Publikasjoner

Publisert 12. apr. 2012 11:28

Ulf Stridbeck har  skrevet en artikkel i The Criminal Law Quarterly (vol 58, nr 2, februar 2012). Artikkelen er skrevet i samarbeid med Svein Magnussen.

Publisert 21. nov. 2011 14:51

Jo Stigen har publisert en artikkel i Tidsskrift for strafferett med følgende tittel: "Lokalisering av straffbare handlinger".

Artikkelen er publisert i TfS 2/2011, og du finner artikkelen i rettsdata.no (krever innlogging).

Publisert 1. juli 2011 15:05

Et hovedfunn i Ståle Eskelands nye bok er at politiske og andre ledere, også norske, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser - og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt. Eskeland drøfter også hva som kan gjøres for å redusere forekomsten av slike forbrytelser.

Publisert 17. feb. 2010 11:12

Academics and researchers from the Nordic countries (Sweden, Iceland, Norway, Finland) have made a particularly strong contribution internationally to the rapidly developing disciplines of forensic and legal psychology.

Publisert 15. des. 2009 16:29

Artikkelen er publisert online på Wiley InterScience.

Les Artikkelen på Wiley InterScience

 

Publisert 24. nov. 2009 16:05

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Tidsskrift
for Rettsvitenskap nr 4-5/2009 s. 675-693

Publisert 24. nov. 2009 15:59

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Lov og
Rett nr 7/2009 s. 425-432

Publisert 24. nov. 2009 15:48

Artikkel av Lars-Jonas Nygard, i: Lov og
Rett nr 2/2009 s. 104-111
.

Publisert 7. aug. 2009 13:37

Lederen er publisert i Tidsskrift for strafferett nr. 2/2009 (side 149-152).

Publisert 29. juni 2009 11:00

Ny betenkning: Alf Petter Høgberg og Marius Stub har på oppdrag fra Metodekontrollutvalget skrevet en betenkning om hvorvidt reglene om bruk av tvangsmidler i avvergende og forebyggende øyemed, er forenelige med forbudet mot husinkvisisjoner i Grunnloven § 102.

Publisert 19. juni 2009 10:31

Av professor Ulf Stridbeck og advokat Ingvild Mestad

Publisert 17. apr. 2009 14:27

Særskilt vedlegg til Stortingsmelding nr. 26 (2008-2009): Om offentleg rettshjelp.

Publisert 20. mars 2009 12:46
Publisert 18. feb. 2009 11:15