Fra formelle til reelle rettigheter - minoritetskvinners diskrimineringsvern (avsluttet)

Formålet med prosjektet er å bidra til en gjennomtenking av minoritetskvinners diskrimineringsvern i forhold til den kjønns- og rasenøytrale norske rettsenhetsmodellen. En helt sentral utfordring i dagens Norge, hvor kvinner ikke er en homogen gruppe, er å bygge bro mellom kvinners ulike livsforhold og grunnleggende rettsprinsipper som likhet og rettferdighet.

Nøkkelinformasjon:

Prosjektleder: Anne Hellum

Prosjektstart: 01.03 2007

Prosjektet analyserer minoritetskvinners diskrimineringsvern i en kulturelt kompleks, sosialt ulik og transnasjonal kontekst, med sikte på å bidra til at formelle rettigheter bedre kan realiseres.

Mål

Prosjektets hovedmål er å komme med elementer til en gjennomtenkning av minoritetskvinners diskrimineringsvern i forhold til den kjønns- og rasenøytrale norske rettsenhetsmodellen, med fokus på to overordnede problemer: 1) Den rettslige håndtering av forskjeller og likheter på grunnlag av kjønn og etnisitet mellom og innen majoritet og minoritet. 2) Den rettslige håndteringen av ekteskaps- og familierelasjoners transnasjonale karakter, med særlig vekt på diskrimineringsvernet.

Delmål inkluderer dialog med forskere og brukere på myndighets- og innvandrersiden om hvordan Norges forpliktelser til å styrke innvandrerkvinners reelle diskrimineringsvern kan gjennomføres. Som et ledd i å styrke undervisning, kompetansebygging og forskerrekruttering innen rettsvitenskap, inngår 6 mastergradsstipend og et doktorgradsstipend

Finansiering

Norges forskningsråd gjennom IMER-programmet gir prosjektsstøtte til:

 • Ett doktorgradsstipend
 • Seks mastergradsstipend
 • Frikjøp av seniorforsker
 • Internasjonal gjesteforsker
 • Seminarserie
 • Publisering av bok

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med følgende prosjekter:

Prosjektsammendrag

FNs kvinnekomite har ved behandlingen av Norges 5, 6 og 7 periodiske rapporter rettet søkelyset mot statens plikt til å sikre innvandrerkvinners rett til reell likestilling på alle livs- og rettsområder. I dette prosjektet fokuseres forholdet mellom innvandrerkvinners formelle og reelle rettigheter med særlig vekt på diskrimineringsvernets virkemåte i forhold til diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet. Det er foretatt undersøkelser av gjennomføringen av retten til rettighetsinformasjon og retten til  beskyttelse mot diskriminering i familieliv,  arbeidsliv og ved offentlig omsorgfratakelse. Undersøkelsene viser at realisering av disse universelle rettighetene krever kontekstualisering og individualisering. I hvilken grad det er nødvendig å forskjellsbehandle for å oppnå reell likestilling mellom kvinner og menn med innvandrer bakgrunn og mellom innvandrerkvinner og etnisk norske menn og kvinner er gjennomgående problemstillinger.

Les mer...

Delprosjekter

 Prosjektet har følgende delprosjekter:

Publisert 18. okt. 2009 22:53 - Sist endret 14. mai 2019 13:21

Kontakt

Prosjektleder

Professor Anne Hellum

Deltakere

 • Anne Hellum
 • Kirsten Ketscher
 • Shaheen Sardar Ali
 • Tone Sverdrup
 • Tone Linn Wærstad
 • Mali Gulbrandsen Asmyhr
 • Sandra Catharina Alieda Hofman
 • Marie Claire-Foblet
 • Lene Løvdahl
 • Rukhsana Ashraf
 • Marianne H. W. Jansen
 • Tina Nordstrøm
 • Shaheen Sardar Ali
 • Sanne Hofman
Detaljert oversikt over deltakere