Konkurranserett

Konkurranseretten tar for seg reguleringen av markedsaktørenes opptreden på markedene.

Konkurranserett omfatter nasjonale regler og regler i EØS-avtalen og EF-traktaten. Foto: stock.xchange

Konkurransereglene skal sørge for at markedene fungerer effektivt ved å slå ned på konkurransebegrensende tiltak, slik som konkurransebegrensende avtaler, misbruk av markedsmakt og fusjoner som skaper konsentrerte markedsstrukturer med redusert konkurranse.Konkurranseretten favner også videre, til å omfatte tiltak iverksatt av myndighetene som påvirker konkurransen. Faget konkurranserett er internasjonalt og omfatter både nasjonale regler og reglene i EØS-avtalen og Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte.

Undervisning

Faget inngår i 5. avdeling som valgfag i masterstudiet.

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5310/

Emner for masteravhandling

Se Emnebank.

Forskning

Det er et stort behov for forskning rundt regler knyttet til reguleringen av markedene, både fra offentlig og privat sektor. Ved Institutt for privatrett er det et aktivt forskningsmiljø innenfor konkurranserett. Miljøet er det sentrale konkurranserettsmiljø i Norge, og et toneangivende miljø i Norden.

Forskningen i konkurranserett har to sentrale målsetninger de nærmeste årene. For det første skal forskningen ta for seg spørsmål som er sentrale for reguleringen av markedene i Norge og Norden. For det andre skal miljøet delta i den konkurranserettslige fagdebatt i Europa. Hovedfokus fremover blir derfor å publisere forskningsarbeider på engelsk. Vi vil fortsette med å arrangere seminarer både på et nordisk og europeisk nivå.

Konkurranseretten sorterer som fag under forskergruppen Marked, innovasjon og konkurranse (MIC).

Kontaktperson

Personer tilknyttet faget

Publisert 16. okt. 2009 09:30 - Sist endret 9. des. 2020 11:43