Reglement for Praksis i Europa i masterstudiet i rettsvitenskap

Reglementet gjelder for praksis gjennom emnet JUS5020 - Praksis i Europa. Fastsatt av dekan.

Se også: Faglige krav til praksisplass og oppgaver

§ 1 Formål

Formålet med Det juridiske fakultets praksis i Europa-ordningen er å gi studenter på studieprogrammet Rettsvitenskap (master 5 år) en forståelse for hva praktisk juridisk arbeid går ut på og hvilke krav yrkeslivet stiller til juridisk kunnskap og juridisk yrkesrolle. Ordningen skal også gi impulser til studentenes læringsprosess. Videre er målet med praksis i Europa at studenter skal kunne forbedre praktiske språkferdigheter og tilegne seg interkulturell kompetanse og forståelse av det europeiske arbeidsmarkedet. Ordningen skal også legge til rette for at studenter har mulighet til å søke om finansiell støtte fra Erasmus+ programmet (Erasmus+ for Traineeship).

§ 2 Ordningens innhold

Praksisen består av fem elementer: finne selv en relevant praksisplass i Europa, utarbeide et faglig relevant opplegg i samarbeid med institusjonen som tilbyr praksisplassen, faglig godkjenning av opplegget gjennom fakultetet, praksisperiode og rapportskriving.

§ 3 Praksisplass

 1. Studentene har ikke krav på at fakultetet stiller praksisplass til disposisjon.
 2. Studenten må selv finne en relevant praksisplass innenfor EU/EØS-landene som tilfredsstiller kravene til Erasmus+ programmet (det vil ikke være mulig å motta Erasmus+ støtte for praksisopphold ved EU-institusjoner) og fakultetets faglige krav
 3. Praksisopphold må gjennomføres hos vertsinstitusjon som tilbyr arbeidsoppgaver som bidrar til å utvikle faglig relevant praktisk og juridisk kompetanse, samt kunnskap og forståelse for hva praktisk juridisk arbeid går ut på
 4. Det skal utpekes en fagperson på praksisplassen som skal være studentens veileder/mentor og gi studenten nødvendig veiledning om arbeidsoppgaver under praksisen
 5. Fakultetet utarbeider en oversikt over hvilke krav som stilles til praksisplassen.

§ 5 Tidspunkt og varighet

 1. Praksisperioden må være på minimum 2 måneder.
 2. Praksisperioden bør ligge i den forelesningsfrie perioden.
 3. Dersom praksisperioden ikke gjennomføres i den forelesningsfrie perioden må studenten dokumentere et opplegg som fører til at det ikke blir noe forsinkelse i studiene pga. praksisperioden.

§ 6 Søknad og saksbehandling

 1. Studenten må ha avlagt minst 3. studieår.
 2. Studenter som ønsker praksis i Europa (samt ønsker å søke om Erasmus+ støtte) må varsle administrasjonen (internasjonal koordinator) minst 3 måneder før oppholdet skal starte.
 3. Studenten må selv finne en relevant praksisplass innenfor EU/EØS-landene som tilfredsstiller kravene til Erasmus+ programmet (f.eks. vil det ikke være mulig å motta Erasmus+ støtte for praksisopphold ved EU-institusjoner) og fakultetets faglige krav
 4. Studenten må legge frem planlagte arbeidsoppgaver, kompetanse/kunnskap som skal formidles gjennom disse og vertsinstitusjonens oppfølgingsplan, slik at fakultetet lett kan vurdere om praksisoppholdet vil være faglig relevant.
 5. Fakultetet vurderer om arbeidsoppgavene bidrar til å utvikle kompetanse som er faglig relevant og om vertsinstitusjonens oppfølgingsplan av studenten sikrer et faglig relevant opplegg.
 6. Studenten må sette seg inn i retningslinjene til Erasmus+ programmet samt kravene til UiO sentralt, og følge disse (f.eks. at studenten må være tilstrekkelig forsikret, at studenten må betale semesteravgift det semesteret han/hun vil ut).
 7. Privatister omfattes ikke av praksis i Europa-ordningen.

§ 7 Praksisens innhold

 1. Fakultetet har utarbeidet en veiledning for studenter med oversikt over hvilke krav som stilles for praksisplassen og arbeidsoppgavene. De planlagte arbeidsoppgavene og vertsinstitusjonens oppfølgingsplan må oppfylle kravene i denne veiledningen.
 2. Det skal utpekes en fagperson på praksisplassen som skal være studentens veileder/mentor og gi studenten nødvendig veiledning om arbeidsoppgaver under praksisen.
 3. En av fakultetets lærere utnevnes som kontaktperson for praksis i Europa-ordningen som studentene kan henvende seg til og som administrasjonen kan forholde seg til.

§ 8 Praksisrapport

 1. Studenten skal levere en praksisrapport etter endt praksisperiode. Formålet med rapporten er å dokumentere praksisoppholdet. Den skal inneholde en generell redegjørelse for oppholdet, samt en grundigere omtale av en eller flere saker eller rettslige problemstillinger studenten har vært med på å behandle. Studenten skal i den forbindelse redegjøre for rettskildebruken.
 2. Praksisrapport skal normalt utgjøre 3500-4500 ord. Eventuelt forord, innholdsfortegnelse, fotnoter, register teller ikke med. Praksisrapporter som ikke utgjør 3500-4500 ord, blir normalt ikke godkjent. Antall ord skal angis på rapporten.
 3. Rapporten leveres på måte fastsatt av administrasjonen.
 4. Studenten har ikke krav på veiledning i forbindelse med praksisrapport.

§ 9 Sensur

 1. Rapporten skal innleveres 3 uker etter praksisperioden. Det skal samtidig fremlegges en underskrevet attest for gjennomført praksisperiode fra veileder på praksisplassen.
 2. Rapporten skal bedømmes av én sensor.
 3. Ved bedømmelsen av rapporten gis karakteren bestått/ikke bestått.

§ 10 Dispensasjonshjemmel

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) eller leder for PMR, kan vedta dispensasjon fra dette reglement.

§ 11 Endringshjemmel

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR) eller leder for PMR, vedtar endringer i reglementet.

Publisert 20. jan. 2022 10:24 - Sist endret 9. feb. 2022 14:40