print logo

Prosjekter

Forskergruppen har følgende eksterfinansierte forskningsprosjekter:

 • Prosjektet Fuzzy Mathematics for Evaluating Environmental Impacts in Wearing Apparel Companies. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt med den spanske forskergruppen SoGReS-MF, og ledes av professor María Jesús Muñoz Torres (Universitat Jaume I, Spain).  Prosjektet finansieres av midler fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midler styrt Universidad Complutense de Madrid (Nils Science and Sustainability Programme).
   
 • Prosjektet Sustainable Companies (Bærekraftige selskaper) har hatt som mål å finne ut hvordan miljøhensyn kan integreres som styrende verdi i beslutningsprosesser i selskapene, slik at næringslivet bidrar til oppnåelsen av samfunnsmålet om bærekraftig utvikling. Prosjektet har mottatt finansiering fra Forskningsrådet (NFR) under programmet Miljø 2015. Prosjektet startet opp i 2010 ble avsluttet som et NFR-finansiert prosjekt 31.12.2013 og har hatt en del oppfølgningsaktiviteter i 2014. Prosjektet har vært ledet av professor Beate Sjåfjell. 
   
 • Prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) bygger på og videreutvikler funnene i prosjektet Sustainable Companies. SMART tar utgangspunkt i europeiske selskaper som selger produkter til europeiske forbrukere og offentlige anskaffere, hvor produktene har et internasjonalt livsløp og helt eller delvis kommer fra utviklingsland og kanskje også ender opp der som søppel. Sammenlignet med prosjektet Sustainable Companies, utvider SMART analysen til å inkludere både den sosiale dimensjonen og den miljømessige dimensjonen av bærekraft, og til å forske mer bredt på næringslivet, investorer, forbrukere og det offentlige i dets mange markedsroller. Prosjektet er nå i kontraktforhandlingsfasen med EU etter en vellykket finansieringssøknad under EUs program Horisont 2020 (INT-4-2015 Europe as a Global Actor: in search of greater policy coherence for development). SMART koordineres av Beate Sjåfjell, og planen er å starte opp SMART tidlig i 2016. Siden her vil da ha en lenke til en ny nettside for SMART: Forskere som ønsker å bidra eller er interessert i mer informasjon, kan melde sin interesse gjennom dette nettskjemaet.
   
 • Prosjektet International Financial Market Regulation, Institutions and Efficiency. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet (administrert av Forskningsrådet) og ledes av professor Mads Andenæs.
   
 • Prosjektet Sustainable tax governance in developing countries through global tax transparency. Prosjektet tar for seg hvordan effektiv skatteforvaltning kan bidra til å sikre utviklingslandenes skatteinntekter og hindre kapitalflukt til skatteparadis, med særlig sikte på betydningen av internasjonal informasjonsflyt. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ledes av professor Frederik Zimmer.
   
 • Prosjektet Grunnlovens miljøparagraf 110b (nå 112): fra ord til handling? er finansiert av Forskningsrådet under programmet GRUNNLOV. Formålet med prosjektet er å aktualisere og belyse betydningen av Grunnlovens § 112 som beskytter miljøet, også for kommende generasjoner. Prosjektet begynte i 2014 og avsluttes tidlig 2015. Prosjektet er ledet av professor Beate Sjåfjell.

Forskergruppen er alltid interessert i å diskutere forslag til nye prosjekter. Interesserte forskere kan gjerne ta kontakt med forskergruppens leder, professor Beate Sjåfjell.

Publisert 5. jan. 2012 15:18 - Sist endret 2. nov. 2015 08:40