Aktuelle saker - Side 12

Publisert 2. sep. 2010 16:22

Et rekordstort publikum - over 120 personer - møtte opp da SMR lanserte sin Årbok om menneskerettigheter i Norge 2009. Lanseringen fant sted i Litteraturhuset 2. september og hadde norsk asylpolitikk og internasjonale menneskerettigheter som tema.  

Publisert 9. aug. 2010 14:36

Hans Majestet Kongen har utnevnt tidligere direktør ved SMR og professor Asbjørn Eide til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsinnsats. Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på Eides arbeide for freds- og konfliktforskning og hans mangeårige arbeide for menneskerettighetene, herunder hans arbeid for minoritetene. 

Ordenen vil bli tildelt ved en høytidelighet 25. august i år.  

Publisert 16. juni 2010 13:56

Tallene fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er klare: Statistikken for 2009 viser at SMR er på 2.plass nasjonalt hva angår antall godkjente publiseringspoeng per forsker i enheter med flere enn fire ansatte.

Publisert 7. juni 2010 09:58

Planlegger du å skriver masteroppgave, juridisk spesialoppgave eller tilsvarende innen menneskerettigheter, ytringsfrihet eller demokrati i 2011? Da kan du søke studentstipend på 50 000 kr. 

Publisert 7. juni 2010 09:43

Statspartene til Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC), avholder i perioden fra 28.5 – 11.6 2010 en historisk revisjonskonferanse med den hensikt å evaluere domstolens resultater siden etableringen i 2002, samt vurdere forslag til endringer i domstolens vedtekter. ICC Legal Tools Programmet ved SMR er tilstede i begivenhetenes sentrum.

Publisert 12. mai 2010 10:54

-Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) har såpass mange sikkerhetsmekanismer at den ikke representerer noen trussel mot effektiviteten til fredsbevarende operasjoner.  Og selv om den skulle representere en kompliserende faktor, ville det utvilsomt være best om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) vedkjente seg dette, og klart og tydelig fastslo at EMD ikke kan anvendes i slike operasjoner.

Publisert 17. mars 2010 15:22

SMR berømmer den norske regjeringen for konstruktiv, selvkritisk og imøtekommende respons på innspillene i FNs menneskerettighetsråd. Samtidig påpeker SMR, i en uttalelse til MR-rådet, at Regjeringen fortsatt ikke har gitt respons på kravene om en ny handlingsplan for menneskerettigheter.  

Publisert 25. feb. 2010 14:54

-Rundt halvparten av alle fagartiklene er med over i den indonesiske utgaven, sammen med en nyskrevet artikkel om situasjonen i Indonesia og engenerell oppdatering av hva som har skjedd innen menneskerettigheter til tros- og livssynsfrihet mellom 2004 og 2009.

Publisert 9. feb. 2010 14:45

- De religiøse samfunnene i Norge må utvikle seg til å bli virtouse medspillere i et flerkulturelt samfunn. Det finnes ingen religion som kan lime det norske samfunnet sammen, men de verdiene som menneskerettighetene representerer kan bidra til nettopp dette.

Publisert 9. feb. 2010 12:32

-Offerbegrepet har en tendens til å ekspandere, i den forstand at det er stadig flere som inkluderes i denne kategorien ettersom tiden går. Dette påpeker dr.polit. Jemima García-Godos som en av flere observasjoner tilknyttet det post.doc-prosjektet hun nå er i ferd med å sammenfatte: Mending the past: A comparative study of victim reparations in three Latin American countries.

Publisert 8. jan. 2010 13:32

Barne-og likestillingsdepartementets forslag om å innføre en ordning som gir adgang til å stanse utbetaling av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring vekker bekymring i SMR. Dette gjelder spesielt kvaliteten på den fremstillingen av menneskerettslige forpliktelser som departementet gir i høringsnotatet.

Publisert 16. des. 2009 17:38

Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter lyser ut et 9 måneders stipend til masterstudenter som ønsker å skrive om Kina og menneskerettigheter. Studenter fra alle fagdisipliner kan søke. Søknadsfrist: 1 mars 2010.  

Publisert 13. nov. 2009 12:52

Eritrea fremstår som oftest som et internasjonalt uromoment. Men det er lite fokus på landets interne brudd på menneskerettighetene, viser SMR-forsker Kjetil Tronvoll i boken The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea.