Tid på programmet og som stipendiat

Normert tid på programmet er 3 år med fulltidsstudier.

Tid på ph.d.-programmet

Du har studierett på ph.d.-programmet uavhengig av om du er ansatt i en stipendiatstilling ved UiO eller ikke. Normert tid på ph.d.-programmet er 3 år med fulltidsstudier eller 4 år med 25 % undervisningsplikt.

Maksimaltid på programmet er 8 år fra startdato. Lovfestede permisjoner og pliktarbeid medregnes ikke her.

Sluttdato for studieretten på programmet finner du i Studentweb. Husk at denne datoen kan være forskjellig fra siste tilsettingsdato hvis du er tilsatt i en stipendiatstilling. I så fall er det siste tilsettingsdato som gjelder.

Retningslinjer for forlengelse av stipendiatstilling

Sluttdato for stipendiatstillingen din finner du i tilsettingsbrevet fra fakultetet eller i senere brev som bekrefter at du har fått innvilget forlengelse av stillingen din.

Retningslinjene for forlengelser av stipendiatstilling åpner som regel ikke for forlengelser med mindre de er lovfestet i forskriften for ansatte i stipendiatstillinger. Det er derfor svært viktig å begynne med opplæringsdelen og avhandlingsskrivingen tidlig. Det er også viktig å melde inn sykdom, søknad om permisjoner etc. som kan få innvirkning på gjennomstrømmingstiden din. Eksempler på forhold som kan gi grunnlag for forlengelse, er blant annet foreldrepermisjoner og sykdom lenger enn 14 dager sammenhengende.

Forlengelser innvilges av Programrådet for forskerutdanning.

For deg som er ansatt som stipendiat, finner du mer informasjon om ditt ansettelsesforhold her.

Gjennomføringsstipend

Stipendiater som fullfører på normert eller tilnærmet normert tid, vil få tilbud om 6 måneders undervisnings- og gjennomføringsstipend. Slikt tilbud vil bli gitt dersom avhandlingen er levert til bedømmelse senest én måned etter utløpet av opprinnelig fastsatt stipendiatperiode

Publisert 8. mai 2015 16:55 - Sist endret 7. des. 2017 22:59