Christoffer Conrad Eriksen

Bilde av Christoffer Conrad Eriksen
English version of this page
Telefon +47-22850258
Faks +47-22859420
Brukernavn
Besøksadresse Offentlig rett Domus Bibliotheca 2. etasje Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Christoffer C. Eriksen, født 1974, er utdannet jurist og filosof, og ble cand. jur og cand. philol i 2001.  Christoffer skrev sin doktoravhandling om hvordan EU-retten påvirker muligheter til å realisere demokratiske idealer i Europa. Avhandlingen analyserte hvordan EUs regler om fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital (de fire friheter) påvirker mulighetene for å inkludere blant annet berørte interesser og eksperter når forvaltningen treffer avgjørelser basert på utøvelse av skjønn. Avhandlingens tittel er The European Constiution, Welfare States and Democracy. En revidert versjon ble utgitt på Routledge i 2011.

Christoffer var i 2000-01 Visiting Scholar ved Columbia Law School, Center for Law and Philosophy, og har arbeidet som advokatfullmektig senere fast advokat og senior advokat i Wikborg, Rein & Co. Han fikk advokatbevilling i 2003, og har bistått offentlige og private klienter med rådgivning innen EU-rett herunder de fire friheter, anskaffelsesrett, statstøtterett og konkurranserett, samt norsk stats- og forvaltningsrett og folkerett. Eriksen var universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett fra 2004 til 2008.

Eriksen begynte i november 2010 som postdoktor med et forskningsprosjekt om retten som instrument for regulering av økonomi og marked. Christoffer C. Eriksen var på forskningsopphold i USA høsten 2012 og våren 2013, som Visiting Scholar ved Columbia Law School i New York.

Fra 1. juli 2013 er Eriksen fast ansatt ved instituttet som førsteamanuensis.

Forskningsfelt

EU-rett
Forvaltningsrett
Statsrett
Nye former for internasjonal rett
Rettsfilosofi og politisk teori

Emneord: Forvaltningsrett, Folkerett, Statsforfatningsrett, EU- og EØS-rett, Rettsfilosofi, Allmenn rettsteori, Europarett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter, Rettskildelære

Publikasjoner

 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2016). Education for Sustainable Development and International Student Assessments: Governing Education in Times of Climate Change. Global Policy.  ISSN 1758-5880.  7(1), s 46- 55 . doi: 10.1111/1758-5899.12256
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2015). "Norges økonomiske konstitusjoner", I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  Kapittel.  s 68 - 88
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2015). Stortinget og Høyesteretts betenkninger - En foreldet kobling mellom rett og politikk?. Tidsskrift for rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  1, s 2- 52
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2014). Constraining Administrative Discretion to Facilitate Renewable Energy: Wind Farms as a Challenge for EU Law and the European Commission. Journal of Energy and Natural Resources Law.  ISSN 0264-6811.  32(3), s 273- 295
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Den norske forfatningen og forhold utenfor Norges grenser: Unntakstilstandens eksterne dimensjoner, I: Dag Michalsen (red.),  Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  Kapittel 11.  s 349 - 381
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Internasjonaliseringen av retten (menneskerettigheter, EU/EØS-rett og komparativ rett), I: Asbjørn Kjønstad (red.),  Nye trender i rettsvitenskapen.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-45075-2.  Kapittel.  s 62 - 72
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). The Expansion of International Law and the Use of National Administrative Discretion: The Impact on Administrative Battlefields . Jean Monnet Working Paper.  ISSN 1087-2221.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2012). Om rettspolitikk. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  38(3-4), s 138
 • Alvik, Ivar; Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (2010). Polycentric Decision-making Structures and Fragmented Spheres of Law: A New Generation of International Legal Discourse?, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  chapter 1.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2010). Europeisk rett og norsk politikk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1-2), s 225- 230
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2010). Internasjonal rettsliggjøring. Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  68(3), s 459- 464
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2009). Europeisk rett og norsk politikk - et konstitusjonelt perspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  26(2), s 194- 201
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Hvordan bør rettslig dømmekraft utøves?, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  kapittel.  s 97 - 112
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Utenrikspolitisk praksis og norsk rett, I: Iver Brynild Neumann; Birgitte Kjos Fonn & Ole Jacob Sending (red.),  Norsk utenrikspolitisk praksis. Aktører og prosesser.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25839-9.  Kapittel 6.  s 112 - 137
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Folkerett - en trussel mot folkestyret?, I:  Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00810-0.  Kapittel i bok.  s 97 - 119

