Digital undervisning gir godt læringsutbytte, viser lynrask forskning

De fleste jusstudentene ved UiO opplever at digital undervisning gir godt læringsutbytte, og de vil ha mer av det gode. De ønsker seg mer undervisning i sanntid og mer interaktiv digital undervisning, med flere muligheter for å stille spørsmål, diskutere og samarbeide, viser en ny rapport. Samtidig peker studentene på en rekke forhold de mener bør forbedres i den digitale undervisningen.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, team, samfunnet, smil, collage.

Illustrasjonsfoto: UiO.

Les hele rapporten Første uken med digital undervisning i koronatiden: Jusstudenters erfaring (pdf)

Det juridiske fakultet ved UiO og Centre for Experential Legal Learning (CELL) var lynkjapt ute med å innføre heldigital undervisning for sine studenter da koronaviruset førte til stengning av universitetets bygg 12. mars. Allerede dagen etter tilbød lærere studentene undervisning på digitale flater, i form av opptak av undervisning, digital undervisning i sanntid, gruppearbeid og veiledning.

Svært raske har CELL også vært til å hente inn de første erfaringene fra studentene, og forske på hvordan de opplever sin nye undervisningshverdag. Mandag 30. mars publiserte CELL rapporten om hvordan jusstudentene har opplevd den aller første tiden med heldigital undervisning. 

De første erfaringene

Rapporten «Første uken med digital undervisning i koronatiden: Jusstudenters erfaring» er forfattet av Malcolm Langford, Crina Damsa, Johanne Marie R. Larsen, Kristin S. Slåttå, Hilde Westbye og Sophia S. Straub Wulff. Den baserer seg på 175 jusstudenters erfaring etter den første uka med kun digital undervisning, den gir en kvalitativ og kvantitativ analyse av studentenes svar, og oppsummerer en rekke funn og anbefalinger. 

Blant annet viser rapporten at selv om det store flertallet studenter har fått et digitalt undervisningstilbud den første uka, opplever ikke studentene tilbudet som likt. De fleste studentene fikk tilbud om flere interaktive former for digital undervisning den første uka etter at UiOs bygninger ble stengt, mens det var noen som fikk kun en eller ingen.

Studentene etterlyser også mer variert digital undervisning, og studentene er sterkt splittet i om nye vurderingsformer innført på grunn av korona endrer undervisningsbehov. Halvparten av studentene rapporterer også om at de mangler kontakt med faglærer og medstudenter, og flertallet av studentene svarer at de vurderer sin studiesituasjon den første uka med kun digital undervisning som dårlig.

Viktige funn og noen overraskelser

De fleste studentene opplever at de får nok informasjon generelt, men de peker på at informasjonsflyten kan bli bedre. Logistikken rundt det å studere hjemmefra, mangel på fungerende teknisk utstyr og hjemmesituasjonen generelt opplevdes også utfordrende for flere studenter under den første uken med heldigital undervisning. 

Et av rapportens viktigste funn handler imidlertid om den pedagogiske tilretteleggingen av den digitale undervisningen, oppsummerer senterleder og professor Malcolm Langford:

-    God digital undervisning handler om å dele opp læring i mindre og konkrete deler og forsikre at noe av undervisningen er i sanntid og interaktiv. Undersøkelsen viser en klar korrelasjon mellom live undervisning og vurdering av eget læringsutbytte. Mange studenter var klar over det og kommenterte på det i undersøkelsen, forteller Langford.

-    Er det noe i rapporten som overrasker?

- At 60% vurderte digital undervisning som likt eller bedre enn ordinær undervisning. Det var mye høyere enn forventet etter en så brå overgang. Det viser at de mange studentorganisasjoner som har etterlyst mer digital undervisning kanskje hadde rett, forteller Langford.

-    Samtidig er det 40% som mente det motsatte. Det skyldes til dels den ekstraordinære situasjonen med "lockdown". Men vi må være sikker på at vi også tilpasser for studenter som er mindre glad i denne formen for undervisning. Når koronatiden er over må vi finne den riktige balansen mellom digitale og fysiske elementer i undervisningen.

