringer i budsjett 2011 og intern fordeling for 2011 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre omdisponeringer. Styret ber om at revidert stillingsplan blir lagt frem for styret.

 

Orienteringssaker

Sak 4 Skriftlige orienteringssaker

 • a) Forslag til indikatorer. Vedlegg (pdf).
 • b) Nasjonalt fakultetsmøte 22.102010. Vedlegg (pdf).

 

Sak 5 Muntlige orienteringssaker

 • a) Regnskap pr 31.8.2010. Vedlegg (pdf).
 • b) Status areal.
 • c) Internt handlingsrom.
 • d) Status forskergruppe evalueringen.
 • e) Jusstudiet i endring, herunder privatistsaken og nye studieplasser.
 • f) Forskningsprioritering/fakultetskonferansen.

 

Sak 6 Tilsettingssaker

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 5. juni at:

 • a) Rosa Greaves tilbys et nytt femårig åremål som professor II ved Det juridiske fakultet, med arbeidssted Nordisk institutt for sjørett.
 • b) Jon Christian Fløysvik Nordrum og Mats Jonatan Iversen Stenmark tilsettes som stipendiater (SKO 1017) ved Det juridiske fakultet. Dekanen gis fullmakt til å avgjøre om tilsettingen skal være for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og inntil 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt.
 • c) Cecilie Kjelland og Inger Marie Hagen tilsettes i eksternfinansiert stilling som post.doc SKO 1352 for en periode på to år.

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok i møtet 14. september at:

 • a) Zhou Young tilsettes som stipendiat (SKO 1017) i perioden 01.09.10-31.12.14 for å sluttføre sin PhD og å lede CAP III i samme periode. Tilsettingens oppgaver tidfestes til 3 års arbeid med PhD-avhandlingen og 1 år og 4 måneder til programledelse.
 • b) Peter Hambro gis opprykk til førsteamanuensis innen fagområdet rettsvitenskap med virkning fra første dag i den måneden etter at søknaden ble innlevert, 01.03.10

Innstillings- og tilsettingsutvalget (ITU) vedtok på sirkulasjon i september at:

 • a) Ivar Alvik tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Nordisk institutt for sjørett. Dersom han takker nei vil Herman Bruserud bli innkalt til intervju.

 

Sak 7 Fullmaktssaker

 • a) Dekanen fattet 10.6.2010 vedtak om oppfyllelse av mållova på fakultetets nettsider. Vedlegg (pdf).
 • b) Dekanen fattet 17.6.2010 vedtak om ny studieordning. Vedlegg (pdf).
 • c) Dekanen fattet 13.10.2010 følgende vedtak: Innehavere av lederverv eller andre andre tunger verv ved fakultetet tilbys b-tillegg fremfor godskrivning av timer i timebanken. Ordningen evalueres om ett år. Vedlegg (pdf).

 

Sak 8 Eventuelt

 

Samlefil med alle saksdokumentene (pdf).

 

 

Det juridiske fakultet, 18.10.2010 


Benedicte Rustad, fakultetsdirektør  

Eirik Haakstad, seksjonssjef

 

Publisert 18. okt. 2010 11:44 - Sist endra 18. okt. 2010 14:00