English version of this page

Retningslinjer for godkjenning av opplæring

Veiledende retningslinjer for godkjenning av doktorgradskurs/seminar ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Alle emner under Fellesdelen arrangeres av fakultetet ved Programrådet for forskerutdanning (PFF). Disse emnene er forhåndsgodkjent.

Retningslinjene omhandler valgdelen, - internasjonalt seminar og publiserbar artikkel. Det er fakultetet, eller den person/utvalg det bemyndiger, som godkjenner emner under valgdelen (omfang og nivå), ikke den enkelte kursholder, ph.d.- kandidat eller veileder. 

1. Godkjenningsprosedyre 

Alle søknader om godkjenning av opplæring sendes fakultetet, Klage på godkjenning behandles av Programrådet for forskerutdanning (PFF).
For godkjenning av:

JUR9503 - Internasjonale seminarer i rettsvitenskap sendes søknad til ansvarlig faglærer. Søknaden skal inneholde program og deltagerliste hvor ditt navn fremkommer. I tillegg skal ev. pensumlister og krav til essay dokumenteres. Søknaden skal også inneholde en anbefaling fra veileder(e).

JUR9302 - Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel må godkjennes av veileder og en fagansvarlig oppnevnt av Programrådet for forskerutdanning (PFF). Artikler som publiseres i en publiseringskanal som finnes på Universitets- og høgskolerådets oversikter, er automatisk godkjent.

2. Godkjenning av kurs tatt før opptak

Emner som har inngått i en kandidats utdanning på lavere eller høyere grad, kan ikke også gi uttelling som doktorgradskurs. Emner tatt under master/hovedfagsstudiet, før fullført høyere grad, bør normalt ikke godkjennes som del av forskerutdanningen, selv om de ikke har inngått i utdanningen på høyere grad.

UiOs forskrift slår fast at "Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato".

3. Nivå for godkjenning som doktorgradskurs

 • Hovedforeleser og kursansvarlig på høyt nivå (dvs. som selv har dr.grad eller tilsvarende)
 • Deltakelse dominert av forskerrekrutter eller etablerte forskere/lærere. Enkelte master/hovedfagsstudenter med relevante prosjekt kan delta uten at det rokker ved nivåkravet.

4. Kriterier for beregning av omfang (studiepoeng) for doktorgradskurs .

I vurderingen tas det utgangspunkt i normeringen hvor 1 ECTS/ studiepoeng tilsvarer 25-30 arbeidstimer. Dette tilsier at  3 studiepoeng svarer til ca. 2 ukers heltids arbeidsinnsats. I denne vurderingen trekker en inn tid medgått til selve undervisningen, for- og etterarbeid, og hvor arbeidskrevende dokumentasjons- eller evalueringsformene er.

Et kurs på tre studiepoeng kan eksempelvis svare til:

 • Et undervisningsomfang på minimum 20 timer,
 • Fordelt over minimum 3 dager,
 • Inkl. et pensum/litteraturomfang på 500-700 sider, og
 • Avsluttet med et paper/essay

5. Dokumentasjon av valgdelen 

Normalt kreves det at gjennomføring av de enkelte internasjonale seminarer/ kurs under opplæringsdelen av ph.d.-programmet dokumenteres ved én eller flere følgende former:

 • Forberedt skriftlig eller muntlig framlegg/innlegg/presentasjon
 • Medvirkning i faglig planlegging og gjennomføring av konferanse eller seminarrekke
 • Skriftlig eksamen
 • Muntlig eksamen
 • Essay e.l.
 • Skriftlig rapport (fra konferanse, seminar mv.)

 

Publisert 12. feb. 2016 13:26 - Sist endret 15. aug. 2022 14:36