English version of this page

Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Hos oss vil du forske i nærhet til våre viktigste rettsinstitusjoner, og du vil være del av et stort og inkluderende stipendiatmiljø. Fakultetet har Norges største og bredeste juridiske fagmiljø, og huser et Senter for Fremragende Forskning.

Ansatte stipendiater som leverer på normert tid, får tilbud om et 6 mnd gjennomføringsstipend.

Kort om programmet

Forskerutdanningen ved Det juridiske fakultet er organisert i ett ph.d.-program. Ph.d.- utdanningen er normert til 3 år med fulltidsstudier. Du blir tilknyttet et av våre institutter avhengig av tematikk og veiledningskapasitet. I løpet av ph.d.- perioden skal du:

 • følge det teoretiske opplæringsprogrammet som består av 30 studiepoeng
 • skrive en avhandling
 • gjennomføre en prøveforelesning og en offentlig disputas før du kan bli tildelt graden ph.d. Den teoretiske opplæringsdelen består obligatoriske og valgfrie emner

Du anbefales å ta emnene tidlig i løpet slik at du kan konsentrere deg om skrivingen mot slutten.

Gjennomføring av ph.d.- programmet krever integrering og deltakelse i et aktivt forskningsmiljø,  samarbeid med andre forskere og tilknytning til relevante forskernettverk nasjonalt og internasjonalt.

Du vil får tett oppfølging og faglig veiledning, men må selv ta ansvar for planlegging og gjennomføring av avhandlingsarbeidet.

Er du ansatt som stipendiat og leverer på normert tid, får du tilbud om et 6 måneders gjennomføringsstipend.

Krav til opptak

For opptak til ph.d.-programmet ved Juridisk fakultet kreves det at søkeren har minst femårig grunnutdanning, det vil si en mastergrad i rettsvitenskap, herunder kriminologi og rettssosiologi eller en tilsvarende, med veldig gode karakterer. Du må også ha finansiering i ph.d.- perioden, enten gjennom ansettelse som stipendiat eller via annen arbeidsgiver. Les mer om opptak.

Studiemiljø

Det er ca. 90 ph.d.- kandidater ved fakultetet til enhver tid.  Alle kandidater knyttes til aktive forskermiljøer ved instituttene. Du deltar på interne og internasjonale forskerkurs og blir inkludert i faglige og sosiale arrangement, for eksempel faglunsjer og forskertimer. Egne arrangement for ph.d.-kandidater arrangeres av Stipendiatrådet og UniDoc. Er du ansatt ved fakultetet, har du selvfølgelig de samme tilbudene som andre ansatte, som for eksempel trening i arbeidstiden.

Utenlandsopphold

Alle stipendiater oppfordres til å gjennomføre et kortere eller lengre opphold i utlandet som del av kilde- eller feltarbeid knyttet til doktoravhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet. Snakk med ph.d.- koordinatoren eller utenlandskonsulenten i fakultetsadministrasjonen hvis du skal reise. Les mer om utenlandsopphold

Hvor kan jeg få jobb?

Som uteksaminert ph.d.- kandidat fra Det juridiske fakultet er du en ettertraktet medarbeider enten du søker en forskerkarriere eller andre faglige utfordringer i- eller utenfor Norge.

Du vil være kvalifisert til å søke forskerstillinger ved norske og utenlandske læresteder. I spesialiserte fagmiljøer i for eksempel advokatbransjen eller offentlig forvaltning vil det også være etterspørsel etter medarbeidere med doktorgrad. I tillegg til den spesialiseringen du har gjennom arbeidet med avhandlingen, har du tilegnet deg egenskaper som blant annet:

 • Evner til å arbeide selvstendig med komplekse problemstillinger over tid
 • Prosjektplanlegging og evnen til å arbeide under tidspress
 • Vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser
 • Formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid
 • Se nye muligheter og perspektiver
 • Evne til analytisk tenkning
 • Skriftlig og muntlig formidling
 • Tenke resultat- og løsningsorientert

Litt om fakultetet

Det juridiske fakultet ligger midt i Oslo sentrum med hovedstadens tilbud rett rundt hjørnet. Fakultetet er fordelt på 5 institutter. De fleste av ph.d.- kandidatene er ansatt som stipendiater ved fakultetet, men en del er tatt opp på ph.d.- programmet med ekstern arbeidsgiver. Alle kandidater knyttes til aktive forskermiljøer ved instituttene og deltar på interne og internasjonale forskerkurs. Vi har kompetanse på og forsker innenfor et vidt spekter av temaer innen rettsvitenskapen.

Publisert 17. apr. 2015 11:49 - Sist endret 11. jan. 2018 10:28