Aktuelle saker - Side 12

Publisert 12. mai 2010 10:54

-Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) har såpass mange sikkerhetsmekanismer at den ikke representerer noen trussel mot effektiviteten til fredsbevarende operasjoner.  Og selv om den skulle representere en kompliserende faktor, ville det utvilsomt være best om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) vedkjente seg dette, og klart og tydelig fastslo at EMD ikke kan anvendes i slike operasjoner.

Publisert 30. apr. 2010 14:42

SMR-direktør Nils Butenschøn innledet forleden i tankesmia Civita, over temaet "Menneskerettigheter - hvordan fremmer vi dem best mulig?" Se innledningen.

Publisert 22. apr. 2010 15:15

Datalagringsdirektivets forhold til menneskerettighetene er ikke grundig nok utredet, påpeker SMR, som derfor ber departementene om å foreta en mer inngående vurdering av direktivets menneskerettslige sider.

Publisert 8. apr. 2010 16:18

Professorene Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein, for tiden tilknyttet prosjektet Should States Ratify Human Rights Conventions har fått tilbud om å redigere en bokserie ved Cambridge University Press.

Publisert 29. mars 2010 13:34

-Etikere synes ofte at en strengt juridisk tilnærming til fattigdomsproblemet er farlig. I siste instans, hevder de, kan det medføre at fattigdommen legaliseres.

Publisert 17. mars 2010 15:22

SMR berømmer den norske regjeringen for konstruktiv, selvkritisk og imøtekommende respons på innspillene i FNs menneskerettighetsråd. Samtidig påpeker SMR, i en uttalelse til MR-rådet, at Regjeringen fortsatt ikke har gitt respons på kravene om en ny handlingsplan for menneskerettigheter.  

Publisert 25. feb. 2010 14:54

-Rundt halvparten av alle fagartiklene er med over i den indonesiske utgaven, sammen med en nyskrevet artikkel om situasjonen i Indonesia og engenerell oppdatering av hva som har skjedd innen menneskerettigheter til tros- og livssynsfrihet mellom 2004 og 2009.

Publisert 9. feb. 2010 14:45

- De religiøse samfunnene i Norge må utvikle seg til å bli virtouse medspillere i et flerkulturelt samfunn. Det finnes ingen religion som kan lime det norske samfunnet sammen, men de verdiene som menneskerettighetene representerer kan bidra til nettopp dette.

Publisert 9. feb. 2010 12:32

-Offerbegrepet har en tendens til å ekspandere, i den forstand at det er stadig flere som inkluderes i denne kategorien ettersom tiden går. Dette påpeker dr.polit. Jemima García-Godos som en av flere observasjoner tilknyttet det post.doc-prosjektet hun nå er i ferd med å sammenfatte: Mending the past: A comparative study of victim reparations in three Latin American countries.

Publisert 9. feb. 2010 12:08

I over 100 år har Norge systematisk prøvd å utrydde samisk kultur. Hva lærer norske barn i dag om denne kulturarven, spør SMR-stipendiat Hadi Lile.

Publisert 5. feb. 2010 14:26

Priskomitéen for Universitet I Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond inviterer ansatte og studenter ved Universitet i Oslo til å nominere kandidater til prisen for 2010.

 

Publisert 8. jan. 2010 13:32

Barne-og likestillingsdepartementets forslag om å innføre en ordning som gir adgang til å stanse utbetaling av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring vekker bekymring i SMR. Dette gjelder spesielt kvaliteten på den fremstillingen av menneskerettslige forpliktelser som departementet gir i høringsnotatet.

Publisert 16. des. 2009 17:38

Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter lyser ut et 9 måneders stipend til masterstudenter som ønsker å skrive om Kina og menneskerettigheter. Studenter fra alle fagdisipliner kan søke. Søknadsfrist: 1 mars 2010.  

Publisert 19. nov. 2009 10:03

Hvordan brukes menneskerettsvokabularet ved nyere kriminal-og sikkerhetstiltak? Hvilken vekt har ordene? Dette er temaet for et av forskningsprosjektene ved SMR.

Publisert 13. nov. 2009 12:52

Eritrea fremstår som oftest som et internasjonalt uromoment. Men det er lite fokus på landets interne brudd på menneskerettighetene, viser SMR-forsker Kjetil Tronvoll i boken The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea.

Publisert 15. okt. 2009 13:40

I midten av oktober var nærmere tretti frivillige samlet til NORDEM-kurs i valgobservasjon. 

Publisert 1. okt. 2009 11:46

SMR-direktør Nils Butenschøn kommenterer valget av Thorbjørn Jagland til generalsekretærposten i Europarådet.

Publisert 23. sep. 2009 15:00

SMR etterlyser en nasjonal handlingsplan for menneskerettigheter.

Publisert 16. sep. 2009 14:45

Regjeringens generelle rapport om oppfølgingen av Norges forpliktelser når det gjelder gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge ble fremlagt denne uken. Den inneholder omtale av mange planer og tiltak, men ingen signaler om en mer forpliktende handlingsplan. Dette beklager SMR.  

Publisert 15. sep. 2009 13:32

Masterstudent ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, Nina Kristin Sørheim,  stiller ut egne fotoarbeider i Norsk Barnemuseum, Stavanger.    

Publisert 15. sep. 2009 11:43

– Valgobservasjon virker begge veier. Norge er ikke bare et land som sender observatører til å se på andre lands valgprosesser.

Publisert 15. sep. 2009 10:57

- Kirkevalget besudler det norske demokratiet, hevder SMR-forsker Njål Høstmælingen i en kronikk i Dagbladet.   

Publisert 28. aug. 2009 15:41

Norge rapporterer for fjerde gang til FNs komité for barnets rettigheter. Komitéen  overvåker statenes nasjonale implementering av FNs barnekonvensjon.

Barnekomiteen involverer i stor grad ikke-statlige aktører i rapporteringsprosessen. SMR er, som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter,  invitert til å levere inn supplerende informasjon til statens egen rapport. 

Publisert 17. aug. 2009 10:30

Professor og SMR-direktør Nils Butenschøn har nylig besøkt Kina. Besøket var ett ledd i aktivitetene til senterets Kinaprogram.   

Publisert 26. juni 2009 14:17

Saken om russiske domstolers tvangssalg av Telenors aksjer er høyst problematisk i forhold til to sett av menneskerettigheter, skriver SMR-forsker Njål Høstmælingen i en kronikk i dagens utgave av Dagbladet