-    Hva tenker du er de største utfordringene videre? Er det noen åpenbare justeringer du ser behov for?

-    Den største utfordringen akkurat nå er de restriksjoner som er innført pga. koronakrisen. Et betydelig mindretall av studenter sliter med omsorg for barn, sykdom, dårlig nettforbindelse, manglende arbeidsplass hjemme og manglende kontakt med lærere og medstudenter. Det er en sterk korrelasjon mellom antallet utfordringer og hvordan studenter vurderer deres læringsutbytte og studiesituasjon. 

Digital presentasjon fra rapporten
Malcolm Langford presenterer rapporten under et webinar 30. mars.

-     Hvordan vil dere møte utfordringene rapporten peker på?

-    Noen utfordringer kan bare myndighetene tar ansvar for - for eksempel omsorg for barn eller manglende inntekt. Men fakultetet kan tilrettelegge undervisningen slik at den passer studentenes behov. Det gjelder alt fra økt interaktivitet i undervisning til forsikring om at vurderingsformene i koronatiden er fornuftige. Vi må også passe på at ansatte har nok tid til å omstille seg og vi har en del anbefalinger i rapporten om dette.

Hadde forventet mer kritikk

Førsteamanuensis Stian Øby Johansen er fagansvarlig for den digitale undervisningen ved fakultetet. Han forteller at han hadde forventet mer kritikk fra studentene:

-    Min hovedtanke er at funnene indikerer at studentene jevnt over har positive erfaringer fra den første uka med digital undervisning. Selv om det selvsagt er kritiske merknader her og der, hadde jeg egentlig forventet langt større misnøye, særlig med tanke på at denne evalueringen kun gjelder den første uka. Samtidig må vi være litt forsiktige ved bruken av disse funnene, siden de er basert på bare den første uka med digital undervisning, oppsummerer Johansen. 

Stian Ø. Johansen
Førsteamanuensis Stian Øby Johansen sitter foran PC'en under et digitalt nettmøte i Zoom. Copyright: UiO.

-    Den første uka vil det naturligvis være mer kaotisk enn de senere ukene, når lærerne har hatt bedre tid til å forberede seg på og øve på digital undervisning. Dessuten kan det tenkes at studentenes forståelse for eventuelle tekniske, praktiske, og/eller andre problemer er større i en slik første uke enn den vil være når den digitale undervisningen har blitt en mer innarbeidet rutine. Altså at studentene vil bli mer kritiske til tilbudet etterhvert.

Mye å være stolt av

-     Hva tenker du er det som har fungert best til nå, som dere er stolte av?

-    Det er mye å være stolt av i disse dager, synes jeg. Særlig vil jeg trekke frem lærerstaben, som har vist en overraskende god evne til å omstille seg til den nye, digitale hverdagen. Som fagansvarlig for digital undervisning hadde jeg forventet bokstavelig talt hundrevis av henvendelser fra lærere som følte seg hjelpeløse eller fortapte, men slik har det ikke blitt. De studieårsansvarlige og ansvarlige faglærere har fulgt opp sitt ansvar på en glimrende måte, og sørget for at lærerne i stort sett alle fag har samlet seg om et felles opplegg, og sørget for å hjelpe hverandre med praktiske og tekniske utfordringer. For eksempel er det mange lærergrupper som har øvet sammen på bruk av Zoom, oppsummerer Johansen.

-    Jeg blir også stolt av studentene, som til tross for de mange utfordringene rapporten avdekker, møter opp til undervisningen i minst like stort antall som de gjorde i våre fysiske klasserom. Inntrykket mitt er rett og slett at de leverer en meget solid innsats til tross for at studiesituasjonen for veldig mange av dem ikke er optimal.