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Christoffer Conrad (2016). Kritikk Konfrontasjoner med rett og makt. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026336.  160 s.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2012). The European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms vs national administrative discretion. Routledge.  ISBN 978-0-415-61073-5.  220 s.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Emberland, Marius (ed.) (2010). The new international law : an anthology. Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  290 s.
 • Høgberg, Alf Petter; Kinander, Morten; Bergo, Knut; Eriksen, Christoffer; Stubberud, Jørgen; Blandhol, Sverre; Mæhle, Synne Sæther; Askeland, Bjarte & Friis Fæhn, Erik (2005). Makt og rett. Om Makt- og demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00810-0.  248 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2014). Styring av skolen i møte med klimaendringer. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 12- 17
 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2014). What governs education in a time of climate change?.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2014). What governs education in a time of climate change?.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Book Review: D. Manderson, Kangaroo Courts and the Rule of Law: The Legacy of Modernism, Routledge, 2012. Nordic Journal of International Law.  ISSN 0902-7351.  82(4), s 529- 536
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Constraining Administrative Discretion to Facilitate Renewable Energy: Challenges for EU Law and Commission Policy.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2013). Norges forhold til EU: Er Grunnloven satt til side?.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Sinnes, Astrid (2013). Science education in times of climate change – Exploring the impact of global governance.
 • Sinnes, Astrid Tonette & Eriksen, Christoffer Conrad (2013). What Governs Education in the Times of Climate Change.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2010). Forord: Homo sacer. Den suverene makten og det nakne livet, I:  Homo sacer. Den suverene makten og det nakne livet.  Valdisholm Forlag.  ISBN 9788274120723.  Forord.
 • Stubberud, Jørgen Anton & Eriksen, Christoffer Conrad (2010). Fundamental Rights post Lisbon – New effects for EU law and its legitimacy.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2009). Den norske velferdsstaten i møte med EU - hvordan kan vi kombinere en juridisk og en statsvitenskapelig forståelse?.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2009). Kronikk: Demokrati mot demokrati. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2009). The European Constitution, Welfare States and Democracy - A Study of Conflicts Between the Four Freedoms and National Administrative Discretion .
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2007). The Quest for Legitimacy - a Democratic Blind Spot in New International Legal Disocurse?.
 • Eriksen, Christoffer Conrad; Alvik, Ivar & Emberland, Marius (2007). The New International Law - Polycentric decision-making structures and fragmented spheres of law: What implications for the new generation of international legal discourse?.
 • Stubberud, Jørgen Anton & Eriksen, Christoffer Conrad (2007). Anmeldelse. Henrik Zahle: Praktisk rettsfilosofi (Christian Ejlers Forlag 2005). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  30(2), s 80- 84
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Book Review: Karl-Heinz Ladeur (ed.) Public Governance in the Age of Globalization, Ashgate, England/USA, 2004, ISBN 0-7546-2368-8, 350 pages. Nordic Journal of International Law.  ISSN 0902-7351.  75, s 161- 164
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Suverenitet og fri bevegelighet.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Tilbakevirkning i EØS-retten?.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2006). Turning the Inside Out: Free Movement within the Single Market as a Multi-Level Constitutional Structure Extending Beyond the Borders of the European Union. Presentasjon på seminar om ”Multilevel Regulation”.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Dworkin om lovtolkning: Betydning for forforståelse, demokrati og juridisk forskning.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Forvaltningsskjønn, demokrati og fri handel.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Global forvaltning og forvaltningsrettslige trender.
 • Eriksen, Christoffer Conrad (2005). Restrictions on Discretionary powers in Times of Free Trade - Fragmented or Unified Administrative law?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 12:53 - Sist endret 12. okt. 2017 10:18

Prosjekter