Nye erfaringer 

En av lærerne som har måttet kaste seg rundt og undervise studentene heldigitalt er førsteamanuensis Anine Kierulf:

-    Jeg hadde aldri undervist digitalt før, men fikk kurset mitt rett overført på videoopptak fra klasserommet lockdown-dagen og deretter, med god hjelp av Stian Ø. Johansen, på Zoom. Det funket fint, mye takket være studentenes positive innstilling, forteller hun.

 

Sophia Susanne Traub Wulff er medforfatter i rapporten, men også jusstudent. 

- Det jeg har bitt meg merke i med undersøkelsen er at de aller fleste er fornøyde med den digitale undervisningen som har foregått. Samtidig er det flere som uttrykker at de synes studiehverdagen er mer krevende nå; flere uttrykker at de føler seg ensomme, er bekymret og mer stresset enn før. Dette er et bekymringsfullt aspekt ved den situasjonen vi er oppe i nå.

- Jeg tenker det er viktig at fakultetet tar dette på alvor og forsøker å legge opp undervisningen på en måte som kan forebygge ensomhet og minimere stress, i tillegg til å naturligvis bistå studentene rent teknisk slik at alle kan delta i den digitale undervisningen.

- Hvordan har du selv opplevd overgangen til full digital undervisning?

- Overgangen til digital undervisning har overrasket meg positivt. Det har naturlig nok vært noen tekniske utfordringer, særlig i begynnelsen, men jeg er alt i alt fornøyd med den digitale kursundervisningen jeg har fått. Det eneste jeg savner er en enklere og tydeligere måte å kunne stille spørsmål på til kursholderen.

- Hvordan kan dette endre undervisningen til å bli enda bedre i årene som kommer?

- Jeg tror den “tvungne" overgangen til digital undervisning som vi opplever nå kan bidra til å senke terskelen for å benytte seg av digital undervisning senere. F.eks. ved at en kursholder kan holde kurs hjemmefra dersom vedkommende av forskjellige årsaker må være hjemme en dag, istedenfor at kurset avlyses eller flyttes til et senere tidspunkt, forteller Traub Wulff.

Supereffektivt arbeid

CELL har vært aktiv fra første dagen med omstillingen og har støttet opp digitalt fagansvarlig i sitt arbeid, tatt ansvar for ressurssider for studenter og engelskspråklige studenter, opprettet en nasjonal Facebook-gruppe for hele UH-sektoren i Norge (som har nå over 3500 medlemmer) og kjørt 12 nasjonale webinarer og veiledninger om digital undervisning (hvor mange fra fakultet har også deltatt).

-     Malcolm Langford, i disse krisetider med mye å gjøre, hvordan har dere funnet tid til å evaluere arbeidet med digital undervisning og utarbeide en rapport så raskt?  

- Team. Team. Team. I det siste året i CELL har vi bygget en organisasjon med flinke og ivrige akademikere, administrative ansatte og studenter.

Vi fikk også hjelp med denne rapporten fra pedagogen Crina Damsa på Senter for læring og utdanning (LINK), og fakultets administrasjon har hjulpet med formidlingen. Vi fikk 90 deltagere på den digitale lanseringen! Alle jobber rask og effektiv sammen, med det overordne mål å forbedre kvaliteten på jusutdanning og heve fokus på utdanning i UH-sektoren. Det har vært sånn hele veien med den digitale dugnaden de siste 18 dagene. Det er en utrolig gjeng å jobbe med.

 

Studiedekan Tarjei Bekkedal har også uttalt i en pressemelding fra fakultetet at han opplever rapporten som verdifull for fakultetet:

– Rapporten bidrar med kunnskap som gjør det mulig for oss å foreta justeringer i det digitale undervisningsopplegget. Vi får og mer kunnskap om god digital undervisning, selv om omstillingen til digital undervisning har skjedd under spesielle og vanskelige omstendigheter, sier Bekkedal.

 

Av Jorunn Kanestrøm
Publisert 31. mars 2020 13:01 - Sist endret 13. sep. 2021 12:10